26.06.2019 - SSK Emekli

HİZMET TESPİT DAVA DİLEKÇESİ


HİZMET TESPİT DAVA DİLEKÇESİ

 

 

 

…………………. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI_________ :…………………….. , (TC Kimlik No:……………………………… )

Adres:……………………………………………………………………….

VEKİLİ__________ : ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………….

DAVALILAR_____ : 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

2-………………… (İşveren) (TC Kimlik No:…………………….. )

Adres:………………………………………………………………………….

DAVA KONUSU__________ : Müvekkilimiz …………………………… /…/……… tari­hinden …/…/   tarihine kadar geçen süre içinde davalı _____________________  yanında si­gortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin …/…/             olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR_________ : 1- Müvekkilim ……………………  tarihinde ilk defa sigortalı olmuştur. (EK-1) 4/a kapsamından emekli olması için aranan 25 yıl sigorta­lılık süresi, …. yaş,     gün prim ödeme şartını ../…/……………………………….. tarihinde tamamlamış ve …/…/……….. tarih ……………….  sayılı Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile SGK ……………  Sosyal Güvenlik Merkezine emeklilik başvurusunda bulunmuştur.(EK-2)……………………… Sosyal Güvenlik Merkezi …/…/…………… tarih………….. sayılı yazı ile,…………………. sicil sayılı dosyada işlem gören……………………………… unvanlı iş­ yerinden …/…/  işe başlama tarihli sigortalı ilk işe giriş bildirgesi verildiği an­cak sigortalı çalışmasına rastlanmadığı” gerekçesiyle emeklilik başvurusunu red­detmiştir.(EK-3) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 07/10/2003 tarihinde verdiği 2003/6987 Esas, 2003/7562 Karar’da; “Hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Ku­ruma kayıt ve tescil edilmeyen sigortalı hizmetlerinin tesbiti isteminde yasal daya­nak 506 sayılı Yasa’mn 79/10 maddesidir. Anılan madde de yönetmelikte tespit edi­len belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edile­meyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açabilecekleri hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği üze­re yönetmelikte tespit edilen belgelerin (işe giriş bildirgesi) verilmesi durumunda 5 yıllık hak düşürücü süreden söz edilemeyeceği açıktır. Davası ……………………………… unvanlı işyerinden sigortalı işe giriş bildirgesinin …/…/……………… tarihinde verildiği ekteki ilk işe giriş bildirge fotokopisinden anlaşılmaktadır. Bu ne denle 5 yıllık hak düşürücü süreden söz etmek mümkün değildir. Yine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’de 14.10.2004 tarih, 2004/4968 esas, 2004/9280 kararında da (işe gi­riş bildirgesi verilmesi durumunda, 5 yıllık hak düşürücü süreden bahsedilemeyece- ğine hükmetmiştir.

2-Müvekkilim ……………………………… , işveren ………………………………… yanında …/…/……. tarihinde işçi olarak çalışmaya başlamış ve hakkında …/…/……… tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumuna işe giriş bildirgesi verilerek ……………………. sicil numarası ile kaydedilmiştir. Müvekkilimin işe başlangıç tarihi …/…/  dir ve halen sigor­talıdır; ancak davalı işveren 4 aylık/ 3 aylık dönem bordrosu vermediği ve prim ödemediği için emekliliğe başvurduğu tarihinden itibaren emekliliğe hak kazana­mamaktadır.

3-Davalı işyerinde hizmet akdiyle çalışmış olan, kanunen emekliliğe hak kaza­nan ve işten ayrılması sebebiyle emeklilik aylığına zaruretle ihtiyaç duyan müvekki­limin, sigortalılığının başlangıç tarihine esas alınmak üzere işe başlangıç tarihinin tespiti gerekmiş, iş bu hizmet tespiti davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER………………………………………… : Sigortalı ilk işe giriş bildirgesi, ……….  ad­resinde mukim            TC kimlik nolu bordrolu çalışan ……………………………….. ve …………………………………………………..  adresinde mukim

……………………………………..  TC kimlik nolu bordrolu çalışan …………………………………….. , nın şahitliği, vs diğer delil ve belgeler

HUKUKİ NEDENLER : 5510 sK. m. 2, 86, 506 s. SSK/79 ve ilgili mev­zuat.

SONUÇ VE İSTEM______ : Yukarıda arz edilen nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile müvekkilimin sigortalı hizmetinin başlangıç tarihinin …/…/……………. oldu­ ğunun tespiti, ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırıl­masına, müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, emekli aylığının emekliliğe başvuru tarihi olan    /…./         tarihi itibari başlatıl­ masına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar ve­rilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederim.

Bir önceki yazımız olan Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması başlıklı makalemizde anne ölen oğlundan maaş alabilirmi, oğlu ölen anneye maaş bağlanması ve ölen evlattan maaş hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
 1. Cemal Polat dedi ki:

  Selamlar
  08.05.2012 tarihinde sigortam yapılmış 2 aylık Toplam 49 gün ben ise 4 yıla yakın çalıştım ve zaman Aşımı Beş (5) yılı geçti şu anda dava açabilirmiyim ve dava açarsam sadece ssk da görünen döküman ve 1 şahit yetermi çünkü iş yeri kapanmış.Ancak iş sahibi Çalıştığım Günleri inkar etmiyor ,
  Bana cevap verirseniz çok sevinirim,Teşekkür eder Hayırlı Çalışmalar Dilerim.
  Cemal Polat

 2. Necati dedi ki:

  1995 yılında orman işletmesinde ağaç temizlenmesinde 4 gün çalıştım bu çalışma karşılında işletmenin resmi defterine imzamı atıp ücretimi aldım bu tarihte yaşım 19 idi ancak bu çalışma karşılında sgk girişim ve pirimim yatmamış bu durumu iş mahkemesine bir günlük hizmet başlangıç tesbit davası açabilirmiyim?bu tür kamuya karşı açılacak davalarda hak düşürücü süre yine 5 yılmidir?sizce ne yapmalıyım?

SORU SORUN