20.06.2019 - SSK Emekli

Hizmet Birleştirmede Borçlanma 1260 Günü Etkisi Altına Alır Mı?


Hizmet Birleştirmede Borçlanma 1260 Günü Etkisi Altına Alır Mı? 

Yazılarınızı  Ali Tezel web sayfasından takip ediyorum.Mükelleflerimden birinin kafası karışmış, hizmet birleştirmede 1260 güne dahil olan borçlanma var mı diye soruyor.16 yıl Bağ-Kur prim ödemiş ,son 3,5 yılda SSK çalışarak emekli olmak istiyor. Askerliğini 1994-1996 yılları arasında yapmış.Borçlanma son 3,5 yılın hesabına dahil olacak mı? İZMİRLİ MUHASEBECİ

 

Kısaca bu soru ile birlikte hizmet birleştirmeyi bir kez daha hatırlatmış olacağız.

 

1 Ekim 2008 tarihinden  önce sigortalı olanlar için  hizmet birleştirmeleri ,2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’la düzenlenmeye gidilmiştir.

 

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan bir kişinin  Memur statüsü mü?, SSK statüsü mü?, Bağ-Kur’lu statüsü mü?,Tarım SSK mı?,Tarım Bağ-Kur mu?,Borsa ve Banka  Sandığı statüsü mü?emekli olmasına, son yedi yıl içerisindeki çalışmalarına bakılacak ona göre  karar verilecektir.

 

Bunun içinde sigortalının hizmet dökümlerini yazılı olarak önünüze alacaksınız adım adım çizerek son yedi yıl içindeki prim günlerine bakacaksınız.

 

 

1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların emekliliği 5510 sayılı SS ve GSS kanunu ile değişmiştir.

 

Tüm çalışma dönemi dikkate alınacak  en fazla hangi statüde (4/1-a,b,c) bakılarak karar verilecektir.


2829 GÜN TESPİTİ

Birden fazla sosyal güvenlik kurumunda çalışması olanlar için, emeklilik aylığını bağlayacak kurumun tespitinde  2829 sayılı kanuna bakılacaktır.

 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden sigortalılara  aylığı bağlayıp ödeyecek statünün belirlenmesinde , sigortalıların emeklilik tarihinden geriye son yedi yıllık fiili hizmet süresi olan (360×7=2520 gün) dikkate alınır.

 

Fiili hizmet süresindeki son yedi yıldaki sürenin durumuna göre iki farklı şekilde tayin edilir.
1- Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan statü ile emekli  aylığı bağlanır.
2- Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüye göre emekli aylığı  bağlanır .
ASKERLİK BORÇLANMASI VE DİĞER BORÇLANMALAR DA FİİLİ HİZMET SÜRESİNE ETKİSİNE BAKILIR

 2829  sayılı Kanuna göre son yedi yıllık fiili hizmet süresi olarak değerlendirilen süre sigortalının fiilen çalıştığı süredir.

Bu sürenin hesabında askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması ,doğum borçlanması gibi süreler söz konusu yedi yıllık süre içinde ise dikkate alınır.

Borçlanma yapmak demek o süreyi satın almak demektir. 

Burada özellikle satın alınan süre fiilen çalışılan süre ile iç içe girerse son yedi yıl hesabında 1260 güne dahil olabilir.

 Örneğin: 

Yurtdışı borçlanması yapacak olan Ahmet Bey 7 yıl Bağ-Kur’lu olup , Almanya ‘ya çalışmaya gitmiş son Sigortalılık statüsü Bağ-Kur’lu olup borçlanmaları Bağ-Kur’a sayılır. 

Ahmet bey ise Türkiye ‘de inşaat işyerinde tesisatçılık yapmış,işveren tarafından 90 günlük SSK primi ödenmiştir. 

Bu durumda Ahmet bey’in son sigortalılık statüsü SSK geçmiştir. 

Tablo yaptığımızda ; 

1976 yılı -1983 yılı arasında Bağ-Kur’lu olan Ahmet bey 7 yıl prim ödemiş. 

1985-2000 yılları arasında Almanya ‘da işçi olarak çalışmış. 

2002 yılında 90 gün SSK ödemesi var. 

Almanya’da geçen 15 yıllık işçilik süresini  borçlanarak , SSK kapsamından  hizmet satın aldığı için 2829 göre 1260 günden fazla prim ödediğinden SSK statüsünden emekli olacaktır. 

SORUNUZUN CEVABI 

Sigortalının 1260 gün hesabında günümüz günleri fiilen çalışarak tamamlayacağından geçmişte yaptığı askerlik süresi satın alınsa da günümüzde fiilen çalışılan süreleri satın almadığı için 1260 gün hesabına dahil edilmeyecektir. 

Bundan dolayı bu süreyi fiilen çalışarak tamamlayacaktır. 

VEDAT İLKİ 

vedat.uzman@gmail.com

 

HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE SON YEDİ YIL KAVRAMINA GENİŞ AÇIDAN BAKALIM 

Son günlerde son yedi yıl kavramı ile ilgili sorular ile muhatap olmaktayız.Bu konuda her uzman faklı değerlendirmeler yapıyorlar.

Hizmet Birleştirme Kavramını Tarihçesi ile Birlikte Aşağıdaki Yazımızda İnceleyeceğiz.

İLK DEFA UYGULAMA 228 SAYILI KANUNLA BAŞLADI:

Sigortalıların birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi geçen hizmet sürelerinin birleştirilerek sosyal güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin uygulama ilk defa 05/01/1961 tarih ve 228 sayılı “Emekli Sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun”la düzenlenmiştir.

2829Sayılı Kanuna Geçiş:

01/03/1970 tarihinde yürürlüğü giren 1214 sayılı Kanunla 228 sayılı Kanunun bazı hükümleri değiştirilmiş, daha sonra da01/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunla, 1214 sayılı Kanun hükümleri tamamen kaldırılarak hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

2829 sayılı Kanuna göre Hizmet Birleştirme:

1.)5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa,

2.)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa,

3.)1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa (Bağ-Kur),

4.)2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa,

5.)2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa,

6.)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci Maddesine Göre Kurulan Emekli Sandıklarına,tabi olarak ve emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenerek geçen hizmet süreleri birleştirilir.

 

Hizmet Süreleri Birleştirme Kapsamı Dışında Tutulanlar:

1.)Çakışma nedeniyle iptal edilen hizmetler.

2.)Tasfiye edilen hizmetler, itibari hizmet süreleri, primi ödenmemiş süreler.

3.)Bağ-Kur’daki on yıllık borçlanma süresi (1479 SK. Ek GM 4).

4.)Aylık alma hakkını yitirenlerin hizmet süreleri (5434 SK. M/92).

5.)Çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen sigortalıların yeni hizmet süreleri.

6.)Sosyal güvenlik destek primi ödenerek geçen sürelerdir.

 

2829 Ana Fikri Nedir?

2829 sayılı Kanuna göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu Kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

2829 Önemli Ayrıntı:

         1.)Malullük, ölüm,

         2.)5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı’na göre yaş haddinden re’sen emekli olma,

         3.)Süresi Kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme,

        4.)Bağlı oldukları Kurumun Kanunla değiştirilmesi,hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduolduğu Kurumca aylık bağlanır.

Yuk yukarıdaki yazılı şartlar oluşursa sigortalılara veya hak sahiplerine, son yedi yıllık fiili hizmet süresi nazara alınmadan,hizmet süre sürelerinin sonuncusunun tabi olduğu  kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

 

İşin Özü:

Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir. 1425 sayılı Kanuna eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler ile 01/04/1981 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hariç, 18 yaşından önce sigortalı hizmeti olanların sigortalılık sürelerinin başlama tarihi, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul edilir.

