22.10.2018 - SSK Emekli

Evde Çocuk Bakım Projesi


Evde Çocuk Bakım Projesi

Evde Çocuk Bakım Projesinden Kim Nasıl Yararlanacak?

AB uyum projeleri kapsamında çıkartılan düzenlemelerden biri de evde çocuk bakım hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla kadının istihdamının desteklenmesi projesi.

2017 yılında tamamlanması öngörülen proje ile küçük çocuk sahibi kadınların çalışma yaşamın iştirakinin temini ile kayıtdışı çocuk bakımı yapan bakıcıların istihdamını kayda alınması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde İzmir ve Bursa illerinde 1750’şer Antalya ilinde 1500 olmak üzere 5 bin anneye iki yıl parasal destek sağlanmış olacak.

Kimler Faydalanacak?

Proje ile;

 • İlk kez işe başlayacak, işine geri dönecek veya kayıtsız çalıştırdığı çocuk bakıcısını

kayıtlı hale getireceklere 24 aya kadar aylık 300 avro,

 • Çocuğuna tek başına bakan, engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca onaylanmış (Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de dahil) sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlara ise 24 aya kadar aylık 390 avro,

Parasal destek sağlanması öngörülüyor.

Bir işveren yanında iş sözleşmesi ile işçi olarak tam zamanlı çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten faydalanabilecekler.

Müracaat edeceklerin;

 • T.C. vatandaşı olmaları
 • Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmeleri,
 • Analık izin süresini geçirmiş olmaları,
 • Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olması,

Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması (2015 ikinci altı ayı için 2.546 TL)

 • Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması,
 • Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmaması,
 • En geç kesin kayıt tarihi itibariyle SGK’ya Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi,

Gerekiyor.

Çalıştırılacak Çocuk Bakıcısının da;

 • T.C. vatandaşı ve kadın olması,
 • Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olması,
 • Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde

oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması,

 • Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olması,
 • En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olması,

Şart bulunuyor.

1.derece akrabalara anne ve baba, ikinci derece akrabalara kardeşler, büyükanne, büyükbaba, torunlar, 3.derece akrabalar amca, hala, dayı, teyze, yeğen olduğundan çocuğun büyükanne ve büyükbabalarının, eğer evde kalarak bakıcılık yapacaksa çocuğun hem anne hem de babasının kardeş, büyükanne, büyükbaba, amca, hala, dayı, teyzelerine, yeğenlerine kadar akrabaları proje kapsamında bakıcı olarak çalıştırılamayacak.

Ön Kayıtlar 25 Haziran 2015’te SGK web itesinden

Ön kayıt için annenin en geç 1 gün önce işe başlamış olması gerektiğinden işe başlamış durumdaki annelerin 25 Haziran 2015 tarihinde sabah saat 10:00’da SGK’nın web sayfası www.sgk.gov.tr’de açılacak linkten ön kayıt yaptırmaları mümkün bulunuyor.

Ön kayıtta müracaatçılara kesin kayıt için randevu gün ve saati verilecek.

Kesin Kayıtlar

İnternet üzerinden alınacak ön kaydın ardından ilgililerin kesin kayıtları, ön kayıt aşamasında verilen randevu tarih ve saatinde Bursa, Antalya ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde

kurulacak olan başvuru masalarında yapılacak.

Çocuk bakıcısının ise kesin kayıt başvurusu anında annenin yanında hizmet akdine tabi işçi olarak tam zamanlı sigortalı çalışıyor olması ya da en geç kesin kaydın yapıldığı gün SGK’ya EK-9 kapsamında (Çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) tescilinin yapılmış olması gerekiyor.

Kesin kayıtta;

 • Anne ve çocuk bakıcısının kimlik belgelerinin fotokopisinin,
 • Annenin işyerinden alacağı çalışma ve ücret durumunu gösterir belgenin,
 • Annenin Banka Taahhüt Formunun,
 • Anne ve Çocuk Bakıcısı Banka Hesap Bilgilerinin,
 • Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesinin,
 • Çocuk Bakıcısının Diplomasının (En az ilkokul),
 • Doldurulmuş ve anne ile çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formunun,
 • İmzalı Başvuru Formunun,
 • Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikasının,
 • Varsa, Çocuğun Engelli, Sağlık Kurulu Raporu veya Engelli Kimlik Belgesinin

hazır edilmesi gerekiyor.

Evde Çocuk Bakım Projesinden Yararlanmada Dikkat Edilecek Önemli Noktalar

Proje kapsamında maddi destekten faydalanacak annelerin ücret ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Proje ekibi tarafından ev ziyaretleri ve anket çalışması ziyaretleri gerçekleştirilecek. Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden haber verilmeksizin annelerin proje kayıtlarında belirttikleri adreslere yapılacak ev ziyaretlerinde  çocuk bakıcısının ve çocuğun 3 (üç) kez mazeretsiz olarak evde bulunamaması ya da her hangi herhangi bir usulsüzlük tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacak.

İlk ödeme 15 Eylül’de

Tüm kriterler yerine getirilmişse 2015 Temmuz ayından itibaren ve izleyen ikinci ayın 15’i esasına göre Halkbank aracılığıyla ödeme yapılacak. İlk yararlanma ayı Temmuz 2015 olacağından ilk ödeme de 15 Eylül 2015’te yapılacak.

Listeler ilan edilecek

Kesin kayıt aşamasının ardından, ilk başvuru sırasına göre oluşturulan ve il kotaları bazında belirlenecek ana ve yedek listeler SGK web sayfasında ilan edilecek. Annelere, kesin kayıt formu ile bildirim yapılacağından ve SGK web sayfasında yapılacak ilanla da sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacağından başka bir bildirim yapılmayacak.

Ana listeden çıkan anne olması durumunda yedek listede yer alanlar sırasıyla mali destekten yararlanabilecekler.

Bunlara dikkat !

Proje kapsamında maddi destekten yararlanan annelerin;

 • Yıllık izin ve istirahatlı süreler hariç olmak üzere takvim ayları itibariyle aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmaları,
 • Yanlarında çalıştırdıkları çocuk bakıcısının ücretini zamanında ödemeleri (Gecikmeli ödeme hallerinde, ödemeye ilişkin dekontun il müdürlüğüne ibrazı halinde o aya ilişkin ödeme alınabilecek, ancak, bu durumun üç defa yinelenmesi durumunda destek kesilecek),
 • Takvim ayları itibariyle bakıcı adına 30 gün sosyal güvenlik primlerini düzenli olarak yatırmaları (30 günden az bildirilen prim günleri için -işten çıkma/ çıkarma dahil- ödeme yapılmayacak),
 • Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde süresi içinde durumu SGK’ya bildirmeleri,
 • Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıkları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri,
 • Bakıcının, çocuğun ya da kendisinin durumlarında projeyi etkileyecek değişiklikleri (Evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili il müdürlüğüne 15 gün içerisinde bildirmeleri,

Gerekiyor.

İşten çıkma hali

Annenin işini kaybetmesi ya da çocuk bakıcısı istihdamının sona ermesi hallerinde, anneye iş ve/veya çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınacak.

Bu süre içerisinde İş-Kur üzerinden arama yapılması ve bu durumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilmesi kaydıyla, yararlanıcı anneler listeden çıkartılmayacak. Bu sürede işini kaybeden annenin İş-Kur aracılığıyla iş araması ve bakıcı çalıştırmaya devam etmesi halinde destek ödemesi kesilmeyecek.

Annenin işinin olması fakat bakıcının işten çıkması/çıkartılması halinde ise ödeme kesilecek ancak 1 ay bakıcı bulma süresi tanınacak, bir aylık süre sonunda iş ve/veya bakıcı bulunamazsa destek kesilecek ve kişi yararlanıcı listesinden çıkartılacak.

Destek Ne Zaman Sona Erecek?

Üç yaşını doldurunca sona erer

Evde çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için 36 ncı ayını doldurana kadar verilebileceğinden çocuk 36 ıncı ayını doldurunca mali destek sona erecek.

24 aylık süre dolunca sona erer

Mali destekten yararlanılabilecek süre en fazla 24 ay olduğundan, destekten yararlanan anneye çocuk için yapılan ödeme 24 aylık süre tamamladığında sona erecek.

Haziran 2017’de sona erer

Destek ödemesi için ilgili hak ediş ayı, proje son hak ediş ayı olan Haziran 2017’yi geçemeyeceğinden bu tarihten sonrası için ödeme yapılmayacak.

Evde bulunmama ya da bakıcıya ödeme yapmama halinde sona erer

Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının üç kez ev ziyaretinde evde bulunamaması ya da üç kez annenin çocuk bakıcısına ilişkin ücreti veya sigorta primlerini ödememesi halinde destek kesilecek.

Usûlsüzlüğe ceza

Kurum tarafından yapılan denetimler, ev ziyaretleri veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlarda hususunda beyan edilen bilgilerle ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak.

Kaynak: Şevket Tezel/25.06.2015

Bir önceki yazımız olan YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALANA 100 TL SEYYANEN ZAM YOK başlıklı makalemizde emekli aylığı ve vedat ikili hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN