20.08.2019 - SSK Emekli

Kıdem Tazminatının Ödenmesi


Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem Tazmintının Ödenmesi:  Bir işverene bağlı çalışanların en çok merak ettiği konulardan birisi de Tazminatını nasıl alacaklarıdır. Aşağıdaki yazıda Kıdem tazminatının ödeme şekilleri anlatılmışır.

KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE YAPILAN ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATI SAYILABİLİR Mİ?

İş Kanunu’na göre, Kanuna ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp haklarında İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunu uygulanmayan personel ile sözleşmeli personele, mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır (İK mad.112).

KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre kıdem tazminatının ödenme tarihi iş sözleşmesinin sona erme tarihidir. Ancak işçi ve işverenin uzlaşması ile kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonraki bir tarihte vadelere bölünerek taksitler halinde ödenmesi de mümkündür. Nitekim uygulamada da iş sözleşmesi son bulduğunda derhal ve tamamen ödenmesi gereken kıdem tazminatının tarafların uzlaşması ile taksitle ödenmesinin yaygınlaştığı görülmektedir.  Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Gerçekten de oluşturduğu mali yük nedeniyle kıdem tazminatı işverenler tarafından zamanında ödenmemekte veya ödenememektedir. Böyle durumlarda işverenler kıdem tazminatını taksitler halinde işçiye ödemek istemektedirler. Kıdem tazminatının işveren tarafından taksitler halinde ödenmesi ancak işçinin rızası olduğu takdirde gerçekleşebilir. Bu bakımdan işveren, taksitler halinde ödeme konusunda işçiyi zorlayamaz. Nitekim Yargıtay da birçok kararında işçinin taksitle ödemeyi kabul etmiş olma şartına bağlı olarak kıdem tazminatının taksitlendirilerek ödenebileceğini kabul etmiştir.

Kıdem tazminatının taksitlendirilmesine ilişkin işverenle yaptığı uzlaşmayı işçi yazılı olarak belgelemelidir. Başka bir deyişle uzlaşma kanaatimce yazılı bir belgeye dayanmalıdır. Yazılı belgede çek ve/veya senedin kıdem tazminatına karşılık verildiği, ödeme tarihi ve miktarı belirtilmelidir.

KIDEM TAZMİNATI ÇEKLE VE/VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre kıdem tazminatının ödenme tarihi iş sözleşmesinin sona erme tarihidir. Ancak işçi ve işverenin uzlaşması ile kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonraki bir tarihte vadelere bölünerek taksitler halinde ödenmesi mümkün olduğu gibi, çek ve/veya senetle ödenmesi de mümkündür. Nitekim uygulamada da iş sözleşmesi son bulduğunda derhal ve tamamen ödenmesi gereken kıdem tazminatının tarafların uzlaşması ile çek ve/veya senetle ödenmesinin yaygınlaştığı görülmektedir. Nitekim Yargıtay da birçok kararında işçinin çek ve/veya senetle ödemeyi kabul etmiş olma şartına bağlı olarak kıdem tazminatının çek ve/veya senetle ödenebileceğini kabul etmiştir.

KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ?

Kıdem tazminatlarının işverence zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim,gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder (mad. 14/11, c.2). İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları da saklı tutulmuştur (mad. 14/11, c.3). Kıdem tazminatına uygulanacak faizin başlangıç tarihi, iş sözleşmesinin sona erme tarihi veya işçinin ölüm tarihidir.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi tarihi itibariyle faiz talep edilebilecek tek tazminat türüdür. İşe iade kararına rağmen işçiyi işe başlatmayan işverenin ödeyeceği kıdem tazminatına yürütülecek faizin başlangıcı ise işe başlatmama bildirimi tarihidir.

İşçinin kıdem tazminatının geç ödenmesinden doğan faizi talep edebilmesi için, alacağın tamamının ödendiği anda ihtirazî kayıtta bulunulması gerekmektedir, işçi kıdem tazminatı ödenirken, geç ödemeden dolayı geçmiş günler faizi konusunda ihtirazî kayıtta bulunmamış ise, Borçlar Kanunu’nun 113. maddesi gereğince faiz talep edemez.

KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE FAİZ ÖDENİR Mİ?

Daha önce değinildiği üzere, kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi veya taksitle ödenmesi halinde işçi tarafından açılacak davanın sonucunda hakim, gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine karar vermek zorundadır. Faizin başlangıcı da fesih tarihinden itibaren hesaplanır. Mevduata uygulanan en yüksek faizin hesabında ise, faiz miktarının yıllık dönemler itibariyle göz önünde bulundurulması gerekir. Yine gecikme faizine tekrardan faiz yürütülemez.

Kıdem tazminatının taksitle ödenmesini kabul eden işçi, gecikme faizi hakkını saklı tutmuşsa, ilk ödemeden sonraki taksitlere mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanmasını talep edebilir. Ancak kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, gecikme faiz hakkını saklı tutmamışsa, sonradan bunu işverenden isteyemez. Gecikme faiz hakkını saklı tutmayan işçinin faiz talebinden vazgeçtiği kabul edilir.

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre İş Kanunu çerçevesinde ödenecek kıdem tazminatının tamamı vergi dışı bırakılmıştır (GVK mad.25/7). Bu bakımdan kıdem tazminatı ödemesinden vergi kesintisi yapılamaz.

İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR?

işyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. İhaleli işlerde işçi ara vermeden ihaleyi alan işveren ile çalışmasına devam ediyorsa İş Kanunu’nun 6. maddesinde hükümleri yer alan işyeri devri kuralları geçerlidir. Bu durumda işçi ara vermeden yeni işverenle çalışması devam ettiği sürece kıdem tazminatı talep edemez.

Zira İş Kanunu’nun 6. maddesinde, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. Yargıtay’a göre de işçi ara vermeden ihaleyi alan firmada çalışmışsa bu işyeri devri olarak kabul görür ve kanunun 6. maddesi hükümleri uygulanır. Buna karşılık, ihalenin bitimi ve yeni ihalenin başlangıcı arasında bir boşluk var ise her işverene ayrı bir değerlendirme yapılmaktadır.

İşçinin çalıştığı işyerinin devredilmesi ve daha sonraki süreçte devralan işveren tarafından işten çıkarılması durumunda Yargıtay kıdem tazminatından devralan işverenin sorumlu olduğunu belirterek, devreden işverenin kıdem tazminatından sorumlu tutulamayacağı hükmüne varmıştır.

KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR?

Kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde kıdem tazminatının zaman aşımı süresiyle ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatının zaman aşımı süresi genel hükümlere tabidir. Dolayısıyla 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi uyarınca kıdem tazminatı talep hakkı 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi, başka bir deyişle zamanaşımı süresinin işlemeye başladığı tarih ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. Bu tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kıdem tazminatı alacağı, zamanaşımını kesen bir neden olmadıkça dava edilemez.

Bir önceki yazımız olan İşsizlik Süresince Yasal haklar başlıklı makalemizde işe iade davası, İşsizlik Maaşı İiçin Nereye Başvurulur ve İşsizlik Maaşı ne kadardır hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. bayram dedi ki:

    slm ben 15yıl 3600 günle sgk dan kıdem tazminatı yazısı alıp 5 yıl önce tazminatımı aldım…sgk girişim 1996 şuan başka iş yerinde çalışıyorum. tekrar kıdem tazminatı alma hakkım varmı..

SORU SORUN