25.06.2019 - SSK Emekli

Vazife Malullüğü Nedir? Kimler Vazife Malulü Sayılır?


Vazife Malullüğü Nedir? Kimler Vazife Malulü Sayılır?

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlar için vazife malûllüğü hükümleri uygulanır.

 1. a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;
 2. b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu işlerden
 3. c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);

ç) Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;

Buna (Vazife malullüğü) ve bunlara uğrayanlara da (Vazife malulü) denir.

Yukarıda  yazılı dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (Adi malullük) ve bunlara uğrayanlara da (Adi malul) denir.

Kimler Hakkında Vazife Malullüğü Uygulanmaz?

Vazife malûllükleri;

 1. a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
 2. b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
 3. c) Yasak fiilleri yapmaktan,
 4. d) İntihara teşebbüsten,
 5. e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından,

Doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.

Vazife Malullüğünün Bildirim Süresi Nedir?

-Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç on beş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir.

-Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim süresi;

 1. a) Vazife malûllüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten,
 2. b) Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden,
 3. c) Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten,

itibaren başlar.

Vazife Malullüğü Aylığı Hangi Tarihten İtibaren Bağlanır?

-Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanır.

-3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYlLIĞI NE KADAR

Vazife malüllüğü aylığı, vazife malüllerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı:

 1. a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;
 2. b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden; maaş bağlanır ve emekli ikramiyeleri ödenir.

Adi Malullük Aylığı ne kadar

Adi malullük aylığı, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve malullük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır.

Fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için adi malullük aylığı bağlanmasında esas tutulan vazife aylık veya ücreti tutarlarının % 1 inin 12 de biri adi malullük aylığına ayrıca eklenir.

Adi malüllük aylıklarına malüllük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:

Malüllük derecesi Zam nispeti

1 %60

2 %50

3 %40

4 %30

5 %20

6 %15

Bir önceki yazımız olan Maden Çalışanlarının Emekliliği başlıklı makalemizde Emeklilik Şartları, Maden ve Ne Zaman Emekli Olurum hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 6 SORU
 1. Murat AL dedi ki:

  Orman muhafaza memuru olarak görev yaptığım süre zarfında Ankilozan spondilit hastasılığına yakalandım ve %67 engel raporum var Ankilozan spondilit meslek hastalığı olduğundan dolayı raporumda yüzde atmışı geçtiği için vazife malülü olabilir miyim?

 2. Berat tokus dedi ki:

  Babam terörle mücadele polisiydi görevden sonra eve girdi öldü vazife Malülü sayılır mı?

 3. serap türkcan dedi ki:

  kardeşim birliğine giderken trfik kazası geçirdi ve öldü ve şehit sayılmamış buda vazife malullüğünden yararlana bilirmiyiz

SORU SORUN