15.12.2018 - SSK Emekli

Bağkur Prim Borcu Affı Resmi Gazetede Yayınladı


Bağkur Prim Borcu Affı Resmi Gazetede Yayınladı

Güncelleme: 01.09.2016,

Bağkur Borçlarının Yapılandırılması:  Başvuru Formu En Geç 31/10/2016 tarihine kadar Sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma borcu için peşin veya  taksitle ödeme seçeneklerinden birisi tercih edilecektir.  Peşin ödeme seçeneği tercih edildiğinde borçların tamamı en geç 02/01/2017  tarihine kadar ödenecektir.

Taksitle ödeme seçeneği  seçilir ise 6 taksit için %4,5  Dokuz taksit için %8,3, On iki taksit için %10,5 On sekiz taksit için % 15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

Taksitli ödeme yolu seçilirse taksitler ikişer ay dönemler halinde ödenecektir.

Bağkur-Yapılandırma-Başvuru-Formu

İşveren Sgk Borçların Yapılandırılması:  Boşvuru formu en geç 31/10/2016  tarihine kadar – e sigorta kanalıyla yada iş yerinin bağlı olduğu sgk müdürlüğüne elden veya posta yolu ile başvurulacak.

Yapılandırma borcu için peşin veya  taksitle ödeme seçeneklerinden birisi tercih edilecektir.  Peşin ödeme seçeneği tercih edildiğinde borçların tamamı en geç 02/01/2017  tarihine kadar ödenecektir.

Taksitlendirme için İse : Altı taksit: % 3,2 , Dokuz taksit: % 5,3  , Oniki taksit: 6,4  , On Sekiz ay taksit: %8,6  , Yirmi dört ay taksit için % 10,9   , Otuz altı ay taksit:  %19, Kırksekşiz ay taksit için % 24,7,  Altmış eşit taksit için % 30,4  ,  Yetmiş iki eşit taksit için %36,10,  Yüzkıkdözt eşit taksit için %70,30  taksitlendirme fatkı ilave edilecektir.

İlk Taksitlerin ödeme süresi 02.01.2017  tarihinde başlayacaktır.

Sgk-İşveren-Yapınadırma-Formu

Güncelleme 30.08.2016

 Sgk ve Bağkur Yapılandırma 2016

Başvurular ne zamana kadar ve nasıl yapılacak?

Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Yapılandırmanın devam edebilmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali, kanunun ihlal nedeni sayılmayacak, bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecek.

Bağ-kur prim borçluları

Bu ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.

6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 

MADDE 56 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 63 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir


 

Soru 1     :  Kimler yararlanabilir, silinecek borcun alt sınırı var mıdır ?

Cevap 1 :  Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yararlanabilecekler, şirket ortaklığı nedeni ile 4b sigortalısı olanlar yararlanamayacaklardır. Yararlanabilecek olanlardan  30.04.2015 öncesine ait en az 12 ay prim borcu bulunanlar yararlanabilir.

Soru 2   :  En erken ne zaman bu  hakkı kullanabilirim?

Cevap 2:  1 Mayıs 2015 tarihinden sonraki üç ay içinde ödenmeme halinde borçlar silinecek.

Soru 3 : Borcumu daha önce sildirebilir miyim ?

Cevap3: Kanun 3 ay bekleme süresi öngörüyor, daha önce bu hükümden yararlanacağım diyenler için

uygulamanın nasıl olacağını düzenlemediğinden, 3 aylık süre beklenmelidir. Ancak çıkacak genelgesinde zor bir yorum olsa da farklılık sağlanabilir.

Soru 4 : Silinen borçlar yeniden hizmet sayılabilir mi ?

Cevap4: İhya denilen sistemle güncel prim ödenebilir. Ancak kısmi ihya olmayacağı düzenlenmiştir.

Soru 5 : Emekli olduktan sonra ihya edebilir miyim ?

Cevap 5: Sosyal güvenlik sistemimizde emekli olduktan sonra ihya ve borçlanmalar yapılamamaktadır.

Soru 6 : Silinen borç döneminde genel sağlık sigortalısı olur muyum ?

Cevap6: 2012 ile 30.04.2015 arasında GSS borcu çıkmayacaktır.

Soru 7  : Borç silinince yeninden ne zaman sigortalı olurum.

Cevap 7:  1 Mayıs 2015 ten yeniden sigortalı olursunuz.

Soru 8  : Borçlarım silinince emekli olacağım, halen kayıtlı sigortalıyım neye dikkat etmeliyim.

Cevap 8: Mayıstan itibaren yeniden tescil edileceğinizden emekli olacağınız tarihe kadar 4b prim borcunuzu ödemeniz gerekecektir.

Soru 9:  6552 yapılandırmasından yararlandım, şimdi borçlarımı sildirebilir miyim?

Cevap 9: Yapılandırması olanların bu haklarının olup olmadığı düzenlenmemiştir. Yapılandırmanın bozulması için aranan şartlar 3 taksit ödenmemesi veya yapılandırma sonrası normal prim ödemelerinin yapılmaması olarak sayılabilir. Bir çok sigortalı için 3 taksit ödememe koşulu gerçekleşmemektedir. Önceki yapılandırmada sigortalılığın durması için2008 öncesi 5 yıllık borç arandığından bu yapılandırmada ise 12 ay ve üzeri borçlara imkan geldiğinden daha önce silinemeyen şimdi silinen borçlar söz konusu olmakla yapılandırma yapan sigortalıların kuruma yapılandırmamı bozmak istiyorum, geçici 63 ten yararlanmak istiyorum başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Sigortalılar için bu husus en çok sorunlu alan olarak görülüyor. Genelgeyi bekleyelim görelim.

Soru 10 : Borçlarımı sildirsem mi, sildirmesem mi hangisi yararlı?

Cevap 10: Gün ihtiyacı olanların sildirmeleri doğru olmaz. Ancak düşük kazançlı olanların ve fazla sigortalı günü olanları veya ileride günlerini tamamlama imkanı olan düşük kazançlı günlerin borçlarının silinmesi doğru bir seçim olabilir.

Soru 11 : 2008 sonrası primlerin yüksek ama Temmuz 2015 e kadar ödesem mi yoksa sildirip ihya mı etsem.

Cevap 11: İster yüksek prim borcu ister düşük prim borcu olsun prim gecikme zam ve cezaları ile güncel primi geçtiğinden ödemek yerine geçici 63 ile silinmesinden sonra ihya edilmesi, emeklilik hemen olsa da daha cazip olabilir. Her iki hesabı da yaptırıp mukayese etmek daha doğrudur.

 

Sorun 12: Ben aslında tüm dönem borçlarımı ödedim yanımda çalışanın kazancının yüksek olması benimde asgariden veya daha az ödememden doğan borcum var hizmetim silinir mi, haklarım neler.

Cevap 12: Sizin hizmetiniz silinmez ancak artık bu kural yürürlükten kaldırılmış olmakla borcunuz sadece geçmiş dönem için doğacaktır. Emekli planı yaparak, yüksek prim seçerek ödemenizi düşünebilirsiniz.

 

Soru 13: Ben BAĞ-KUR imtina davası açmıştım, davadan vazgeçersem kaybım ne olur.

Cevap 13: BAĞ-KUR imtina denilen hizmetlerden istenmeyenin dışlanarak emekli olmak isteklerinde BAĞ-KUR borçları silinmiyordu. Bu kanun borç ve hizmeti siliyor. Kanuni deyimle durduruyor. Bu kanundan yararlanırsanız aynı zamanda borçlarınızda silinecek, ancak diğer kapsamlarda daha önce aylığa hak kazanıyor iseniz davanızdan vazgeçmeyin. Zira vazgeçmeniz halinde aylığının muhtemelen 1 eylülden başlayacak.

Soru 14: Yeterli günüm var, hizmetlerimi durdursam Ağustosta mı Eylül demi emekli olurum.

Cevap 14: Süre sonu Temmuzun son günü bitiyor. Temmuz sonunda emekli dilekçesi verseniz durdurma süresi içinde vereceğinizden düşükte aylığınızın Ağustos değil Eylülden başlaması söz konusu olabilir.

 

Soru 15  :  BAĞ-KUR lu sürelerde SSK lı çalışmıştım. Kanundan yararlanınca hizmet çakışmalarım sonra erer mi ?

Cevap 15 : Genel olarak 4b yani BAĞ-KUR hizmetleri silinince diğer hizmet geçerli olur, ancak daha önce çakışma ve yapılandırma da SSK primleri 4b ye aktarılmış ise yeniden 4a sayılmayabilecektir.

İşlemin kurumca kendiliğinden yapılma hallerinde 4a sigortalılığı geçerli olmalı demek kolay olmakla birlikte, sigortalının isteğine bağlanması halinde yeniden bir çok ihtilaf çıkacaktır. Ayrıca 6111 sayılı yasa dönemine kadar olan dönemdeki çakışmalarda borcun silinmesi, hizmetin durdurulması değil ssk primlerinin aktarımı yapılmalıdır. Ancak bu sigortalı aleyhine olmakla, tüm dönemlerde aynı kuralın uygulanması ve durdurulan 4b yerine tüm dönemlerde SSK, 4a sigortalılığı geçerli olmalıdır.

Soru 16 :  Daha önce SSK, 4a tahsis talebim var, 4b borcum nedeni ile aylık bağlanmadı, hizmetlerim durunca aylığım ne zaman başlar.

Cevap 16: Borçsuzluk koşulu Temmuz sonu oluşacağından, BAĞ-KUR hizmetinin silinme tarihi olan 31.07.2015 te koşul gerçekleşir, aylık bu tarihten sonra başlayacaktır uygulaması öne çıkacaktır.

 

Bir önceki yazımız olan Doğum Borçlanması 3 Çocuk Bağkur-Memur-SSK başlıklı makalemizde 3 çocuk doğum borçlanması, bağkur doğum borçlanması ve Doğum Borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 4 SORU
 1. bayru dedi ki:

  ya arkadaş bız turk vatandaşı degılmıyız vergi ve oda sıcıl kaydı var tam 25 yıl ama bagkur tescılı yok ne olacak halımız

  1. Salih dedi ki:

   Ya arkadaşım.bizim sorunumuz aynen seninki gibi devlet büyüklerimizin bize de geriye dönük bir yasayda gelseydi . Gözümüz kulağını torba yasa da.

 2. muharrem babur dedi ki:

  15 aylık işletmeciyim bağ kur pirimi hiç ödenmedi yapılandırma için şartları nelerdir

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   yapılandırma için kanun çıkması bekleniyor, takip etmeniz gerek

SORU SORUN