23.05.2019 - SSK Emekli

Gelir Ve Aylıkların Birleşmesi


Gelir Ve Aylıkların Birleşmesi

5510 sayılı Kanunun (01.10.2008) 54. maddesinde birden fazla dosya­dan gelir, aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması duru­munda, gelir ve aylıkların ne şekilde ödeneceği (tek veya iki dosyadan tam veya yarım) hüküm altına alınmış olup, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkân veren iki dosya üze­rinden gelir veya aylık bağlanacak diğer dosya veya dosyalar­daki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşe­cektir.

Kanuna göre; gelir-gelir, aylık-aylık ile gelir-aylıkların bir­leşmesi halinde, bu gelir ve aylıkların ne şekilde ödeneceği aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Gelir-Gelir, Ayhk-Aylık İle Gelir-Aylıklann Birleşmesi Halinde, Bu Gelir Ve Aylıkların Ne Şekilde Öde­neceği

GELİR-GELİR VE GELİR – AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ

Sürekli iş göre­mezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kaza­nan eşe, her iki geliri tamdan bağlanır. Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hasta­lığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelir­ler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malullü­ğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.
Ana ve baba­dan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan ge­lirin tamamı, az olanın yarısı,
Birden fazla ço­cuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödeme­ye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı,
Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazanan­lara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri,
Evliliğin ölüm nedeniyle sona er­mesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananla­ra tercih ettiği geli­ri,

 

AYLIK-AYLIK VE GELİR -AYLIKLARN BİRLEŞMESİ

AYLIK SAHİBİ AYNİ SİGORTA KOLU (AYLIK) FARKLI SİGORTA KOLU (GELİR/AYLIK)
Hem malûllük hem de yaşlılık aylığı­na hak kazanılması Yüksek olan ay­lık, eşit ise yaşlılık aylığı bağlanır. Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hasta­lığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigor­talıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirler- den yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.
Malûllük, vazife malullüğü veya yaşlı­lık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kaza­nılması her iki aylık tamdan bağlanır.
Ana ve baba­sından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklar, Yüksek olan ay­lığın tamamı, az olan aylığın yarısı,
Birden fazla ço­cuğundan aylığa hak kazanan ana ve ba­baya en fazla ödeme­ye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı,
Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazanan­lara, Tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,
vazife malullü­ğüne hem de malullük aylığına hak kazanan­lara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı,
Hem vazife ma­lullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazanan­lara, bu aylıkların her ikisi,

Kanunun yürürlük tarihinden önce (01.10.2008 )bir veya birden faz­la dosyadan gelir ve aylık alanlar

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması durumunda, bu gelir ve aylıklar ödenmeye devam edilecektir. Ancak, Kanunun yürür­lük tarihinden sonra bu dosyalara ek olarak yeni bir dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması halinde, yeni bağ­lanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıka­rılacak ve kalan dosyalardaki karşılaştırmalar Kanunun 54. maddesine göre yapılacaktır. Diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları, durum değişikliği veya diğer bir dosya­dan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşecektir. Bu işlem, her durum değişikliğinde veya yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde tekrarlanacaktır.

 

ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI

Hak düşürücü süre ile zaman aşımı uygulaması, 5510 sa­yılı Kanunun 97, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 127. maddesinde düzenlenmiş olup, hak düşürücü süre, yasa ile belirlenen süre içinde kullanılmayan bir hakkın bir daha kul­lanılmayacak duruma gelmesini, zaman aşımı ise yasanın be­lirlediği koşullarda bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanıl­masını ifade etmektedir.

5510 sayılı Kanunla hak düşürücü süre ve zaman aşımı uygulamasında mülga kanun uygulamalarına göre değişiklik­ler yapılmış, bazı hükümler yürürlükten kaldırılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir.

5510 sayılı Kanun gereği hak düşürücü süre ile zaman a- şımı uygulaması aşağıda açıklanan usul ve esaslar doğrultu­sunda yapılacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN