26.06.2019 - SSK Emekli

HİZMET BORÇLANMALARI ZAMLANIYOR


HİZMET BORÇLANMALARI ZAMLANIYOR

Haziran 2014 yılı sonuna kadar 5510/41’inci Maddesi ve 3201 sayılı Yurtdışı Borçlanması yapacaklar için  günlük 35,70 TL taban ,232,05 TL. tavan rakam üzerinden borçlanma yapabilirler.

Borçlanma Tutarı 35,70 *%32=11,42 taban, 232,05*%32=74,26 TL.tavan

Bu rakamlar ile 30/06/2014 tarihine kadar sigortalıların borçlanma hakları bulunmaktadır.

BORÇLANILACAK SÜRELER

 

5510 sayılı SS ve GSS Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 -1(a/SSK) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) 4 -1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin

tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ,

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanırlar.

 

SGK BAŞVURU GEREKLİ

 

Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde5510/ 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

 

İSTİSNA

 

(i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

 

ÖDEME SÜRESİ 1 AY

 

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

 

UZUN VADELİ SİGORTA KAPSAMINDA

 

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından;

a) (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,

b)  (c) ve (ı) bentleri gereği borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, (i) bendine göre borçlananlar ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır.

 

Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir.

Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez.

 

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMLANIYOR.

%5,88 göre daha az borçlanma ödemek istiyorsanız , bu ayın sonuna kadar borçlanma yapabilirsiniz.

1.7.2014-31.12.2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırına göre:                                    37,80 x % 32                 =                   12,10* TL (x gün sayısı),

Günlük kazanç üst sınırına göre:                                    245,70 x % 32              =                     78,62 TL (x gün sayısı),

 

YURTDIŞI BORÇLANMA

Torba kanunda yapılacak değişiklikleri beklemeden en kısa zamanda yurtdışı borçlanma taleplerinizi SGK iletmeniz gerekiyor.

Tarih aralığı seçmek için son fırsatlar , ayrıca yurtdışı borçlanmanızı 3 aylık süre içinde ödeyebilirsiniz.

ESKİ MEMURLARIN BORÇLANMASI

2014 yılında memurlara aynı gösterge ile yıl boyunca aynı maaş ödeneceği için hizmet borçlanmalarından 5434’e  tabi eski memurlar etkilenmeyecektir.

BORÇLANMA AVANTAJI:

GÜNLÜK TABAN=12,10-11,42=0,68

GÜNLÜK TAVAN=78,62-74,26=4,36

30 GÜN İÇİN=0,68*30=20,40 TL. TABAN,4,36*30=130,80 TL.

18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI TABANDAN BORÇLANILMASI DURUMUNDA

540 GÜN İÇİN=11,42*540=6.166,80(HAZİRAN SONUNA)

540 GÜN İÇİN=12,10*540=6.534,00(TEMMUZ BAŞINDAN İTİBAREN)

KAZANÇ=6.534-6.166,80=367,20/540=0,68

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

09.06.2014

Bir önceki yazımız olan SGK borcuna af geliyor başlıklı makalemizde sgk affı ve torba kanun hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN