24.01.2019 - SSK Emekli

Eksik gün bildiriminde 10 kişi nasıl hesaplanır


Eksik gün bildiriminde 10 kişi nasıl hesaplanır?  İnternette eksik gün ile ilgili birçok yazı mevcut fakat bir çoğu aynı yönetmeliği yazmış ve kafa karıştıran ve yönetmelikte tam olarak açıklanmamış olan 10 kişi ve üzeri nedir 10 kişi nasıl hesaplanır ay sonunda işten çıkan kişi hesaba dahil edilir mi bu konu hakkında tam ve kesin bir bilgi yok. Bende hem bu konuya katkım olsun hem de kafa karışıklığı bir nebze olsun giderilsin diye sizlere bu yazıyı paylaşacağım.

 

EKSİK GÜN FORMU NEDİR KİMLER EKSİK GÜN FORMU’NU DÜZENLEMESİ GEREKİR

Bilindiği üzere, 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile Yönetmeliğin 102. maddesinde  önemli bazı değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerden birisi, daha önce sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Formu’nun verilmesi  ile ilgili muafiyet sayısı olan 30 sigortalı sayısı, 10 sigortalı sayısına indirilmiş olması,  diğer önemli bir değişiklik ise,  SSİY’nin 102. maddenin 12. fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07 –Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerektiği ile ilgili zorunluluğun getirilmiş olmasıdır.


EK-10 YANİ EKSİK GÜN BİLDİRİMİ YAPMAYACAK İŞYERLERİ 
 

İşyerlerinde, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesinin şart olduğu, ancak Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şartın aranmayacağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin hükmü gereğidir.

Sosyal Sigortalar İşletmeleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinde yapılan bu son değişikliğe göre;

– Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin,

– Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin,

– Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,
– Sendikaların,
– 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri

– Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,
 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde,

21.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bu tarihten sonra verilecek   aylık prim ve hizmet belgelerinden  başlanmak üzer,eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olacaktır. Bu işyerleri için ayrıca Eksik Gün Bildirim Formu ile eki belgelerin, SGK’ya verilmesine gerek bulunmamaktadır

Yalnız arkadaşlar bu evrakın SGK’ya gönderilmesi hususu kaldırılmıştır burada SGK müfettişleri ile kurum personeli tarafından yapılan inceleme veya denetlemelerde bu belgeler’in ibrazı ve 10 yıllık bir saklama süresi devam etmektedir. Yani bunu kuruma göndermemiş olmanız demek bu belgelerin yapılmayacağı anlamına gelmez.

Örneğin; İş yerinizden ücretsiz izin isteyen bir personel olduğunda ücretsiz izin formu düzenlenecek ve şahsi sicil dosyasında muhafaza edilecektir. Aynı şekilde özellikle inşaat işlerinde puantaj kayıtları çok önemlidir kişilerin puantajlarda imzalarının olması gerekecektir. SGK müfettişleri ile kurum personeli tarafından yapılan inceleme veya denetlemelerde BU EVRAKLAR İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKECEK yoksa yine idari para cezası kesilebilecektir.

İşyerinde çalışan sigortalı sayısının tespiti şöyle yapılacaktır:

–  Ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte

–  Taşeronlar (Alt işverenler) tarafından çalıştırılan sigortalılar,

–  Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar,

–  Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar, hesaba dahil edilecektir. Bu hesaba göre ay içinde 10 ve üzerinde sigortalı varsa, eksik gün bildirim formu ile eki belgeler, SGK’ya verilmeyecektir
.

ÖRNEĞİN; Bir inşaat firmasında 2016/Şubat ayında işine önceden beri devam eden 5 kişi , Ay içinde işe giren 8 kişi ve ay sonunda işten ayrılan 4 kişi var diyelim yani ay sonunda çalışan sayısı 9 kişi bu durumda aylık hizmet prim bildirgesi vermek yeterli olacakmı olmayacakmı? Evet sevgili okuyucular ay içerisinde toplam çalışan sayısı burada dikkate alınmakta yani 5 kişi önceden beri işine devam ediyor 8 kişi’de ay içerisinde işe girmiş bu durumda 2016/şubat ayında 13 kişi çalışmış gibi düşünülecek ve ayrıyeten kuruma EK-10 eksik prim gün bildirgesi gönderilmeyecektir.

EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERMEK ZORUNDA OLANLAR:                                                               

5510 sayılı Kanunun 86. maddesine ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre , 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri durumunda Yönetmeliğin ekinde yer alan“Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, (takip eden ayın 23’ü)  eskiden olduğu gibi işyerinin bağlı bulunduğu SGK’nın ilgili müdürlüğüne vermek zorundadır.

Yönetmelikte yapılan yeni değişikliğe göre, sigortalının ay içindeki eksik gün bildiriminin nedeni istirahat ise ve istirahata ilişkin rapor da elektronik ortamda anlaşmalı sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK’ya gönderilmişse, eksik gün bildirimi bu şekilde olan istirahat raporlarını Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ayrıca SGK’ya göndermelerine gerek olmayacaktır.  Ancak, eksik gün bildirim nedeni puantaj kaydı ise, puantaj kayıtlarının geçerli olabilmesi için sigortalının mutlaka  imzasının bulunması gerekmektedir.

PUANTAJ KAYITLARINDA SİGORTALININ İMZASININ BULUNMASI GEREKLİ VE ZORUNDA OLANLAR:                                                               

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan önemli bir değişiklik ise,  2013 Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlanmak üzere, 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07- Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, Yönetmeliğin 10 nulu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek, puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının  bulunması gerekmektedir.

Eksik gün  bildirim nedeni olarak puantaj kayıtları kodlanmış ve gösterilmiş ise ve puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı SGK tarafından geçerli sayılmayacaktır.

Eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kayıtlarında sadece imzası bulunan sigortalılar için verilen eksik gün bildirimi kabul edilerek geçerli sayılacak, ancak, imzası bulunmayan sigortalılar için verilen puantaj kaydı  geçerli sayılmayacaktır.

EKSİK GÜN BİLDİRİ’MİNİ ZAMANINDA BİLDİRMEME DURUMUN’DA CEZASI VARMI?

 

Evet sevgili okuyucular aslında biz ülke vatandaşları olarak bir işin sonunuda ceza yoksa o uygulama bizim için yok hükmünde olduğu için Ek-10 Eksik gün bildirimini zamanında Kurumca göndermenin yada eksik bilgi göndermenin bir idari para ceza uygulaması tabiî ki var ve aslında can yakıcı cinsten.

Ek-10 eksik primi bildirgesinin verilmemesi veya verilen evrak’ta eksiklik olması veya kurumun verilen evrakı kabul etmemesi gibi durumlarda eksik bildirilen her kişi ile sınırlı olmak üzere asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası ve gecikme zammı uygulaması vardır.

Eksik-Gun-Bildirimi-EK-10

Bir önceki yazımız olan Emeklilik’te Son Yedi Yıl Kuralı başlıklı makalemizde Borçlanma son 7 yıl, Emeklilik ve son 7 yıl hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 5 SORU
 1. Cemelyti89u dedi ki:

  http://motoprestiz.com.pl/mondeo-4-a-moze-jednak-avensis-prosze-o-komentarze-3.php
  Looking for a new or used automobile can be a hard approach unless you know what you are actually carrying out. By educating yourself about vehicle shopping before you decide to go to the dealer, you may make points easier on your own. The following advice can help your upcoming shopping getaway be satisfying.

  Usually provide a auto technician along when buying a fresh car. Vehicle retailers are notorious for marketing lemons and you do not wish to be their following patient. Provided you can not get a technician to consider automobiles with you, a minimum of make sure that you have him evaluate your closing decision before you buy it.

  Know your limitations. Before you begin store shopping for your auto or vehicle, decide what you can afford to spend, and adhere to it. Don’t neglect to incorporate fascination with your estimations. You are likely to pay all around 20 % as an advance payment also, so be prepared.

  Prior to visiting a dealership, know what kind of automobile you want. Investigation each one of you choices ahead of shopping so that you can evaluate which works for your finances and household requires. Do your homework to discover exactly how much you need to pay for the possible automobile.

  Prior to signing any contract take time to study every single range, such as the fine print. If you find nearly anything listed you do not fully grasp, will not indicator until you receive an answer that you comprehend. Unsavory salesmen can make use of a legal contract to put many costs that had been not reviewed.

  When you keep your previous assistance in mind next time that you simply go purchasing a automobile, you will end up prone to get a full deal. Investing in a vehicle does not have to be a head ache. Use the guidelines with this article and you could have the auto you would like at the excellent cost.

 2. RE:Eksik gun bildiriminde 10 kisi nas?l hesaplan?r – SSK Emekli Валок КПС Закаменск

 3. Robertdut dedi ki:

  вертикальное озеленение в ландшафтном дизайне – ландшафтный дизайн участка, ландшафтный дизайн дачного участка.

SORU SORUN