Bu Konuda Örnek Uygulamalar:

Örnek 01: 16/04/2007 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının T.C. Emekli Sandığı ile SSK’da geçen hizmetleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Hizmet Süreleri

Prim Ödeme

Gün Sayısı

Hizmetin Geçtiği Kurum

01/02/2000-31/08/2006

1132

SSK
15/05/1994-14/01/2000

2040

T.C. Emekli Sandığı
01/03/1982-15/06/1987

1600

SSK
01/01/1972-31/12/1981

3600

T.C. Emekli Sandığı

 

Tahsis talep tarihinden geriye doğru son yedi yıllık (2520 gün) fiili hizmet süresi içinde hizmetin fazlası hangi kuruma tabi ise o kurum aylık bağlamaya yetkilidir. Buna göre, son yedi yıllık fiili hizmet süresinin (2520 güne karşılık)1132 günü SSK, 1388 günü Emekli Sandığına tabi olduğundan, aylığı bağlamaya yetkili kurum T.C. Emekli Sandığı’dır.

 

Örnek 02: T.C. Emekli Sandığı ve SSK’da çalışmaları bulunan ve 29/05/2005 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının ayrıntılı hizmet dökümü aşağıdaki gibidir:

 

Hizmet Süreleri

Prim Ödeme

Gün Sayısı

Hizmetin Geçtiği Kurum

10/03/2000-25/05/2004

1260

SSK
01/01/1991-15/01/1997

1814

T.C. Emekli Sandığı
01/03/1979-31/03/1988

3211

SSK
01/01/1967-31/05/1972

2780

SSK

 

Son yedi yıllık fiili hizmet süresinde(2520 güne karşılık) 1260 gün SSK, 1260 gün T.C. Emekli Sandığına tabi olup eşitlik olduğundan, aylığı bağlamaya yetkili kurum, son defa tabi olduğu SSK’dır.

 

Örnek 03: 31/07/2005 tarihinde tahsis talebinde bulunan sigortalının üç kurumda geçen hizmetleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Hizmet Süreleri

Prim Ödeme

Gün Sayısı

Hizmetin Geçtiği Kurum

01/03/2002-30/07/2003

540

SSK
15/01/2000-14/01/2003

720

T.C. Emekli Sandığı
01/03/1997-14/01/2000

944

SSK
01/10/1991-31/12/1994

1170

Bağ-Kur
01/01/1979-31/12/1989

3960

T.C. Emekli Sandığı
01/04/1973-31/11/1978

1936

SSK

 

Tahsis talep tarihinden geriye doğru 2520 günlük hizmetin 1484 günü SSK, 720 günü T.C. Emekli Sandığı ve 316 günü Bağ-Kur’a tabi olduğundan, aylığı bağlamaya yetkili kurum SSK’dır.

 

Örnek 04: SGK’dan yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının çeşitli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetleri aşağıda belirtilmiştir:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu

Hizmet Süresi

Sosyal Sigortalar Kurumu 15/06/1995 – 30/06/2004
Bağ-Kur 01/09/1983 – 31/07/1994
T.C. Emekli Sandığı 01/11/1981 – 30/04/1983
Bağ-Kur 23/05/1974 – 31/10/1981

 

Bu sigortalının Bağ-Kur’a ilk defa sigortalı olduğu 23/05/1974 tarihi, aynı zamanda sigortalılık süresinin de başlangıcıdır.

 

1.10.2008 İtibaren Geçiş Hükümleri:

 

5510 sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesinin Son fıkrası;

01.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihinden sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanunun, mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edileceği ve bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

(SSİY)

2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7

1) 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere ait müşterek aylıklardaki sosyal güvenlik kurumlarına ait katılım payları, karşılıklı olarak tasfiye edilir. Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların Kanunun geçici 20 nci maddesine göre Kurumca devralınacağı tarihe kadar olan müşterek aylıklardaki katılım paylarının 2829 sayılı Kanuna göre karşılıklı olarak tahsil ve tediyesine devam edilir.

2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan ya da Kanunda belirtilen sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanların tahsis taleplerinde, Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Kanuna tabi geçen hizmetlerle 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde de mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

3) 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi geçen hizmetlerin diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen hizmetlerle birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanacağı durumlarda bu hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve bu hizmetlere istinaden bağlanacak aylıklar, prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşında başlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti olanların bu hizmetlerinin mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmesi halinde, birleştirilen hizmetin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcıdır.

Örnek: SGK yaşlılık sigortasından aylık bağlanması talebinde bulunan ve birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti bulunan bir sigortalının hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Hizmet Süreleri

İlgili Kanun

3/11/2009-31/12/2012 5510 sayılı Kanun 4(a)
1/2/2004-25/4//2008 506 sayılı Kanun
3/5/1994-14/1/2004 5434 sayılı Kanun
21/6/1993- 2/4/1994 1479 sayılı Kanun
1/3/1985-15/6/1993 506 sayılı Kanun

Bu sigortalının ilk defa 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başladığı 01/03/1985 tarihi, aynı zamanda sigortalılık süresinin de başlangıcıdır.

SONUÇ:

2829 sayılı Yasa 5510 sayılı Yasa ile Mülga olsa da kazanılmış haklar bakımından 5510 sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesinin son fıkrasında 4-1(a),(b),(c) bendinde geçen sigortalılık sürelerinde 2829 sayılı yasanın maddelerine tabi olacaklardır.

SSİY belirtildiği gibi  5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanların tahsis taleplerinde,5510 sayılı  Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.Banka ve Borsa Sandıklarına Tabi olanlar içinde bu Kanunda yazılı hükümlere tabi olacaklar.

Bağ-Kur Kapsamında emekli olacakların SGK  prim borcunun olmaması gerekiyor.

VEDAT İLKİ

27.03.2014

 

Bir önceki yazımız olan İşsizlik Sigortası ödemesi asgari ücrete göre en az yüzde 40 en fazla yüzde 80 olabilir… başlıklı makalemizde ali tezel, işkur ve işsizlik parası hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 8 SORU
 1. Emel sümbüloğlu dedi ki:

  1975 emekli sandigi girişim var 6 mayıs 2015 tarihinden itibaren ek5 ödüyorum 2 cocuk borclanmasi yaparsam ne zaman emekli olurum

  1. Emel sümbüloğlu dedi ki:

   1975 emekli sandigi girişim var 6 mayıs 2015 tarihinden itibaren ek5 ödüyorum 2 cocuk borclanmasi yaparsam ne zaman emekli olurum

  2. Sgk Uzmanı dedi ki:

   işe giriş ve çıkış tarihlerinizi gün ay yıl olarak yazarsanız daha net bir hesaplama yapabiliriz.

 2. Emel sümbüloğlu dedi ki:

  1975 emekli sandigi 1230 gun hizmetim var 5 mayıs 2015 den itibaren aralıksız ek5 ödüyorum 2 cocuk borclanmasi yaparsam 3600 gun üzerinden ne zaman emekli olurum

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   işe giriş ve çıkış tarihlerinizi gün ay yıl olarak yazarsanız daha net bir hesaplama yapabiliriz.

 3. sinem dedi ki:

  Merhaba,
  28.03.2005 tarihinde Kamu bankasında çalışmaya başladım. oradan istifa edip 28.03.2007 tarihinde de memuriyete başladım. e-devlette banka sandığı tescil bilgilerinde toplam gün sayısı 699 olarak gözüküyor. 4/c tescil bilgilerinde de toplam gün sayısı 3436 gözüküyor. Sistem otomatik olarak bu prim gün sayılarını birleştirir mi? Hizmet birleştirmesi talebinde bulunmam gerekir mi? Hizmet birleştirmesinin dezavantajı olur mu? Teşekkürler..

SORU SORUN