16.07.2019 - SSK Emekli

İşçinin Şubat Ayında Sgk Bildirimi


İşçinin Şubat Ayında Çalışma Günleri ve SGK Bildirimleri Nasıl Hesaplanır?

Her yıl olduğu gibi Şubat ayında çalışma gün sayılarının hesaplanması ve bunların SGK’ya bildirimi ile ilgili farklı kanallarda kafa karıştırıcı bilgilerin dolaşıma sokulduğu gözlenmektedir. Takipçilerimizin faydalanması maksadıyla konuyla ilgili mevzuat ışığında gerçekleştirilmesi gereken işlemlere dair şahsi kanaatime aşağıda yer alan yazımda yer vermeye çalıştım. Konunun taraflarına faydalı olmasını umuyorum.

1- Şubat Ayında Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Şubat ayındaki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, Şubat ayının kaç gün olduğuna bakılmaksızın (Şubat’ın 28 veya 29 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek1: Ceren Hanım, özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde 2018/ Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış ise, 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 olarak sisteme girilecektir

2- Şubat Ayında İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Şubat’ın ilk gününde işe giren ve tam çalışan sigortalılar hariç, Şubat ayı içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve Şubat ayının kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek2: Defne Hanım, özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde 17/02/2018 tarihinde işe başlamış ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış ise 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu için prim ödeme gün sayısı parmak hesabıyla aşağıdaki gibi yapılarak 12 gün olacak, işe başlama tarihi ise 17/02/2018 olarak sisteme girilecektir

 (17)-  (18)-(19)-(20)- (21)-(22)- (23)- (24)-(25)-(26)- (27)- (28)

(1)     (2)   (3)    (4)    (5)   (6)    (7)    (8)    (9)   (10)  (11)  (12) 

3- Şubat Ayında İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Şubat’ın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve Şubat ayının kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek3: Merve Hanım, özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde 19/2/2018 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış ise 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/2/2012 tarihi sisteme girilecektir.

4- Şubat Ayında İstirahat Raporu Almış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Şubat ayı içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden Şubat içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, istirahat nedeniyle Şubat’ın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, Şubat ayının gün sayısından, raporlu olunan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek4: Özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde çalışan Yasemin Hanımın, 2018/Şubat ayında 10 gün hastalık nedeniyle istirahat raporu almış ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmıştır. 2018/Şubat ayında 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, Yasemin Hanımın 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 olacaktır.

Şubat ayı içinde işe başlamış veya işten ayrılmış olup, istirahat nedeniyle Şubat’ın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek5: Özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde çalışan Mehmet Bey, 8/2/2018 tarihinde işe başlamıştır. İşe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahat raporu almış ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmıştır. Mehmet Bey’in ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 28 – 7 – 3 = 18 olacaktır.

5- Şubat Ayında İstirahat Raporu Almış ve Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Sigortalı açısından geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde uygulamada farklılıklar bulunmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneği çalışamadığı süre içerisinde sigorta tarafından ödenen bir gelirdir. Bu dönem içerisinde kişi çalışmadığı için kişinin ücreti de işlememektedir. Ancak kimi işverenlerin farklı uygulamalarına günlük hayatta rastlanılmaktadır.

 

Hiç Ödeme Yapmayan İşverenler:

Çoğunluğu oluşturan bir grup işveren işçinin istirahatli olduğu sürece geçici iş göremezlik ödeneği alması sebebiyle kendileri her hangi bir ödeme yapmayıp işçinin raporlu olunan bu süreye dair ücretinin tamamını kesen kuruluşlardır. Bunlara ilişkin işlemler yukarıda (Örnek 4-5) uygulama örneği açıklandığı gibi yapılacaktır.

Hiç Kesinti Yapmayan İşverenler (Aylık Maktu Ücretliler):

Genelde beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz personeli istihdam eden ve aylık maktu ücret sisteminin uygulandığı işverenler işçinin istirahat raporu almış olduğu sürelere ait ücretinin kesilmemesi yolunu izlemektedirler. Bu işverenler çalışanlarına istirahat raporu almış oldukları sürelerin ücretlerini herhangi bir kesinti yapmaksızın ödemektedirler.

Ücret Ödeyip İşçiden İş Göremezlik Ödeneğini Alan İşverenler:

Kimi işverenler ise işçiye istirahatli olduğu süre içinde ücretinden herhangi bir kesinti yapmaksızın ödeme yaparlar. Ancak ödeme yapılan dönemde işçinin SGK’dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneğini işçiden tahsil etme yolunu izlerler.

Örnek: Özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde çalışan Uğur Bey, 17/2/2018 – 25/2/2018 döneminde istirahatli olması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almıştır. YAVUZ LTD.ŞTİ. ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın Uğur Bey’in ücretini tam olarak ödemiştir. Bu durumda Uğur Bey’in 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.

Kısmi Ödeme Yapan İşverenler:

İstirahat raporu alındığında ilk iki günlük süre için SGK tarafından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca istirahat raporlu olunan günlerde alınan geçici iş göremezlik ödeneği sigortalının ayakta yahut yatarak tedavi görmesine göre farklılık göstermekle birlikte normal zamanda aldığı brüt ücretin altında olmaktadır.Kimi işverenler istirahatli işçilerinin SGK’dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneğinin alması gereken ücretinden düşük kalan kısmını telafi etme yoluna giderek ücretle ödenek arasındaki farkı işçiye ödemektedirler.

İşverenlerin geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretlerini ödediği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler, Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır. Sigortalıların prim ödeme gün sayıları, “2.1.2.3” bölümünde açıklandığı üzere ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Örnek: Özel sektöre ait YAVUZ LTD.ŞTİ. işyerinde çalışan Uğur Bey, 17/2/2018 – 25/2/2018 döneminde istirahatli olması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almıştır. YAVUZ LTD.ŞTİ. ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile Uğur Bey’in ücreti arasındaki farkı sigortalıya ödemiştir. Bu durumda Uğur Bey’in 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.

6- Şubat Ayında Nakil İşlemine Uğramış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme girileceği açıklanmıştır.

Bu çerçevede Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde,  sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

Bu bağlamda SGK duyurusunda açıklandığı üzere, işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmelidir.

SONUÇ

Şubat ayında çalışma gün sayılarının SGK’ya bildirimi konusunun akıllarda yaratacağı soru işaretlerini gidermek maksadıyla kaleme aldığım yazının konunun taraflarına faydalı olmasını diliyorum. Özellikle sigorta bildirimi eksik olanlara ilişkin işlemlerin işveren uygulama tebliğinde yer aldığı şekliyle yapılması hususunda işverenlerin ve meslek mensuplarının titizlik göstermeleri ileride oluşması muhtemel hak kayıpları ve idari para cezalarına karşı önleyici bir tedbir niteliğinde olacaktır.

13.03.2018

Bir önceki yazımız olan İlk defa sigortalı olduğu tarihte engelli olan malulen emeklilik olamıyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN