24.06.2018 - SSK Emekli

Polis-Subay-Astsubayların Okul Süreleri Hizmete Nasıl Sayılır?


Polis-Subay-Astsubayların Okul Süreleri Hizmete Nasıl Sayılır?

Ekim 2008’den sonra Hizmete Başlayanlar

2008 yılı Ekim ayı başından itibaren ilk defa 4/1-c sigortalısı olanlardan;

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenlerin başarılı öğrenim süreleri, Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri
Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin daha önce kendi hesabına okudukları normal okul sürelerini
borçlanmak mümkün bulunuyor.

Borç tutarı, borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancının yüzde 32’si üzerinden hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde sigortalı tarafından ödenir. Borçlanma bizzat kendileri veya hak sahipleri tarafından yapılabilmekle birlikte kısmi borçlanma yapmak mümkün bulunmuyor.

Eski Emekli Sandığı İştirakçisi Olanların Borçlanması

Bahse konu haktan Ekim 2008 ayında;

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4/1-c sigortalısı olarak çalışacak olanların,
Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4/1-c sigortalılığında çalışmakta olanların Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda geçen,
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen,
başarılı eğitim süreleri de talepleri halinde borçlandırılmaya açık bulunuyor.

Kamu Hesabına Okuyanların Borçlanması

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4/1-c sigortalılığı kapsamında çalışmakta olanların sözü edilen okullarda, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri istekleri halinde borçlanmaları mümkün. Borçlanma tutarı ise borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden hesaplanıp bu sürelere ait kesenek ve karşılık tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde sigortalı tarafından ödenmesi gerekiyor.

Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda TSK hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneğinin aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenmesi gerekiyor.

Kendi Hesabına Okuyanların Borçlanması

Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde T.C. Emekli Sandığı hizmeti kapsamında ödenmesi gerekiyor.

Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şart bulunuyor. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişilerse, yüksek öğrenim süresini borçlanamıyor.

Vazife Malûllüğünde Borçlanma Tahsilatı Durdurulur

5434 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına atananlardan, yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerine eklenmesinden doğan borç tutarı tahsilatı bitmeden vazife malûlü olanların kalan borç tutarları tahsil edilmez.

03/05/1977 doğumlu olan ve hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresi 4 yıl olan işletme fakültesinde 08/09/1994-12/09/1999 tarihlerinde okuyan ve 30/8/2002 tarihinde polis olarak göreve başlayan sigortalı, 10/08/2015 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. Sigortalının 28/09/1994-12/09/1999 tarihleri arasında geçen 5 yıl 4 gün öğrencilik süresinden, hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süresi ile 31/7/1999-12/9/1999 tarihleri arasındaki 1 ay 12 gün fazla öğrenim süresi düşülerek kalan 3 yıl 11 ay süresi 10/08/2015 tarihinde en az aylık alan polis memurunun emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Örnek Hesap

Borcun Hesaplanması;

10/8/2011 tarihindeki katsayı rakamı: 0,083084

10/8/2011 tarihindeki Emeklilik Keseneği oranı: % 16

10/8/2011 tarihindeki Kurum Karşılığı oranı: % 20

Derece-Kademe/gösterge rakamı 8/1 (660 x 0,083084): 54,84

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 1,30054): 1300,54

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,083084 x % 40): 315,72

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı: 1671,10 TL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar:Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 1671,10 / 30 = 55,70

Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 11 Ay : 1410 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 36,76 x 1410 = 78.537 TL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 51.831,6 x % 36 = 28.273,32 = 28.274 TL

İlgili adına 28.274 TL. borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalının söz konusu borç tutarını iki

yıl içinde ödememesi halinde ise borçlanma işleminin iptal edilmesi gerekiyor.

Kaynak Şevket Tezel/20.08.2015

Bir önceki yazımız olan 3 bin 600 gün prim ödeyenler istifa ederse kıdem tazminatı alabilir mi? başlıklı makalemizde 3600 gün ali tezel, 3600 gün emeklilik ve 3600 gün kıdem tazminatı hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN