21.03.2019 - SSK Emekli

Emeklilik ve Kıdem Tazminatı


Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile 1475 sayılı İş Kanunun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinin l’inci fıkrasına 5 numaralı bend eklenerek, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 506 sayılı Kanunun 60 ve Geçici 81. maddelerinde öngörülen prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya, kendi isteğiyle işten ayrılma­sı halinde, yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma imkanı sağlanmıştır.

Buna göre, 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi yeni Kanunla değiştirildikten sonraki (a) ve (b) alt bentlerinde öngörü­len yaş hadleri dışında kalan diğer şartları veya yeni Kanunla eklenen Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara da kıdem tazminatı ödenebilecektir. Yani, kıdem tazminatı ala­bilmek için mutlaka emekli aylığının bağlanması gerekmemektedir

Kıdem Tazminatı

En geniş anlamıyla kıdem tazminatım, iş sözleşmesinin işçiye yüklediği borçlardan birisi olan işverene sadakatinin karşılığında ödenmesi gereken tutar olarak açıklamak mümkün. Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanu­nu’nun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri yü­rürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme nedeniyle kıdem tazminatı 1475 Ka­nun hükümleri doğrultusunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken zorunlu/yasal bir yükümlülüktür.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir

Kıdem tazminatının fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de işçinin hak sahiplerine işveren tarafın­dan ödenmesi gerekmektedir. Bir işyerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Ka­nunu’nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan neden­lerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlı­lık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,

İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı Kanunla getiri­len hüküm doğrultusunda, 506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkra­sının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

İş akdi sona eren işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Dolayısıyla SGK’ya başvursun yada başvurmasın yaşlılık aylığı almaya hak kazanan veya yaşlılık aylığına yaş açısından hak kazanamamakla birlik­te yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi (15 yıl) ile prim ödeme gün sayısını (3600 gün) tamamlayan işçiler, en az bir yıl kıdemi olmak koşuluyla iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu haktan yararlanmak için işçinin Sosyal Güvenlik il Müdtirliiğü/Merkez Mü­dürlüklerinden;

 • Emekli olmaya hak kazandığına veya
 • 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ile en az 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin bir yazı almaları, iş sözleşmesini feshettiğine ilişkin dilekçe ekine, SGK’dan alınacak bu yazıları eklemeleri ve fesih ge­rekçesinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. madde olduğunu belirtmeleri ge­rekir. Özellikle hatırlatmamız gerekir ki; SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme gün sayısı kontrolünde 2829 sayılı kanun hükmü gereği son yedi yıl prim ödeme süreleri içinde en çok primi ödenen sürenin 4/a sigortalılık süresi olması şartını da aramaktadır.

Uygulamada, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şar­tını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin, işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışıp çalışamayacağı sıklıkla tartışılmıştır. Belir­telim ki; 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını ta­mamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin işten ayrıldıktan sonra tekrar başka bir işveren yanında iş akdi kurarak çalışması onun kötü niyetli olduğunu göstermediği gibi, bu gerekçeyle kıdem tazminatı almak onun en temel hakkı olan çalışma özgürlüğünü elinden almaz. Kaldı ki; bu işçiye yasaların verdiği en temel çalışma haklarından birisi olup sonuçları özellikle öngörülerek düzenlenmiştir. Bu hakkın yararlanılmasına ilişkin dilekçe ör­neklerine ve alınacak yazının mahiyetine aşağıda yer verilmiştir.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Dilekceler


Kıdem Tazminatı Talebine İlişkin SGK’ya Verilecek Örnek Dilekçe

T.C.

……….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/………………. Merkezi’ne

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

KONU:Kıdem Tazminatına Esas Yazı.

Kurunmunuzda …………………….  sigorta sicil numarası ve ……………………. TC Kimlik

Numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, dilekçe tarihi olan………………………………………………………………………………………….. /…//201… tarihi itiba­riyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresinin bulunduğuna ilişkin bir yazının tarafıma  verilmesini; Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

Arz ederim.

Sigortalının, Adı-Soyadı-İmzası

ADRES


Kıdem Tazminatı Alınabileceğine İlişkin Örnek Yazı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/………………. Merkezi

SAYI: B.13.2.SGK.4.34.00.00/XII-069/…………………..

KONU: Kıdem Tazminatına Esas Yazı……………

Sayın:…………………………………………

……………………………………………  sigorta sicil numaralı ..  TC Kimlik Numaralı Si­gortalı                hakkında dilekçe tarihi olan …./…./201… tarihi itibariyle yapılan incelemede; adı geçenin sigortalılık süresinin……… yıl, prim ödeme gün sayısının ise……. gün olduğu anlaşılmıştır.

Bu yazı, adı geçenin isteği ve 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz. Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

Sosyal Güvenlik İl Müdürü/Merkez Müdürü


Kıdem Tazminatı Talebine İlişkin Örnek Dilekçe

……………………………………………… Şirketi’ne/Müdürlüğü’ne

KONU: Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Şirketinizde……. /….. /………….. tarihinden bu yana……………… sigorta sicil numarası ve…………………….. TC Kimlik Numarası ile 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmak­ tayım. 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, ………. /. …/201… tarihi itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme süresini tamamladım. Yaşlılık aylığı almak için işyerinden ayrılıp yaş şartını tamamlamayı  ekleyeceğim.

Bu nedenle işyerinden iş sözleşmesini sona erdirerek ayrılıyorum.

1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın verilmesini;

Arz ederim.

Sigortalının, Adı-Soyadı-İmzası

ADRES;


Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanıldığına İlişkin SGK’ya Verilecek Örnek Dilekçe

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/……………….. Merkezi’ne

KONU:Emekliliğe Hak Kazanma ve Kıdem Tazminatına Esas Yazı

Kurumunuzda …………………….  sigorta sicil numarası ve ……………………. TC Kimlik Numarası ile işlem görmekteyim. Yaşlılık aylığı almaya hak kazanmakta isem tara­fıma yaşlılık aylığı almaya hak kazandığıma ilişkin bir yazı ile 1475 sayılı İş Kanu­nunun 14.maddesi gereği yaşlılık aylığına hak kazandığım için kıdem tazminatı ala­bileceğime ilişkin bir yazının verilmesini;

Arz ederim.

Sigortalının, Adı-Soyadı-İmzası

ADRES:

 

Bir önceki yazımız olan İşsizlik Süresince Yasal haklar başlıklı makalemizde işe iade davası, İşsizlik Maaşı İiçin Nereye Başvurulur ve İşsizlik Maaşı ne kadardır hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
 1. Ülke Tunal Gür Apt Teşvikiye yöneticisi: dedi ki:

  Kapıcımızısigorta no:xxxxxxx Tc kimlikxxxxxxxxxxxolup işe giriş tarihi 1/9/1991 dir adı Necat Aydın
  Kıdem tazminatı: Brüt ücret ile çalışma yılı çarpılıp ne ilave edilcek siz hesaplayabilirmisiniz lütfen

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   01.05.2017 tarihi itibariyle kıdem tazminatı

   Çalışma Süresi : 25 yıl 243 gün
   Brüt Kıdem Tazminatı : 45.633,71
   Kıdem Tazminatı Damga Vergisi : 346,82
   Net Kıdem Tazminatı : 45.286,89

SORU SORUN