21.07.2019 - SSK Emekli

Emekli Maaşı İntibak İşlemleri


1. İNTİBAK İŞLEMLERİ

8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1/3/2012 tarihli 6283 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 5 inci  ve  6  ncı  maddeleri  ile  5510  sayılı  Kanuna  geçici  39  uncu  ve  geçici  40  ıncı  maddeler eklenmiştir.  Söz konusu maddelerle 2000 öncesi 4/1-(a) emeklileri ile 1/4/2002 ile 30/6/2002 süresinde aylık bağlanan 4/1-(b) emeklilerinin aylıklarının yeniden hesaplanması öngörülmüştür.

 

1.1. 2000 Öncesi 4/1-(a) Emeklilerinin İntibak İşlemleri

6283 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 39 uncu madde “(1) Son tahsis talep

tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Aylıkların hesaplanmasında, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve

1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınır.

(3) Sigortalının aylık bağlama oranı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Malûllük aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde % 70, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında  belirlenmiş  olan  taban  aylık  bağlama  oranı  esas  alınır. Yaştan  ve  günden  artırım  ve eksiltme yapılmaz.

b) Yaşlılık aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı, sigortalının tahsis talep tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240

günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır, 5000 günden noksan ödediği her 240 gün için (1)’er eksiltilir. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışması, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûl olması, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması veya erken yaşlanması nedeniyle tarafına yaşlılık aylığı bağlananlara günden dolayı eksiltme yapılmaz.

c) Ölüm aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı sigortalının ölüm tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır. Günden dolayı eksiltme yapılmaz. Malûllük aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında bakıma muhtaçlık durumu dikkate alınmaksızın  (a)  bendi,  yaşlılık  aylığı  almakta  iken  ölen  sigortalılar  hakkında  ise  (b)  bendi hükümleri uygulanır.

ç) Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı % 85’ten fazla olamaz.

(4) Sigortalının 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla aylığı, yukarıdaki hükümlere göre  tespit  edilen  gösterge  rakamı,  memur  aylık  katsayısı  ve  aylık  bağlama  oranının  çarpımı suretiyle belirlenir.

(5) Bu madde hükümlerine göre 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, % 5,9 oranında artırılarak 2000 yılı Ocak ayına, 2000 yılı Ocak ayı için bu şekilde hesaplanan aylık tutarı ise, (7,13326594120697) çarpanı kullanılarak 2008 yılı Ocak ayına taşınır. Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar (bu dönem dahil) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklara uygulanmış olan aylık artışları ile artırılır.

(6) Bu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilir.

(7) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. (8) Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam

aylığa yükseltenler ile geçici 20 nci maddeye göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra bu madde hükümleri uygulanmaz.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Kurum Yönetim Kurulu

yetkilidir.”, hükmüne amirdir.

Söz konusu hüküm gereğince 2000 öncesi 4/1-(a) emeklilerinin aylıkları maddede öngörüldüğü  şekilde  yeniden  hesaplanmış  ve  mevcut  aylıklarıyla  mukayese  edilmek  suretiyle yüksek olan aylık 2013/Ocak ödeme dönemi itibariyle sigortalı ve hak sahiplerine ödenmiştir.

1.1.1.  Kapsam

5510 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında yeniden hesaplanacak aylıklar

2000  öncesinde  506  sayılı  Kanun  hükümleri  gereği  gösterge  sistemine  göre  bağlanmış  olan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarıdır. 2925 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelirler intibak kapsamında değildir. Buna göre,

1.1.1.1. Malullük veya yaşlılık aylığı son tahsis talep tarihi;

-Özel sektörden emekli olanlar için 31/12/1999 (dâhil),

-Kamu sektöründen emekli olanlar için ise 14/01/2000 (dâhil),

ve öncesinde olanların aylıkları intibak kapsamında yeniden hesaplanmıştır.

1.1.1.2. Ölen sigortalılardan;

1.1.1.2.1. Emeklilik statüsünü kazanmadan ölen (aktif ölüm) sigortalılardan ölüm tarihi;

-Özel sektörden çalışanlar için 31/12/1999 (dâhil),

-Kamu sektöründen çalışanlar için ise 14/01/2000 (dâhil),

ve öncesinde olanların,

1.1.1.2.2.  Malullük  veya  yaşlılık  aylığı  almakta  iken  ölen  (pasif  ölüm)  sigortalıların malullük veya yaşlılık aylığı son talep tarihi;

-Özel sektörden emekli olanlar için 31/12/1999 (dâhil),

-Kamu sektöründen emekli olanlar için ise 14/01/2000 (dâhil),

ve öncesinde olanlardan, bu tarihten önce veya sonra ölenlerin aylıkları intibak kapsamında yeniden hesaplanmıştır.

