23.05.2019 - SSK Emekli

Yeniden Yapılandırma


Yeniden Yapılandırma

Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar İçin Nasıl Ve Nereye Başvuru Yapılması Gerekmekte ve Başvuru Süresi Hangi Tarihte Sona Ermektedir?

4a Sigortalıları için : İşverenlerimiz tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması

gerekmektedir.

4b Sigortalıları için : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

4c Sigortalıları için : 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

İdari para cezası borçları için ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru Zamanı : Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılandırma Kapsamına Giren Borç Türleri Ve Dönemleri Nelerdir?

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a’ bendinde belirtilen sigortaları çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, ‘b’ bendi kapsamında sigortalı olan ( Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar..) ve ‘c’ bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin bu kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Bu kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,
 • Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında (esnaflık yapılması durumunda) sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,
 • 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
 • 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezası,
 • İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta

primi,

 • 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
 • İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma Başvurularının Posta Yoluyla Yapılması Durumunda Başvuru Hangi Tarih İtibariyle Yapılmış Sayılacaktır?

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

6736 Sayılı Yasadan Yararlanıp Borçlarını Taksitlendirenler ilk taksitlerini 31/5/2017 tarihine kadar ödememişlerse 7020 Sayılı Kanunla Getirilen Yapılandırma İmkânından Yararlanabilir Mi?

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebi olanlardan ilk taksit veya peşin ödemelerini 31/5/2017 tarihine kadar yapmayanlar, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.

E-Sigorta Kanalıyla Başvurular Nasıl Yapılacaktır?

E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır.

E-Sigorta Kanalıyla Başvuru Yapamayacak İşverenler Kimlerdir?

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacaktır

Yapılandırma Başvurusunda Özellik Arz Eden Durumlar Nelerdir?

İşverenlerimiz Açısından :

> Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepleri geçerli kabul edilecektir.

 • Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma talepleri başvuru süresi içinde kabul

edilecektir.

 • Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunması durumunda, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde bulunması halinde bu talep kabul edilecektir. (şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade

edilecektir.)

 • Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebi geçerli sayılacaktır.
 • Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2017 tarihine kadar mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.
 • Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunarak herhangi bir alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması halinde, talep geçerli kabul edilecektir. Ancak alt işverenlerden birinin süresinde yaptığı yapılandırma talebi, yapılandırmaya süresinde başvurmayan diğer alt işverenler için geçerli kabul edilmeyecektir.

4b sigortalılar açısından :

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmak İçin ;

 • Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması

gerekir

 • Altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları gerekmektedir.
 • Yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri gerekmektedir.

 

 

 

Borç Sorglama için Aşağıdaki Linklere Tıklayınız

SSK Borç Sorgulama

Bağkur Borç Sorgulama

Sgk Sorgulama Sayfası ( Yapılandırma ile iLgili Tüm Sorgulamalar)

Bir önceki yazımız olan SSK Sorgulama başlıklı makalemizde E-Bildirge, Emekli Aylık Bilgisi ve Emekli Aylık Kesinti hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 3 SORU
 1. Muzaffer demirel dedi ki:

  Sigortami nasi yapilandirabilirim

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   sigorta yapılandırması diye bir şey yok, bağkur veya ssk işveren borçlarınız yada gss borçlarınız var ise bunlar için yapılandırma yapmak için sgk ya gitmeniz gerekmektedir.

 2. Bölüm dedi ki:

  35 yıl 1ay fili çalışma süresi var .Öğretmenim 31.07.2017 tarihinde emekli olursam ikramiye. Ve maaşım nedir.

SORU SORUN