24.01.2019 - SSK Emekli

Polislerde Borçlanma


Polislerde Borçlanma

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışacak olanların,

-Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda (Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda) geçen,

başarılı eğitim süreleri,

-5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde borçlandırılacaktır.

Borçlanma tutarı, borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait kesenek ve karşılık tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenecektir.

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır.

Örnek 1-Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan sigortalı (A), 16/11/2008 tarihli dilekçesiyle Polis Akademisinde geçen öğrencilik süresini borçlanmak istemektedir. Sigortalı (A)’nın 06/09/2003-17/06/2007 tarihleri arasında geçen öğrencilik süresinden 14/11/1985 doğum tarihi itibariyle 18 yaşını tamamladığı 14/11/2003 tarihinden önce geçen 2 ay 8 gün süresi borçlanılacak süresinden düşülerek, 14/11/2003-17/06/2007 tarihleri arasında Polis Akademisinde geçen 3 yıl 7 ay 4 gün süresi, 16/11/2008 tarihinde en az aylık alan komiser yardımcısının emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Borcun Hesaplanması

16/11/2008 tarihinde en az aylık alan komiser yardımcısının emeklilik keseneğine esas aylık unsurları;

16/11/2008 Tarihindeki Katsayı Rakamı: 0,051448

16/11/2008 Tarihindeki Emeklilik Keseneği Oranı: % 16

16/11/2008 Tarihindeki Kurum Karşılığı Oranı: % 20

Derece-Kademe/Gösterge Rakamı : 8/1 (660 x 0,051448) 33,96

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120) 681,20

Özel Hizmet Tazminatı : (9500 x 0,051448 x % 40) +195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı 910,66.- YTL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 910,66 / 30 = 30,36 Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 7 Ay 4 Gün: 1294 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 30,36 x 1294 = 39.285,84 YTL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 39.285,84 x % 36 = 14.142,9 = 14.143 YTL

İlgili adına 14.141 YTL. borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalının söz konusu borç tutarını 2 y ı l içinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma iş lemi iptal edilecektir.

Örnek 2-30/08/2002 tarihinde Astsubay nasbedilen Sigortalı (B), 28/11/2008 tarihli dilekçesiyle 07/10/1996-18/02/200l tarihleri arasında İktisat Fakültesinde geçen öğrencilik süresini borçlanmak istemektedir. Sigortalı (B)’nin 20/10/2000-19/0l/200l tarihleri arasında 48 gün sigortalı hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının 07/10/1996-18/02/200l tarihleri arasında geçen 4 y ı l 4 ay 12 gün öğ rencilik süresinden 31/07/2000-18/02/2001 tarihleri aras ı ndaki 6 ay 17 gün fazla öğrenim süresi düşülerek kalan 3 yıl 9 ay 25 gün süresi, 28/11/2008 tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Borcun Hesaplanması

28/11/2008 Tarihinde En Az Aylık Alan Komiser Yardımcısının Emeklilik Keseneğine Esas Aylık Unsurları;

28/11/2008 Tarihindeki Katsayı Rakamı: 0,051448

28/11/2008 Tarihindeki Emeklilik Keseneği Oranı: % 16

28/11/2008 Tarihindeki Kurum Karşılığı Oranı : % 20

Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 9/3 (645 x 0,051448): 33,18

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120): 681,20

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,051448 x % 40): + 195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı 909,88 YTL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 909,88 / 30 = 30,33

Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 9 Ay 25 Gün : 1375 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 30,33 x 1375 = 41.703,75 YTL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 41.703,75 x % 36 = 15.013,35 YTL

İlgili adına 15.013 YTL borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalı söz konusu borç tutarını 2 yıl içinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilecektir. Ayrıca, 20/10/2000-19/01/200l tarihleri arasındaki 48 gün sigortalı hizmeti fazla öğrenim süresi içinde bulunduğundan, bu süre borçlandırılacak süresinden düşülmeyerek sigortalının hizmet süresine eklenecektir.

