24.01.2019 - SSK Emekli

Torba Kanun (6495) ile neler değişecek


Torba Kanun (6495) ile neler değişecek?

Torba Kanun (6495 sayılı) TBMM tarafından kabul edildi ve halen Cumhurbaşkanımızın masasında onay bekliyor biz de sizlere bu Kanun ile hayatımızda neler değişecek onları sıralayacağız…

 

–Muhtarların maaşı yüzde 100 arttı

Torba Kanun’un 77. maddesi ile “29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000” ibaresi “5.700” şeklinde değiştirilmiştir.” Yani, muhtarlar bundan böyle 420 yerine 875 lira aylık alacaklar. Ancak, emekli olanlar bu parayı tam alacaklar, emekli olmayan ve SGK’ya prim ödemeyenlerin maaşlarından yaklaşık 330 lira prim kesilecek. Halen, işçi, esnaf olup da SGK’ya prim ödeyenler de 875 lirayı tam alacaklar.

 

Ayrıca;

Geçici Köy Korucularının, 15 yıllık hizmeti ve 55 yaşını dolduranlarından emekliliğe sevk edilenlerine bugüne kadar 5000 gösterge üzerinden (5000 X 0,076791=384 lira) aylık bağlanırken artık 8500 gösterge ile (8500 X 0,076791=653 lira) aylık bağlanacak. 15 yıldan fazla hizmeti olanların her fazla yılı için de 200 gösterge daha ilave edilmesi uygulaması ise değişmedi.

 

-Ölüm yardımı da arttırıldı, Geçici köy korucularından görev süresi içinde vefat edenlerin eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ölüm yardımı ödeniyordu, Torba yasa uygulamaya girerse bu rakam 50 bin olacak. Yani, ölüm yardımı tutarı, 1152 liradan, 3840 liraya çıkarılacaktır.

 

–SGK’daki doktorlara ek ödeme müjdesi

Kanun’un 37. maddesi ile; ”16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir.”

Bu düzenleme ile SGK’dan kaçmaya çalışan doktorların bu istekleri engellenmek istenmiştir. Özellikle, SGK’da yönetici olarak görev yapan doktor, diş hekimi ve eczacılar 4900 TL ek ödeme alacak.

 

–6331 İSG 6 ay ertelendi

1 Temmuz 2013 günü yürürlüğe girmesi gereken 6311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bazı işyerleri için 6 ay bazı işyerleri için ise 2 yıl ertelendi. 1 Temmuz 2013’de uzman ve hekim istihdam etmek zorunda olacak olan, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle iş yerim hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda olacak ve bunlarına sayısı da 600 bin işletme. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri içinse 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu kapsama bakkal, kapıcı çalıştıran apartman dahil bütün işyerleri giriyor.
6331’de A ve B sınıfına geçiş kolaylaştırıldı

Halen, 15 bine yakın İSG uzmanı var ama bunların çok azı A sınıfı ve en çoğu da C sınıfıdır. Şimdi yapılan düzenleme ile C sınıflarının ve B sınıflarının bir üst sınıfa yükselme sınav hakları arttırıldı.

 

–Çalışma Hayatını denetleyen müfettişlere A sınıfı İSG uzmanlığı

6331 sayılı İSG ile sadece teknik (mühendis) iş müfettişleri A sınıfı belge alabiliyordu, yeni düzenleme ile sosyal iş müfettişleri ile SGK’nın müfettişleri de artık A sınıfı uzman olma hakkı kazandılar.
Müfettiş ve daire başkanlarına yurtdışı görevi
Çalışma Bakanlığının yurtdışındaki ataşeliklerine sadece genel müdür ve üstü personel yurtdışı sürekli göreve atanabiliyorken  yeni düzenlemeyle bu kapsama daire başkanı ve üstü personel ve SGK müfettişleri ile bakanlık ve bağlı kuruluş müfettişleri girdi. Buna ilaveten, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlar da yeterliklerini aldıktan sonra 7 yıl çalışmış olmaları şartıyla yurt dışı göreve atanabilecek

 

Torba Kanun (6495 sayılı) TBMM tarafından kabul edildi ve halen Cumhurbaşkanımızın masasında onay bekliyor biz de sizlere bu Kanun ile hayatımızda neler değişecek onları sıralayacağız…

 

–GSS değişiklikleri

1-ÖSYM’de part-time çalışanlar

ÖSYM tarafından sınav hizmetlerinde kısmi süreli olarak istihdam edilenler GSS kapsamına alınarak bunların primleri ÖSYM tarafından ödenecek. Kendileri ceplerinden GSS primi ödemeyecekler. Bilindiği üzere kısmi süreli çalışanlar (kod 7-puantaj) dışında ayda 30 günden kalan günlerinin primlerini kendileri ödemek zorundadır. Şimdi bu uygulamadan ÖSYM çalışanları muaf oldular.