Ayrıca, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı da dahil olmak üzere Kurumumuzca devralınan geçici  20  nci  madde  sandıklarının  2000  öncesi  emeklilerinin  aylıklarına  da  intibak  işlemi yapılmıştır.

Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

1.1.2. 1999/Aralık Aylığının Hesaplanması

İntibak kapsamındaki tüm aylıklar 1999/Aralık ayında; Aylık = Gösterge x Katsayı x Aylık

Bağlama Oranı formülü kullanılmak üzere yeniden hesaplanmıştır.

İntibak aylığının hesaplanmasında esas alınacak gösterge, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamıdır.

Katsayı, 1999/Aralık ayında yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı olan 12000’dir.

Aylık bağlama oranı, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için yine maddede belirtilen hükümler doğrultusunda sigortalıların yaş, gün ve aylığa hak kazandıkları yasa maddeleri dikkate alınarak yeniden hesaplanmıştır.

Hesaplanan aylığa 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki birinci fıkra hükmü uygulanmamıştır.

1.1.3. 1999/Aralık Aylığının 2013/Ocak Ayına Taşınması

1999/Aralık ayı itibariyle hesaplanan aylık, % 5,9 oranıyla 2000 yılı Ocak ayına daha sonra

ise (7,13326594120697) çarpanı kullanılarak 2008 yılı Ocak ayına, 2008/Ocak ayı ödeme döneminden başlamak üzere de 4/1-(a) emekli aylıklarına uygulanan artış oranları ile 2013/Ocak ödeme dönemine taşınmıştır.

1.1.4.  Mevcut Aylıkla Mukayese

Yeniden  hesaplanan  aylıklar;  2013  yılı  Ocak  ayı  ödeme  döneminde  sigortalı  ve  hak

sahiplerine ödenmekte olan mevcut aylıklarla mukayese edilmiş ve yüksek olan aylıklar ödenmiştir. Ölüm dosyalarında ölen sigortalının hesaplanan intibak aylığı hak sahiplerine 506 sayılı Kanunun

96 ncı madde hükmü (alt sınır aylığı ) uygulanmadan paylaştırılmış ve bu şekilde bulunan aylıklar

hak sahiplerinin mevcut aylıkları ile mukayese edilerek yüksek olan aylıklar ödenmiştir.

Hesaplanan intibak aylıkları için maddenin yürürlük tarihinin 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemi olarak belirlenmesi nedeniyle geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

ÖRNEK:

 

MEVCUT

İNTİBAK AYLIĞI HESABI

I

II

III

IV

 

 

 

Tahsis Talep Yılı:

30/06/1972

Cinsiyeti ve Yaşı:

Kadın -51

Gün Sayısı: 9647

Göstergesi: 9910

2013/Ocak Aylığı

921,64 TL

İntibak ABO

hesabı:

1999 Aralık aylığı 2008/Ocak ayına taşınması Aylığın 2013/Ocak ayına taşınması
 

Günden artırım: 9647-

5000=

4647/240=19

Yaştan artırım: 51-50

= 1

%

60+19+1=80

 

 

 

 

 

9910 x 12000 x % 80 =

95,14

 

 

 

 

 

95,14 x 1,059 x

7,13326594120697

=718,68

2008/1 1,0200 733,05
2008/7 1,0720 790,52 ve 4,69 SYZ
2009/1 1,0384 820,88
2009/7 1,0183 835,90
2010/1

60

895,90
2010/7 1,0359 928,06
2011/1

60

988,06
2011/7 1,0400 1.027,58
2012/1 1,0679 1.097,35
2012/7 1,0195 1.118,75
2013/1 1,0414 1.165,07

 

 

Yukarıdaki  örnekte  1982  öncesi  tarafına  yaşlılık  aylığı  bağlanan  sigortalının  intibak aylığının ne şekilde hesaplandığı gösterilmiştir. 2013/Ocak ayı itibariyle hesaplanan intibak aylığı

1.165,07 TL,   yine aynı dönemde mevcut aylık miktarı olan 921,64 TL ile mukayese edilmiş ve intibak aylığının yüksek olduğu görülmüştür. Söz konusu emeklinin esas alınan intibak aylığına

% 4 ek ödeme oranı uygulanarak bulunan tutar olan 46,60 TL de ilave edilerek toplam aylık

1.211,67 TL olarak ödenmiştir.

1.1.5. İntibak Aylığının Hesaplanmasında Diğer Usul ve Esaslar

1.1.5.1.   5510   sayılı   Kanunun   geçici   39   uncu   maddesine   göre   intibak   aylıklarının

hesaplanmasında; 2008/Ocak ayına kadar güncelleme katsayısı ile güncellenen aylıklar bu tarihten itibaren aylık artışları ile 2013/Ocak ayına taşınırken, mevcut uygulamaya paralel olması açısından

2008/Ekim ayında 4,69 TL sosyal yardım zammı aylık miktarlarına ilave edilmiştir. Bu nedenle,

2013/Ocak ayında gerek sigortalının, gerekse hak sahiplerinin intibak aylığı belirlenirken, sigortalı veya hak sahiplerinin mevcut aylıklarında sosyal yardım zammı alıp almadığı hususu dikkate alınmamıştır.

1.1.5.2. Ölüm aylıklarında, ölen sigortalının 2013/Ocak ayında hesaplanan intibak aylığı, bu tarihte aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılarak mevcut aylıklarla mukayese edilmiş ve yüksek olan aylık ödenmiştir.

1.1.5.3. 2330 sayılı Kanununa göre nakdi tazminat ödenen  (% 25 artırımlı) aylıklarda, hesaplanan intibak aylığı da % 25 artırımlı hesaplanmıştır.

1.1.5.4. Kısmi borçlanma yapan süper emeklilerin intibak aylıkları hesaplanırken borçlandıkları  göstergeleri ve bu göstergelerin taban aylık bağlama oranları esas alınmış olup, intibak aylığına esas aylık bağlama oranları, bu oranlara ilave veya eksiltme yapılmak suretiyle tespit edilmiştir.

 

1.2.  1/4/2002  ile  30/6/2002  Süresinde Aylık  Bağlanan  4/1-(b)  Emeklilerinin  İntibak

İşlemleri

6283  sayılı  Kanunla  5510  sayılı  Kanuna  eklenen  geçici  40  ıncı  madde  ise  4/1-(b)

emeklilerinin intibak işlemini düzenlenmekte olup, söz konusu madde; “(1) 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesine göre 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan aylıklar bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Geçici 27 nci madde uyarınca 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere  hazırlanan  gelir  basamakları  esas  alınarak  1479  sayılı  Kanunun  mülga  geçici  11  inci maddesine göre 2002 yılı Nisan ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, aynı ödeme döneminde % 8,9 oranında artırıldıktan sonra 2002 yılı Mayıs ayı ödeme döneminden başlayarak

2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar, 1479 sayılı Kanun kapsamında bağlanmış olan aylıklara söz konusu dönemlerde uygulanan artış oranları ile artırılır ve aylıklar 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam olunur.

(3) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.” Hükmüne  amirdir.  Söz  konusu  düzenleme  gereğince,  1/4/2002  ile  30/6/2002  tarihleri

arasındaki gelir basamakları esas alınmak üzere aylık bağlanan Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yeniden hesaplanmış ve 2013/Ocak ödeme döneminde aylık artışı da uygulanmak suretiyle ödenmiştir.

Bağ-Kur emeklileri için getirilen düzenleme 1/3/2002 ila 31/5/2002 tarihleri arasında tahsis talebinde bulunan sigortalılar hakkında uygulanmıştır.

 

ÖRNEK:  Sigortalı  28/3/2002  tarihinde  tahsis  talebinde  bulunmuş  olup,  31/12/1999 tarihinde bulunduğu basamak 3, talep tarihindeki basamağı ise 5’tir. Toplam prim ödeme gün sayısı

5401’dir.

1-  Sigortalının 1999/Aralık tarihinde bulunduğu 3. basamağın gelir tablosundaki karşılığı değeri 168.686.251’dir. Buna göre hesaplanan;

2000 öncesi tam aylığı: 168.686.251 x % 76 = 128.201.551 TL’dir.

2000 öncesi kısmi aylığı: 128.201.551 x 4593/5401 = 109.022.352 TL’dir.