Örnek 3-Açık Öğretim Fakültesi 4 yıllık İşletme Bölümüne 05/09/2000 tarihinde kayıt yaptıran, 08/10/2002 tarihinde polis memuru olarak göreve başlayan ve 18/09/2005 tarihinde okulunu bitiren sigortalı (C), Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken 17/11/2008 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. Sigortalı yüksek öğrenimini bitirmeden 08/10/2002 tarihinde polis memuru olarak göreve başladığından, göreve başladığı tarihten önce yüksek öğrenimde geçen süresinin borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 4-04/09/1992-18/06/1996 tarihleri arasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim gördükten sonra 28/02/1997 tarihinde komiser yardımcısı olarak göreve başlayan, daha sonra 15/10/2000 tarihinde naklen Vakıflar Genel Müdürlüğünde bir göreve atanan sigortalı (D), 16/11/2008 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen süresini borçlanmak istemektedir. Sigortalı borçlanmak için başvurduğu 16/11/2008 tarihinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmadığından, söz konusu yüksek öğrenimde geçen süresinin borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 5-05/03/1975 doğumlu olan ve hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresi 4 yıl olan İktisat Fakültesinde 02/09/1992-18/09/1998 tarihlerinde okuyan ve 30/08/2000 tarihinde Polis olarak göreve başlayan sigortalı (E), 16/11/2008 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. Sigortalının 02/09/1992-18/09/1998 tarihleri arasında geçen 6 yıl 17 gün öğrencilik süresinden, hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süresi ile 31/07/1997- 18/09/1998 tarihleri arasındaki 1 yıl 1 ay 17 gün fazla öğrenim süresi düşülerek kalan 3 yıl 11 ay süresi 16/11/2008 tarihinde en az aylık alan polis memurunun emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Borcun Hesaplanması

16/11/2008 tarihindeki katsayı rakamı: 0,051448

16/11/2008 tarihindeki Emeklilik Keseneği oranı: % 16

16/11/2008 tarihindeki Kurum Karşılığı oranı: % 20

Derece-Kademe/gösterge rakamı 8/1 (660 x 0,051448): 33,96

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120): 681,20

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,051448 x % 40): +195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı: 910,66 YTL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar:Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 910,66 / 30 = 30,36

Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 11 Ay : 1410 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 30,36 x 1410 = 42.807,60 YTL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 42.807,60 x % 36 = 15.410,74 = 15.411 YTL

İlgili adına 15,411.-YTL. borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalının söz konusu borç tutarını 2 yıl içinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilecektir.

BORÇLANMA TALEP DİLEKÇE VE EKLERİ

Bir önceki yazımız olan Hizmet Borçlanmalarının Emeklilik Hesabına Etkisi başlıklı makalemizde hizmet borçlanması, hizmet borçlanması nedir ve hizmet borçlanması sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 3 SORU
  1. Özgür dedi ki:

    Merhaba. Ben 1979 doğumluyum. 1997-2001 yılları arasında fakülte okudum ve mezun oldum. Sigorta başlangıcım 2001 yılı. 2002 yılında 8 ay askerlik yaptım. 2007 yılında polis memuru olarak göreve başladım ve halen görevdeyim. Meslekten önce 9 ay sigortalı çalıştım ve bu süreyi hizmet birleştirmesi yapınca maaşsız emeklilik yaşım 9 ay geriye düştü. Şu andaki maaşlı emeklilik yaşım 55 yani 2034 yılı. Eğer meslekten önceki fakükte eğitim süremin tamamunı 5510 S.K. Geçici 4. Md. 10. Fıkrasına göre borçlanırsam ve 2 yıl içerisinde ödersem, sigorta başlangıç tarihim fakülte başlangıcım olan 1997 yılına düşer mi, 55 emekli yaş sınırından kurtulurmuyum, maaşlı emeklilik yaşım ne kadar düşer? (Maaşsız emeklilik tarihim şu anda 2027). Teşekkürler.

  2. Musa dedi ki:

    1999/2003 yılları arasında manisa celal bayar üniversitesinden mezun oldum. 2006 yılından bu yana polis memuru olarak görev yapmaktayım. Maaşsız emekliligim 2026 ,maaşlı ise 2036 görünüyor. Sorum şu: mezun olduğum 4 yıllık üniversiteyi borçla anılır miyim? Borçlanma yaptığım taktirde bu maaşlı ve.maaşsız emekliliğime etki eder mi? Ederse nasıl eder…. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.

  3. Ahmet dedi ki:

    Mrb 2015 yılında polis memuru olarak göreve basladim üniversite okuduğum 2008/2012 yıllarini birleştirip maassiz emeklilik yaşını indirme şansım var mı teşekkürler

SORU SORUN