 

2-Polis adayları GSS’li oldu

Torba Kanun’un 39 maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin sonuna “ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar” ibaresi eklenmiştir. Artık bu öğrenciler de GSS’den prim ödemeden öğrenci gibi yararlanacaklar.

 

3–Yurtdışı tedavi parasının yarısını işverenler ödeyecek

Torba Kanun’un 40. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 66. maddesine değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. Buna göre; gerek geçici görevle gerek sürekli görevle yurtdışında bulunan sigortalıların yurtdışında yaptırdıkları sağlık masrafları ile Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan durumlarda yurtdışına hasta sevkinde, faturada ayrıntı yoksa SGK bedelin yarısını ödeyecek, diğer yarısını ise İŞVERENLER ödeyecek.

“Ancak, Kuruma gönderilen sağlık hizmeti faturalarında yer alan işlem bedellerinin ayrıntılı belirtilemediği durumlarda, söz konusu fatura bedelinin yüzde ellisi Kurumca, kalan yüzde ellisi ise kendi kurumlarınca karşılanır.”

 

4–KKTC’de tedavi herkesi kapsadı

SGK, yurtdışı tedavileri belli şartlarla öder ama yeni düzenleme ile KKTC’de hangi sebeple olursa olsun yapılan tedavileri ödeyecek.

“d)Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında veya bunların dışında herhangi bir nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,”

 

Sosyal Güvenlik Denetmenleri bazı haklarına kavuştular

SGK denetmenleri, esasen denetim işi yaptıkları halde harcırahı memur gibi alıyorlar, denetim tazminatı ve özel hizmet tazminatı alamıyorlardı. Şimdi yapılan düzenlemelerle, harcırahı artık denetim elemanı gibi alacakları, ÖHT ve denetim tazminatları geldi.

–Vekil memura yıllık izin geldi

657 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesine fıkra eklenmiştir. “Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.” Bu değişiklik ile vekil memurlar da asiller gibi yıllık izin alabilecekler.

 

–Kadın memura doğumdan sonra 2 yıl gece nöbeti yok

657 sayılı Kanun’un 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir. Eski uygulamada,

“Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” deniyordu şimdi bu süre iki yıla çıkarılmıştır.

 

Kamuda ve belediyelerde çalışan Sözleşmeli memurlar kadroya alınacak;

Çeşitli kamu Kurum ve kuruluşları ile Belediyelerde sözleşmeli memur olarak işe alınanlar da artık kadrolu memur olacaklar, bunlardan bazıları dilekçe vererek kadroya geçirilecek bazıları da talepleri olmasa da kadroya alınacaklar. Değişik kurum ve kuruluşların isimleri ise Kanun’da ayrıntılı olarak listelenmiştir.

 

SGK Müfettiş yardımcılarına ikinci bir sınav hakkı

Torba Kanun’un 38. maddesi ile gelen fıkraya göre;

“Birinci fıkraya göre müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettiş kadrolarına atanırlar. Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.”  denmiştir. Yani, 3 yıllık yardımcılık döneminden sonra girdikleri yeterlilik sınavını aşamayanlara artık ikinci kere sınava girme hakkı verilmiş olacak.

 

–Yurtdışında okuyan öğrenciler borçlanma hakkı yenilendi

5510 sayılı Kanun’un geçici 43. maddesi ile yurtdışında 1146 Kanuna göre okumak üzere devlet veya kamu kurumlarınca gönderilenler, 18 yaşından sonraki öğrencilik sürelerini borçlanma hakkı verilmiş ama 3 ay süre verilmişti. Bu süreyi geçirenler yeni bir hak daha verildi. İlgili maddeye göre;

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 51- Geçici 43 üncü madde kapsamında bulunanlardan süresinde müracaat etmediği için borçlanma hakkından yararlanamamış olanlar, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, geçici 43 üncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde borçlanma hakkından yararlandırılır.”

 

–28 Şubat mağduru memurlara da borçlanma hakkı yenilendi

5510 sayılı Kanun’un geçici 44. maddesi ile 28 Şubat mağduru memurlara daha doğrusu memuriyetten çıkarılmış olanlara borçlanma hakkı verilmiş ama 3 ay süre verilmişti. Bu 3 aylık süre (2009’da bitti) için müracaat edemeyenlere şimdi Torba Kanun ile yeni bir hak daha getirildi şimdi süre 31.12.2013 günü dolacak.

İlgili maddeye göre; “Geçici 44 üncü madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2013 tarihine kadar Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerinden yararlandırılır.”

 

–28 Şubat mağduru memurlara bir af daha geldi

Torba Kanun’un 43. maddesi ile; “22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,

b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,

c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,

ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,

kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz…”” denilerek 28 Şubat mağduru memurlar SINAVSIZ yeniden memuriyete dönebilecekler.

 

-Aday iken (başörtüsü sebebiyle) atılan memurlara da bir hak daha verildi

Torba Kanun ile yapılan düzenleme ile;

“…657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar…”

657/125-A (g) bendinden belirtilen kılık kıyafeti uygun değil diye ceza alan veya memuriyetten atılan memurlar da dilerse yeniden memur adayı olabilecek.

 

–Başörtüsünden dolayı okulu geç bitiren ve bitirecek olanlara yaş şartsız memuriyete giriş hakkı geldi

“4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü,  geçici  45 inci,  geçici  46 ncı,  geçici  48 inci,  geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz.”

-Vergi müfettişlerine (denetlediği) özel sektörde işe başlamak 3 yıl yasak

Eski adıyla Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Vergi Denetmenlerinin yeni adı Vergi Müfettişi oldu ve Torba Kanun’un 61. maddesi ile denetledikleri özel sektör kurumunda işe girmeleri 3 yıl yasaklandı.

MADDE 61- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılamayacak işler

EK MADDE 30- Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa riayet etmeyenler hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

 

–Özel memurluğa giriş yaşı 30’dan 35’e çıkarıldı

Torba Kanun ile 657’de değişiklik yapıldı ve özel memuriyetlere (uzman, müfettiş vs) giriş yaşı 30’dan 35’e çıkarıldı.

“l) 657 sayılı Kanunun;

1) Ek 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 40-  Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır…”

 

–Bomba uzmanları da Nakdi Tazminat alacak

Torba Kanun ile 2330 sayılı Kanun’da değişiklik yapıldı ve;

 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine “görevli olanların”  ibaresinden sonra gelmek üzere
“; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.”

Benzer şekilde,

“h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenleri;”

 

***Nakdi Tazminat arttırıldı

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılmış ve Emekli Sandığı’nın taban aylığının (yaklaşık 1200 lira) yüzde 25 fazlasından az olamayacağı yasalaştırılmıştır. Kamu görevi yaparken yaralanan ve vefat edenlere normal emeklilik ve ölüm aylığından başka bir de 2330’a göre nakdi tazminat aylığı ve tazminatı ödenmektedir.

 

***Trafik ve Yük-Yolcu taşıma Cezalarına af ve taksit geliyor

Torba Kanun ile,2918 sayılı Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince, 31.12.2010 günü ve öncesinde verilmiş, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde söz konusu cezalar  6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacaktır.

Kanuna göre, “…Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.”

 

Kaynak:Ali Tezel/06.08.2013

Bir önceki yazımız olan Erken emeklilik için son hafta başlıklı makalemizde Emeklilik, erken emeklilik ve Sadettin Orhan hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 11 SORU
 1. gökmen dedi ki:

  Merhaba Ali Bey,

  Abimin 1.221 gün 4/a sgk günü var
  şuan hasta yani heyete girip %60 lık rapor alabilecek seviyede
  Emeklilik için 1.800 şartmı? şartsa askerliği 18 ay borçlanabilirmiyiz. 1.800 ü doldurmak için yaşı 01.04.1961
  ilk işe başlama : 01.12.1986
  tşk.

 2. Alper budak dedi ki:

  SSK dan atılan 80 kişi 28 şubat memur mağdurları maalesef halen geri dönüşleri sağlanmadı

 3. ahmet demir dedi ki:

  pirim borcundan dolayı emekli olamıyorum bunla ilgili banka kredi verip ödeyerek emekli olabilirmiyim sicil im bozuk oldugu icin bireysel kredi alamıyorum bilgilen mek istiyorum tşk

SORU SORUN