23.04.2019 - SSK Emekli

Kadın İşçiye Analık İzni


Kadın İşçiye Analık İzni ve  Ücretsiz İzin Sonrası Verilecek Kısmi Çalışma İzninin Şartları:  İşçiler, çocukları ilköğretim çağına gelinceye kadar kısmi süreli çalışabilecek, anneye yarım çalışma ödeneği ödenebilecek, babaya an­nenin kullanamadığı doğum izni verilebilecektir.

ANALIK İZNİ: Kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izne “Ana­lık İzni” denir. Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Ço­ğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor rapo­ruyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise do­ğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen iş­çiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır. Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilir.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI:  Genel bakımdan haftalık en çok 45 saat, yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için ise haftalık en çok 37.5 saat olan süreye “Haftalık Çalışma Süre­si” denir. Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde verilen izne “Ücretsiz İzin” denir. Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda 60 gün/2 ay, ikinci doğumda 120 gün/4 ay, sonraki doğumlarda ise 180 gün/6 ay süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Ço­cuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır. Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşın­dan küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam 1.5 saat olan süt izni uy­gulanmaz. Yasal düzenleme gereği yukarıda belirtilen süreler boyunca kadın yada erkek işçi haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar olan 22.5 saatlik sürece ücretsiz izinli sayılacaktır. Maden işçilerinin haftalık çalışma süresi 37.5 saat olduğundan, bunun yarısı olan yaklaşık 19 saatlik sürece üc­retsiz izin yapabilecektir.

ALTI AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI:  Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Ücretsiz izin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ VE ŞEKLİ:  İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmaya “Kısmi Süreli Çalışma” denir. İşçi, ana­lık izninin veya çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izninin veya 6 aya kadar ücretsiz izin hakkının bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Kısmi süreli çalışma talebi, 6 aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kulla­nılması şartı aranmaz. Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az 1 ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN ŞARTLARI: Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı;

  • Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hasta – lığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,
  • Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun vela – yetine sahip ebeveynin talepte bulunması,
  • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi, hâl – lerinde aranmaz.

Kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sırasında aranır. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu hak devam eder.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN İŞVERENCE KARŞILANMASI:  Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihin­den itibaren en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanır. İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir. İşveren tarafından süresi içinde iş­çinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır. İş­çinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ZAMANININ BELİRLENMESİ:  Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içeri­sinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. Kıs­mi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştı­ğı süreye orantılı olarak ödenir.

TAM SÜRELİ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ:  Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir. Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az 1 ay önce yazılı olarak talebini bildi­rir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlin­de yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Kısmi süreli ça­lışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN