22.10.2018 - SSK Emekli

Torba Kanun Yeni


SGK borçlarında gecikme cezası affı

Kanun, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak. 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek. İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre,


 TORBA KANUN TAM METNİ RESMİ GAZETE

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6552.html

Remi Gazete  6552 sayılı kanun


30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50’si Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.  


 

Yapılandırma 1 ay uzatıldı
Aralık’ta dolan borç yapılandırmasında son başvuru ve ödeme tarihleri 1 ay uzatıldı. Araçlarının muayenesini yaptırmayanlara tanınan süre de 30 Haziran 2015’e çekildi

Yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihlerinin 1 ay uzatıldığını belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşların, başvurularını 31 Aralık’a kadar yapabileceğini söyledi. Kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen 6552 Sayılı Kanun’un sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, “af niteliğinde” olmamasına rağmen, vatandaşların kanuna büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

ÖDEME SÜRESİ DE UZAYACAK
Aynı şekilde, 31 Aralık 2014’e kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresinin de 1 ay uzatılacağını aktaran Şimşek, ilk taksit ödemelerinin, 31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabileceğini bildirdi.

Borç Sorgulaması Yapmak İçin Tıklayınız sgk prim tahsilatı


 

Ödenecek tutar;

 

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.


 

Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili Var mı? 

6552 sayılı Torba Kanunda döneminde zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmesine rağmen Bağ-Kur’a kayıt olmadığı için tescil edilemeyen vergi mükellefiyet ve meslek odası veyahut esnaf sicil kaydı ile şimdi geriye dönük tescil ve prim ödenmesine ilişkin bir hüküm
bulunmuyor.

 

Bağ-Kur borçluları :

 

Daha önce tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, 2014/Ekim ayı başından itibaren ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu madde hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilecektir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde hizmet geçerli sayılmayacaktır.

 


 

GSS Borçlularına Torbada Ne Var?

GSS prim borçlarına da tamamen af diye bir şey yok. Sadece zamanında gelir testi yaptırmadığı için azami orandan hesaplanan GSS prim borçlarını gerçek gelir düzeyinden ödemek için geriye dönük bir gelir testi yaptırılabilecek. Gelir etsti sonucu 2012 Temmuz – Ekim dönemi için ayda 225,72 TL olarak uygulanan aylık GSS primi belki 112,86 TL’ye belki de 37,62 TL’ye düşecek. Çıkacak yeni skala rakamına göre gecikme zammı veya faiz değil enflasyon farkı eklenecek.

 

Daha önce GSS ile ilgili olarak gelir testi yaptırmayanların durumu:

 

5510 sayılı Yasanın60 (g) maddesi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden ay başından itibaren altı ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.  Resen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak yukarıdaki hükümler uygulanacaktır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ilgililere iade edilmeyecektir.

 


Doğum Borçlanması 3 Çocuk Bağkur-Memur-SSK

Kanun No: 6552

MADDE 43- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,”

 Doğum Borçlanması Formu


 

Başvuru ve Ödeme Süresi:

2014/Ekim ayı başından itibaren; GSS  borçluları 7 ay içinde, diğer borçlular ise 3 AY İÇİNDE KURUMA BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

İLK TAKSİTİ 2014/KASIM AYI BAŞINDAN İTİBAREN; GSS borçluları 8 ay içinde, diğer borçlular ise 4 ay içinde, kalan taksitlerini ise ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekecektir.

GSS prim borcu hariç, diğer borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. GSS prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde ise, ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.


 Torba Kanun Başvuru Formu

 

İşveren Yapılandırma Online Başvuru

www.sgk.gov.tr adresinden “e-SGK” – “Diğer Uygulamalar” seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır.

http://uyg.sgk.gov.tr/YY2014/

 

TORBA YASA YAPILANDIRMA TAKVİMİ İSE ŞÖYLE:

 

Konusu Son Başvuru Tarihi İlk Taksit Ödemesi Taksit Süresi
Vergi, Ceza vb. Borçlar 30.11.2014 Aralık/2014 Azami 18 Taksit (ikişer aylık dönemler halinde)
Gümrük Vergisi, Ceza vb. Borçlar 30.11.2014 Aralık/2014 Azami 18 Taksit (ikişer aylık dönemler halinde)
SGK Prim, Ceza vb. Borçlar G. Sağlık Sigortası Borçluları için: 30.04.2015Diğer Borçlular İçin:31.12.2014 G. Sağlık Sigortası Borçluları için: Nisan/2015Diğer Borçlular İçin:Aralık/2014 Azami 18 Taksit (ikişer aylık dönemler halinde)
SMMM ve YMM Aidat Borçları ile Odaların Birlik Payı Borçları 31.10.2014 Ekim/2014 9 Taksit (birer aylık sürelerle)
Üyelerin Odalar ve Borsalara Aidat vb. Borçları 30.11.2014 Aralık/2014 9 Taksit (üçer aylık dönemler halinde)
Üyelerin Esnaf ve Sanatkar Odalarına  Aidat vb. borçları 30.11.2014 Aralık/2014 9  Taksit (üçer aylık dönemler halinde)
Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmamış Olanlar 31.12.2014
Yüksek Öğretim ve Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Göre Oluşan Borçlar 31.12.2014
İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar 31.12.2014

 

TORBA KANUNDA TAKSİTLENDİRME YAPARSANIZ KAZANCINIZ NE OLACAK

BORÇ AYI (Ocak ayı itibariyle) ANA BORÇ GECİKME ZAMLI BORÇ Yİ-ÜFELİ BORÇ CEPTE KALACAK MİKTAR KAZANÇ YÜZDESİ (%)
1990 1000 71.809,62 8.773,60 63.036,02 87,78
1991 1000 68.240,39 8.369,60 59.870,79 87,74
1992 1000 64.671,15 7.893,60 56.777,55 87,79
1993 1000 61.101,92 7.402,60 53.699,32 87,88
1994 1000 57.362,72 6.920,60 50.442,12 87,94
1995 1000 51.371,50 5.938,60 45.432,90 88,44
1996 1000 45.550,25 5.425,60 40.124,65 88,09
1997 1000 37.901,88 4.792,60 33109,28 87,36
1998 1000 30.253,52 4.127,60 26125,92 86,36
1999 1000 23.497,47 3.685,60 19811,87 84,31
2000 1000 17.633,72 3.184,60 14449,12 81,94
2001 1000 14.659,36 2.897,60 11761,76 80,23
2002 1000 9.900,38 2.239,60 7660,78 77,38
2003 1000 6.331,14 1.966,60 4364,54 68,94
2004 1000 4.226,35 1.833,10 2393,25 56,63
2005 1000 3.397,54 1.701,10 1696,44 49,93
2006 1000 2.936,00 1.674,50 1261,5 42,97
2007 1000 2.460,97 1.563,30 897,67 36,48
2008 1000 2.087,14 1.505,40 581,74 27,87
2009 1000 1.753,26 1.424,40 328,86 18,76
2010 1000 1.567,96 1.366,50 201,46 12,85
2011 1000 1.422,50 1.280,60 141,9 9,98
2012 1000 1.304,26 1.154,60 149,66 11,47
2013 1000 1.206,23 1.130,00 76,23 6,32

TORBA KANUNDA NELER YOK

TORBA YASADA YER ALMAYANLAR

 • 2000 SONRASI EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK DÜZENLEMESİ YOK
 • EMEKLİ ÇALIŞANDAN ,İŞVERENDEN SGDP KESİNTİSİ KALKMIYOR DÜZENLEME YOK
 • DOĞUM ÖNCESİ SÜRELERE BORÇLANMA YOK
 • MESLEK LİSESİ ,ÇIRAKLIK DÖNEMİ STAJYERLERİNE BORÇLANMA YOK
 • BAĞ-KUR ‘LULAR GERİYE DÖNÜK KAPSAMA ALINMAYAN SÜRELERİ BORÇLANMA YOK
 • BAĞ-KUR’LULARDA PRİM YETECEK KADAR SATINALMA YOK
 • BAĞ-KUR’LULARDA PRİM SİLDİRME YOK
 • GERİYE DÖNÜK SANATÇI BORÇLANMASI YOK
 • SOMA DIŞINDA İŞ KAZASINDA ÖLENLERE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA ADIM ATILMAMIŞTIR DÜZENLEME YOK
 • 5 YIL 900 GÜNÜ OLMAYAN İŞÇİ BORÇLANMA YAPSA BİLE KABUL EDİLMİYOR AYLIK BAĞLANMIYOR BUNUNLA İLGİLİ DÜZENLEME YOK
 • SİGORTALILARIN BOŞTA GEÇEN GÜNLERİ SATINALMA YÖNÜNDE DÜZENLEME YOK
 • KISMİ ÇALIŞANLAR GSS ÖDEMEYE DEVAM EDECEK BU KONUDA DÜZENLEME YOK
 • TAKSİ ŞÖFORLERİ VE SANATÇILAR İÇİN KISMİ ÇALIŞIRLARSA KISA VADELİ PRİM ÖDEME HAKLARI YOK
 • EV HİZMETLİSİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMENİN İÇİ BOŞ
 • SGK TEŞVİKLERİ ANLAŞILIR ,BASİT DEĞİL
 • AİLE ,ÇOCUK ,YEMEK PARALARINDAN PRİM ALINMASINDAN VAZGEÇİLMİYOR
 • ASKERLİK SÜRELERİNE AİT PRİMLERİ DEVLET ÖDEMESİ YOK
 • MADENLERDE YAŞAM ODALARI YOK
 • EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA DÜZENLEME YOK
 • İŞVERENLERİN YAPTIRDIĞI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINDAN PRİM ALINMASINA SON VERİLMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEME YOK
 • SGK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINI DÜZELTECEK BİR DÜZENLEME YOK
 • GSS BORÇLULARINA AF YOK
 • 4/C KADRO YOK
 • ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİDEN MUAFİYET YOK

Bir önceki yazımız olan SSK Sorgulama başlıklı makalemizde E-Bildirge, Emekli Aylık Bilgisi ve Emekli Aylık Kesinti hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 10 SORU
 1. kadir dedi ki:

  SSK geriye dönük ödeme nezaman cıkacak ?

 2. kadir dedi ki:

  SSK geriye dönük ödeme nezamn cıkacak ?

 3. ibrahim kıcır dedi ki:

  emeklilikde alınan toplu para ödemesi kalkıyormu veya taksidemi bağlanacak.

  1. admin dedi ki:

   Kıdem tazminatı fonuna geçecek fakat daha kanun çıkmadı

SORU SORUN