 

2- Sigortalının 2000 sonrası döneme ilişkin aylık hesabında ise, 1/4/2002 tarihli gelir tablosu dikkate alınarak, 1/1/2000 ila tahsis talep tarihi arasında sigortalının fiilen bulunduğu basamaklar ve bu basamaklardaki bekleme süreleri üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalama dikkate alınacaktır. Sigortalının ağırlıklı ortalaması 181.477.626 TL olup, 4447 sayılı Kanuna göre hesaplanan aylık bağlama oranı % 45’tir. Buna göre;

2000 sonrası tam aylık:  181.477.626 x  % 45 = 81.664.932

2000 sonrası kısmi aylık:  81.664.932 x 808/5401 = 12.217.231

 

3- İki Kısmi Aylığın Toplamı: 109.022.352  + 12.217.231 = 121.239.583 TL

 

4- Hesaplanan aylığın önce 2003 yılına taşınması:

01.04.2002 aylığı 121.239.583 x  1,089 intibak zammı = 132.029.906

01.05.2002 aylığı 132.029.906 x 1,021 = 134.802.534

01.06.2002 aylığı 134.802.534 x 1,006 = 135.611.349

01.07.2002 aylığı 135.611.349 x 1,006 = 136.425.017

01.08.2002 aylığı 136.425.017 x 1,014 = 138.334.967

01.09.2002 aylığı 138.334.967 x 1,022 = 141.378.336

01.10.2002 aylığı 141.378.336 x 1,035 = 146.326.578

01.11.2002 aylığı 146.326.578 x 1,033 = 151.155.355

01.12.2002 aylığı 151.155.355 x 1,029 = 155.538.860

 

5- 1/1/2003 tarihinden 31/12/2003 tarihine kadar sigortalının en son bulunduğu basamak dikkate alınarak ödenmesi gereken 1 ve 12. basamaklar arası 100.00-TL, 13 ve 24 üncü basamaklar arası 75.00 TL ilave edildiğinde; 155.538.860 + 100.000.000 = 255.538.860 TL,  31/12/2003 tarihindeki maaşı 255.538.860 TL’dir.

 

6- 2004/OCAK-2013/OCAK arası aylık artışlarıyla aylığın taşınması:

 

DÖNEM AYLIK ARTIŞ ORANI AYLIK MİKTARI
2004/OCAK 1,10 281.092.746
2004/TEMMUZ 1,10 309.202.021
2005/OCAK 1,08 333,94
2005/TEMMUZ 1,08 360,66
2006/OCAK 1,03 371,48
2006/TEMMUZ 1,03 FARK 1,0133 387,71
2007/OCAK 1,05 407,10
2007/TEMMUZ 1,0387 422,85
2008/OCAK 1,02 431,31
2008/TEMMUZ 1,072 462,36
2008/EKİM SYZ 5,85 468,21
2009/OCAK 1,0384 486,19
2009/TEMMUZ 1,0183 495,09
2010/OCAK 60 TL 555,09
2010/TEMMUZ 1,0359 575,01
2011/OCAK 60 TL 635,01
2011/TEMMUZ 1,04 660,41
2012/OCAK 1,0679 705,25
2012/TEMMUZ 1,0195 719,00
2013/OCAK 1,0414 748,77

Yukarıdaki örnekte 2002 yılının Nisan ayında tarafına yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının intibak aylığının ne şekilde hesaplandığı gösterilmiştir. 2013/Ocak ayı itibariyle hesaplanan intibak aylığı 748,77 TL, yine aynı dönemde mevcut aylık miktarı olan 719,09 TL ile mukayese edilmiş ve intibak aylığının yüksek olduğu görülmüştür. Söz konusu emeklinin esas alınan intibak aylığına  %

4 ek ödeme oranı uygulanarak bulunan tutar olan 29,95 TL de ilave edilerek toplam aylık 778,72 TL

olarak ödenmiştir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. mehmet çelik dedi ki:

    sayın hocam öncelikle saygı ve selamlarımı sunarım benim babam 1994 te vefat etti s s k da 120 pirim cıktı o zaman bana emekli olamaz dediler ne ölüm parası nede dul ve yetim aylıgı anneme kız kardeşime baglanmadı babam çalıştıgı işyerleri sigortasını yatırmamışlar babam sürekli bana ve anneme sölerdi benim emekli olacagım diyodu şimdi aldıgım duyumlara göre bir gün bile sigortası varsa cocukları evlenmemişse aylık baglanır yadımcı olabilirmisiniz olursanız memnun olurum ve nerlere başvurmam lazım kız kardeşlerim magdur durumda sagılarımı selamlarımı sunarım allahın selameti üzerinizde olsun selametle kalın

SORU SORUN