26.06.2019 - SSK Emekli

Üç coçuk borçlanabilecek ama işe girişten öncekiler değil


Üç coçuk borçlanabilecek ama işe girişten öncekiler değil

Torba Yasa’nın 46. Maddesi ile halen sadece SSK’lı işe girmiş ve işe girdikten sonra yaptıkları doğumlar (sonrasındaki çalışılmayan 2 yıllık süreler) borçlanabiliyordu. Yeni düzenleme ile SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur olduktan sonra yapılan doğumlardan en fazla üç tanesi borçlanabilecek. Yine eskiden olduğu gibi her bir doğumdan sonra çalışılmayan-prim ödenmeyen sürerlerden en fazla 2’şer yıllık süreler borçlanılacak. Torba’dan işe girmeden evvel yapılan doğumları borçlanmayı bekleyenler için ise bekledikleri çıkmadı.

 

MADDE 46- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,”

 

Tüp bebek deneme süresi 3’e çıktı

Torba yasa ile bugüne kadar normal yollarla bebek sahibi olamayan sigortalılar veya eşleri için 2 kere tüp bebek deneme parasını SGK karşılıyordu bundan böyle deneme süresi 3’e çıktı. Ayrıca vazife malülü, nakdi tazminat aylığı sahibi olanlar ile eşlerine de tüp bebek şartları basitleştirildi.

 

 

Mavi kartlılara davasız borçlanma hakkı

Bugüne kadar Türkiye’den izin alarak T.C. vatandaşlığından çıkmış olan gurbetçilerimizin yurtdışı borçlanma talepleri reddediliyor ve Onlar’da iş mahkemesinde dava ederek bunu elde ediyorlardı. Şimdi Torba Kanun ile durum düzeltildi Ayrıca dava açmış ve halen davası devam edenler de davalarından feragat ederlerse kendilerine dava masrafı ile avukatlık ücreti borcu yazılmayacak.

 

MADDE 28- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.”

 

MADDE 33- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Davalardan vazgeçenlerin işlemleri
GEÇİCİ MADDE 8- 1 inci madde ile 5 inci maddenin beşinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum aleyhine, bu Kanunun, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki 1 inci maddesi ile 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edenler hakkında da uygulanır. Davadan feragat edilmesi halinde davacı aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmez.”

 

Engelli madenci daha erken emekli olacak

Torba Yasa’nın kabul edilen 44. Maddesi gereğince, engelli emekliliği şartlarında sadece madencilere indirim getirildi. 5510 sayılı Kanun’un 28. Maddesi gereğince, 1.10.2008 gününden sonra ilk defa sigortalı olmuş kişiler en az 5400 gün sayısı ile 65 yaş civarında engelli emeklisi olabiliyorlardı. Buradaki 65 yaş şartı madenciler için 50 olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 44- 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “55” ibaresi “50” ve sekizinci fıkrasında yer alan “malül” ibaresi “ağır engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madenciler dinlenirken de yıpranacak

1.10.2008 gününden sonraki 5510 sayılı Kanun’un 40. Maddesindeki yıpranmalı işlerde sadece çalışma günleri dikkate alınıyor ama tatil, yıllık izin, istirahat vs gibi süreler yıpranmadan düşüyordu. Yeni düzenleme ile (polis, asker MİT hariç) sadece madenciler için her yıl 180 gün yıpranma hakkı getirilmiştir.

 

MADDE 45- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.”

 

10) Yeraltı işleri Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan

cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel 180

yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.

 

 

İş Sağlığı ve güvenliğinde sayı belirleme de çıraklar ve stajyerler düşüyor

6331 sayılı Kanun gereğince 10, 50 gibi çalışan sayısına göre işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmada bugüne kadar çırak ve stajyerler dahil herkes sayıya dahil ediliyordu Torba Yasa’nın 17. Maddesi ile çırak ve stajyerler çalışan sayısına artık dahil edilmeyecek. Ayrıca, eğitim almak şartıyla 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyeri sahibi işverenler OSGB’lere para vermeden kendileri iş sağlığı güvenliği hizmeti verebilecekler. Bundan başka,

 

 

“Torba Yasa ile gelen değişiklik metni;

“MADDE 17- 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi; bendin sonuna “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” cümlesi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmez.””

Mevcut madde de aşağıdaki gibiydi.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanlarıarasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmasıhâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelençalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.

(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Kaynak:Ali Tezel/31.07.2014

Bir önceki yazımız olan SSK'lının Ana-Babasına Ölüm Geliri başlıklı makalemizde anne babaya aylık, emekli aylığı ve ölüm aylığı hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN