21.07.2019 - SSK Emekli

Aylık Başlangıç Tarihlerinin Tespiti


AYLIK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNİN TESPİTİ

3.1.  5335  Sayılı  Kanun  Kapsamında  Çalışarak  İşten  Ayrılan  Sigortalıların  Aylık

Başlangıç Tarihinin Tespiti

10/1/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı

Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun,  19/01/2013  tarihli  ve  28533  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanunun 2 nci maddesi ile 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesine, “İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının  sona  erdiği  tarih  yazılı  istek  tarihi  kabul  edilerek  ilgili  sosyal  güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.” fıkrası eklenmiştir.

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya emekli aylığı alanların, bu aylıklarının kesilmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmasına imkân bulunmadığından, bu görevlere tabi olarak çalışmaya başlayanların aylıklarının  (2008/Ekim  öncesi  bağlanan  yaşlılık  aylıkları  için  çalışmaya  başladıkları  gün,

2008/Ekim sonrası bağlanan yaşlılık aylıkları için ise çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi itibariyle) kesilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzdan 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlarında 5335 sayılı Kanun kapsamında;

3.1.1. 4/1-(c) bendine tabi çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarih itibariyle kesilecek, bu görevlerinden ayrılarak kesilen aylıklarının yeniden bağlanmasını istemeleri halinde ise aylıkları, işten ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Kesilen aylıkları aylık başlangıç tarihine kadar güncellenerek bu tarih itibariyle ödenecektir. 4/1-(c) bendi kapsamında geçen hizmetler emeklilik öncesi hizmetleriyle birleştirilmeyecek ve müstakil olarak değerlendirilecektir.

3.1.2.   4/1-(a) bendine tabi çalışmaya başlayan 4/1-(b) emeklileri için yukarıdaki (3.1.1.)

maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

3.1.3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1-(a) bendine tabi çalışmaya başlayan 4/1-(a) emeklilerinin aylıkları, çalışmaya başladıkları tarih itibariyle kesilecek ve bu çalışmaların sona ermesiyle, yazılı müracaat şartı aranmaksızın sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi olarak kabul edilerek, aylıkları bu tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden bağlanacaktır. Aylıkların hesaplanmasında emeklilik öncesi ve sonrasında 4/1-(a) statüsünde geçen tüm hizmetler birleştirilecek ve aylık hesabı 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerine göre yapılacaktır.

 

3.1.4. Aynı anda hem kamu kuruluşunda 4/1-(a) kapsamında, hem de özel sektörde çalışan

4/1-(a) emeklisinin kamu işyerinden ayrılması durumunda ayrılış tarihi itibariyle özel sektördeki primlerinin tercihi doğrultusunda sosyal güvenlik destek primine dönüştürülmesi ve aylığının işten ayrılışını takip eden ödeme dönemi itibariyle hesaplanması gerekmektedir.

Örnek: Kamu kurumunda 4/1-(a) statüsünde çalışan 4/1-(a) emeklisi aynı zamanda özel sektörde tüm sigorta kollarına tabi çalışmaktadır. Tahsis numarasının son rakamı “0”dır. Sigortalı

5/9/2012 tarihinde kamu işyerinden ayrılmıştır. Bu durumda;

-Sigortalının özel sektör işyerindeki çalışma tercihi sosyal güvenlik destek primi ödemek yönünde ise, kamu işyerinden ayrıldığı tarih tahsis talep tarihi olarak kabul edilip, aylığı bu tarihi takip eden ödeme dönemi olan 26/9/2012 tarihi itibariyle hesaplanacak ve sigortalı tahsis talep tarihinden sonraki gün olan 6/9/2012 tarihi itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi olacaktır.

-Sigortalının özel sektör işyerindeki çalışma tercihi tüm sigorta kollarına prim ödemek yönünde ise, kamu işyerinden ayrıldığı tarih her ne kadar tahsis talep tarihi olarak kabul edilse bile,

6/9/2012 tarihi itibariyle tüm sigorta kollarına tabi çalıştığından, aylığın başlayacağı 26/9/2012 tarihi itibariyle işten ayrılma koşulu gerçekleşmemiştir. Bu durumda sigortalıya aylık bağlanmayacaktır.

3.1.5. Kamu işyerinde 4/1-(a) bendine tabi çalışmaya başlayan 4/1-(a) emeklisinin işten ayrılıp, aylığının başlatılacağı tarihten önce yine özel sektör işyerinde tüm sigorta kollarına tabi çalışması halinde aylıkları başlatılmayacak ve özel sektör işyerinden ayrılıp tahsis talebinde bulunması halinde, aylıkları talep tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren hesaplanarak ödenecektir.

Örnek: 4/1-(a) kapsamında 1/2/2007 tarihinde tarafına yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı “7” olan sigortalı 1/5/2007 tarihinde kamu kurumunda 4/1-(a) kapsamında çalışmaya   başlamış   ve   1/9/2007   tarihinde   de   işten   ayrılmıştır.   Ancak   sigortalı,   aylığının başlatılacağı  18/9/2007’den  (işten  ayrılış  tarihini  takip  eden  ödeme  dönemi)    önce  3/9/2007 tarihinde bu defa özel sektör işyerinde tüm sigorta kollarına tabi yeniden çalışmaya başlamıştır. Bu durumda, aylıklarının başlayacağı tarihte tüm sigorta kollarına tabi çalışmalarının devam etmesi nedeniyle işten ayrılma koşulu gerçekleşmemiş olduğundan aylık bağlanmayacaktır.

3.1.6. 4/1-(a)  emeklisinin farklı tarihlerde birden fazla kamu kurum veya kuruluşunda 4/1- (a)  kapsamında çalışması halinde,  işe giriş tarihlerine göre sadece çalıştıkları sürelerde borç kaydı yapılacak, işten ayrıldıkları tarihleri takip eden ödeme dönemleri itibariyle aylık tutarları yeniden hesaplanacaktır.

Örnek:  Sigortalı 20/5/2006 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş ve tarafına 1/6/2006 tarihi itibariyle 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Tahsis numarasının son rakamı “3” tür. Sigortalının  birinci  kamu  kurumunda  12/8/2008-14/7/2009,  ikinci  kamu  işyerinde  15/1/2011-

30/8/2011, üçüncü kamu işyerinde ise 12/5/2012-30/12/2012 süresinde çalıştığı bugün itibariyle tespit edilmiştir. Bu durumda sigortalıya;

-Birinci  işyerinden  dolayı,  12/8/2008-19/7/2009,  ikinci  işyerinden  dolayı,  15/1/2011-

19/9/2011, üçüncü işyerinden dolayı ise 12/5/2012-19/1/2013 sürelerinde yersiz ödenen tutarlar için borç çıkartılacak,

-Birinci işyerinden ayrıldıktan sonra 20/7/2009-14/1/2011 süresinde, ikinci işyerinden ayrıldıktan sonra 20/9/2011-11/5/2012 süresinde ve üçüncü işyerinden ayrıldıktan sonra 20/1/2013 tarihinden sonraki süreler için aylıkları yeniden hesaplanarak ödenecektir.

3.1.7. 6385 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 47 nci maddede; bu maddenin yürürlük tarihi olan 19/1/2013 tarihinden önce 5335 sayılı Kanuna göre çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen veya kesilmesi gerekenlerin aylıklarının yeniden başlatılmasında;   sigortalılıklarının sona erdiği tarihin yazılı istek tarihi olarak kabul edileceği, ayrıca yazılı müracaat şartı aranmayacağı hüküm altına alınmış ve bu kapsamdaki kimselerin talepleri halinde borçlarının 6111 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılandırılabileceği belirtilmiştir.

 

kesilmesi gerekenlerden; borçları tamamen tahsil edilenler de dâhil olmak üzere, haklarında henüz borç takibine başlanmamış veya tahsilat süreci devam eden emeklilerin müracaatı halinde, yersiz ödeme tutarları 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrası kapsamında yeniden belirlenecek ve MOSİP sisteminden borç süresi ve miktarı güncellenecektir. Fazla tahsilat yapıldığının anlaşılması halinde, yersiz yapılan tahsilat tutarı sigortalılara iade edilecektir.

Örneğin; 30/9/2009 tarihli tahsis talebine istinaden tarafına 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı (9) olan sigortalı kamu kurumunda yine aynı bent kapsamında 1/8/2011 tarihinde çalışmaya başlamış ve   çalışmaları 31/7/2012 tarihine kadar sürmüştür.  Sigortalının  söz  konusu  çalışmaları  20/9/2012  tarihinde  tespit  edilmiş  ve  aylığı

2012/Ekim dönemi itibariyle kesilerek, tarafına işe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemi olan

17/8/2011 ila 16/10/2012 süresi yersiz ödenen aylıklar borç kaydedilmiştir. Borcun tahsili işlemleri başlatılmış ancak borcun tamamı henüz tahsil edilmemiştir. Sigortalı 28/1/2013 tarihinde müracaat ederek borç miktarının yeniden tespitini istemiştir. Bu durumda sigortalının borç süresi yeniden belirlenecek ve işten ayrıldığı 31/7/2012 tarihi tahsis talep tarihi olarak kabul edilerek, aylığı bu tarihi takip eden ödeme dönemi olan 17/8/2012 itibariyle başlatılacaktır. Borç süresi ise emeklilik servislerince 17/8/2011-16/8/2012 olarak MOSİP sisteminde düzeltilecektir.

 

3.1.8. Kamu İşyerlerinin Alt İşverenlerince Çalıştırılan Emekliler

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya emeklilik aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin

%50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacağı ve görev yapamayacakları öngörülmüştür.

Ancak, yukarıda belirtilen ve işyeri mahiyet kodu “1” ve “3” olan işyerlerinden iş alan ve bu iş için sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı alanları çalıştıran alt işverenlerden (taşeronlardan), sadece sermayesinin  % 50’sinden fazlası kamuya ait olanlar tarafından bildirilen emeklilerin aylıkları kesilecek, kamu niteliği taşımayan alt işverenler tarafından bildirilenlerin ise aylıkları kesilmeyecektir.

 

3.2. 2008/Ekim Öncesi İsteğe Bağlı ve Topluluk Sigortası Prim Borcu Olanlar, 2925

Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve 6 ncı maddelerine Göre Prim Öderken Tahsis

Talebinde Bulunanların  Aylık Başlangıç Tarihlerinin Tespiti

4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalılardan 2008/Ekim öncesi döneme ait isteğe bağlı veya

topluluk sigortasına ilişkin prim borcu bulunanlar, 2925 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine göre prim öderken tahsis talebinde bulunanların, talep tarihinden öncesine ait bu kapsamlarda primi ödenmemiş sürelerinin olması halinde, bu süreler hariç tutulduğunda;

Aylık hakkı doğuyorsa, primleri gecikme zammı ile birlikte tahsis talebinden sonra alınmış

olsa dahi aylık, talep tarihini izleyen aybaşından itibaren,

Primi ödenmemiş süreler dışındaki hizmetlere göre aylık hakkı doğmuyorsa, yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın aylık, primlerin gecikme zammı ile birlikte tahsil edildiği tarihi izleyen aybaşından başlatılacaktır.

 

3.3.  1402  Sayılı  Kanun  uyarınca  gözaltına  alınanlar  veya  tutuklananlardan beraatlerine karar verilenlerin bu sürelerini 5510 sayılı Kanunun geçici 36 veya 41 inci maddelerine göre borçlanmaları halinde bu hizmetlerin aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilmesi ve aylık başlangıç tarihlerinin belirlenmesi

3.3.1. 5510 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 36 ncı madde ile 1402 sayılı

Sıkıyönetim   Kanunu   uyarınca   gözaltına   alınanlar   veya   tutuklananlardan   beraatlarına   karar

 

36 ncı madde kapsamında borçlanmaları için başvuru süresi 25/8/2011 tarihinde sona ermiştir.

Geçici 36 ncı madde kapsamında yapılan borçlanmalarda;

– 5434 sayılı Kanuna göre çalışmakta iken yakalanan veya tutuklananlar hariç olmak üzere, gerek  boşta  iken  gerekse  4/1-(a)    veya  4/1-(b)  kapsamında  iken  tutuklanan  veya  gözaltına alınanların bu süreleri borçlanmaları halinde, borçlanılan süreler 4/1-(a)  kapsamında hizmet olarak değerlendirilecektir.

-Borçlanılan süreler ilk işe giriş tarihinden önceki süreler olsa bile sigortalılık başlangıcını geriye götürmeyecek ve sadece prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

– Geçici 36 ncı maddeye göre yapılan borçlanmaların bedeli; gözaltına alınmaları veya tutuklanmalarından dolayı dava açıp tazminat alanlar için borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanlar için ise Hazine tarafından ödenmektedir. Borçlanılan sürelerin primi sigortalı veya hak sahiplerince ödenmiş ise borçlanmalar borcun ödendiği tarih itibariyle, hazine tarafından ödenecek ise borçlanma başvuru tarihi itibariyle geçerli olacağından aylık bağlama işlemlerinde bu hususa dikkat edilecektir.

Örneğin; Sigortalı 2/5/2011 tarihinde 5510 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi kapsamında borçlanma talebinde bulunmuş ve gözaltına alınması veya tutuklanmasından dolayı dava açıp tazminat almamıştır. Bu sigortalının 20/6/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunması halinde, borçlanma bedeli Hazine tarafından ödeneceğinden, Hazinenin ödeme yapması beklenmeksizin, borçlanma yaptığı süreler borçlanma başvuru tarihi olan 2/5/2011 tarihi itibariyle geçerli sayılacak ve aylığı tahsis talep tarihini takip eden aybaşından yani 1/7/2011 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

3.3.2. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (f) bendinde; sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlere tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri borçlanma hakkı verilmiştir. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gözaltına alınanlar veya tutuklananlardan beraatlarına karar verilenlerin bu sürelerini 41 inci madde kapsamında borçlanmak istemeleri halinde;

-Bunların ilk defa sigortalı oldukları tarihten önceki süreleri borçlanma hakkı bulunmamaktadır.

-Borçlanılan sürelerin hangi statüde hizmet olarak değerlendirileceği sigortalının müracaat tarihindeki sigortalılık haline göre değişecektir. Boşta iken borçlanma yapanların borçlanma süreleri en son çalıştıkları sigortalılık haline göre değerlendirilecektir.

-Borçlanılan  süreler  aylık  bağlama  işlemlerinde  sadece  prim  ödeme  gün  sayısı  olarak dikkate alınacaktır.

-Borçlanılan süreler, borçlanma bedelinin sigortalı veya hak sahiplerince ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılacak ve aylık başlangıç tarihinin belirlenmesinde buna dikkat edilecektir.

Örneğin;    En son özel sektörde çalışan ve tahsis talep tarihi olan 30/3/2012’den önce

15/3/2012 tarihinde 41 inci maddenin (f) bendi kapsamında borçlanma talebinde bulunan ve borçlanma bedelini 2/4/2012 tarihinde ödeyen sigortalı, yaptığı borçlanma süresi ile aylığa hak kazanıyor ise aylığı borçlanma bedelini ödediği tarihi takip eden aybaşı olan 1/5/2012 tarihi itibariyle, tahsis talep tarihinde mevcut hizmetleri ile aylığa hak kazanıyor ise aylığı talebi takip eden aybaşı olan 1/4/2012 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

 

3.4. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunla 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun mülga edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun geçici  4  üncü  maddesinin  beşinci  fıkrasında,  bu  madde  kapsamına  girenlerin  (iştirakçiliği

2008/Ekim ayı öncesi başlayan 4/1- (c)  kapsamındaki sigortalılar) ihya işlemlerinde 5434 ve mülga

2829 sayılı Kanun hükümlerinin dikkate alınacağı öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle, 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda ihya edilen 4/1-(c) hizmetlerinin geçerliliği hususunda mevcut uygulamaya devam edilecektir.

 

kurumlardan birinde sigortalı olarak aldıkları toptan ödemelere ilişkin tutarları,

–  İstekleri  üzerine  aylık  bağlanacak  olanların,  istek  tarihinden   en  az  altı  ay  önce,

– Malullük, ölüm, 60 yaşın doldurulması, resen veya yaş haddi ile emekliye sevk edilme hallerinden dolayı görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde,

Kendileri veya hak sahipleri ihya edebileceklerdir.

 

4/1- (c) kapsamındaki hizmetlerini bu şekilde ihya ederek 6 aylık bekleme süresi içerisinde

4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamında tahsis talebinde bulunan sigortalılara, aylığa hak kazanma koşullarının tahsis talep tarihinde yerine gelmiş olması şartıyla, 6 aylık bekleme süresini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

4. KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI VERİLMESİ

4447 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin

birinci  fıkrasına  eklenen  (5)  numaralı  bentle  506  sayılı  Kanunun  60  ıncı  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları (sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı) veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak, kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, sigortalılara kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüş,  uygulamanın  usul  ve  esasları  10/9/1999  tarihli  ve  12-99  Ek  sayılı  Genelge  ve

10/7/2008 tarihli toplu yazı ile talimatlandırılmıştır.

Kıdem tazminatına esas yazının verilmesi için;

-Sigortalıların Kanunda öngörülen yaş dışındaki diğer koşulları (prim gün sayısı ve sigortalılık süresi) yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir. 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihten sonra işten ayrılanlara asgari 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gün sayısı ile aylık bağlandığından, bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacak, gerek sigortalılık süresi, gerekse gün koşulunun tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen faktörler (itibari hizmet süreleri, fiili hizmet süresi zamları…gibi) dikkate alınacaktır. Ancak, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre değerlendirme yapılmaksızın son statünün 4/1-(a) olması bu belgenin verilmesi için yeterli olacaktır.

– Bundan böyle, kıdem tazminatına esas yazının verilebilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılma koşulu aranmayacaktır.

Kıdem  tazminatı  verilmesine  esas  yazı  örneği  22/07/2011  tarihli  ve  2011/58  sayılı Genelgenin ekinde (Ek-3) yayımlanmış olup, uygulamada birlikteliğin sağlanması için bu yazı örneğinin kullanılması gerekmektedir.

5.    5510    SAYILI    KANUNUN   28    İNCİ    MADDESİNİN    BEŞİNCİ    FIKRASI

KAPSAMINDA SEVK TALEBİNDE BULUNAN SİGORTALILAR

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında çalışma gücü kaybını

tespit ettirmek isteyen 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların ünitelerce sevk işlemlerinin öncelikle

5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre yapıldığı ve malul sayılmaması halinde, bu defa 28

inci madde kapsamında değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında çalışma gücü kayıp oranlarının tespitini isteyen 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar hakkında yapılacak işlemler 22/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin “Beşinci Bölüm,  Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri ile Masrafların Karşılanması”, “2. Malullük sevklerinde aranacak şartlar ve masrafların karşılanması” başlıklı bölümün “2.4” maddesinde açıklanmıştır. Sigortalılar doğrudan bu madde kapsamında sevk talebinde bulunabileceklerinden, sevk taleplerine istinaden Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk işlemi yapılırken en az 4320 prim gün sayısının olması şartı aranacak, yine bu gün sayısının hizmet borçlanması yapılması suretiyle tamamlanması veya 4/1-(b) sigortalılarının sevk tarihinde prim borçlarının bulunması halinde sevk işlemi yapılacak, ancak sevke ilişkin tüm masraflar sigortalılar tarafından karşılanacaktır. Bunların talepleri olmadan doğrudan Kanunun 25 inci maddesine göre durumunun değerlendirmesi istenmeyecektir.

 

6.   SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMALARI

Bilindiği üzere, 4/1-(a) sigortalılarının (SGDP) kesinti işlemleri 2012/Kasım döneminden

itibaren Muhasebe Daire Başkanlığına devredilmiş olup, 2012/Kasım dönemi itibariyle SSK sisteminde kullanılan SGDP programları kayıt ve dekont girişi işlemlerine kapatılmıştır. Söz konusu programlar devir tarihine kadar olan işlemler yönünden görüntüleme amaçlı kullanılabilecektir.

2012/Kasım döneminden itibaren SGDP’lerle ilgili olarak kesinti ve tahsilatlara ilişkin (cari, birikmiş  SGDP  borçları,  yapılandırma  ve  ihya)  tüm  işlemler  Muhasebe  birimleri  tarafından yapılacak olup, Emeklilik Servislerince sadece devir tarihi olan 2012/Kasım ayı öncesine ait SGDP kesintileriyle ilgili işlemler yine MOSİP sisteminden yapılacaktır.

Ünitelerde emeklilik servislerince SGDP kesinti işlemleriyle ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 

6.1. Devir sonrası tüm cari ay ve birikmiş SGDP kesinti işlemleri ile yapılandırma taksitlerinin aylıklardan kesilmesi işlemi ile devir sonrası birikmiş SGDP borçlarının oluşturulması işlemleri MOSİP sisteminde otomatik olarak yapılacaktır.   Emeklilik servislerince söz konusu kesintiler veya borç kayıtlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ancak, 2012/Kasım öncesine  ait  süreler  için  Birikmiş  SGDP  borcu  girişlerinin  Emeklilik  Servislerince  yapılması gereken durumlarda, MOSİP sisteminde; “Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Modülü”, “Kişilerden Alacaklar”, “Birikmiş SGDP Girişi” menüleri seçilerek ve “T.C. Kimlik No” bilgisi ile kayıt  bulunacak  ve  birikmiş  SGDP süresi  girilecektir.  Süre  tespitinde  başlangıç  tarihi  en  eski

1/10/2008, bitiş tarihi ise işlem tarihinden bir gün sonra olacak şekilde borç kaydı oluşturulacaktır.

6.2. Birikmiş (Gecikmiş) SGDP borçlarının süresinin değişmesi, Terkin-Onay işlemleri MOSİP sistemine devir tarihinden öncesi veya öncesinde başlayıp devam eden süreler için kaydedilmiş   birikmiş   (gecikmiş)   SGDP   borçlarına  ilişkin   süre  ve  miktarlarının   değişmesi sonucunda borçların kısmen veya tamamının iptal edilmesi durumlarında, bu işlemler harcama birimleri (emeklilik servisleri) tarafından MOSİP sisteminde yapılacaktır. Söz konusu işlemler; “Kişilerden Alacaklar”, “Borç Girişi/Kişi Dosyası” menülerinden girilecek ve sigortalı veya hak sahibinin “T.C. Kimlik No” bilgisi yazılıp isim seçilerek bul butonu ile kayıt ekrana gelecektir.

Sigortalı veya hak sahibinin ismi geldiğinde, isim işaretlenerek “Terkin Et” butonuna basılacaktır.

Açılan ekranda;

– Borcun tamamı terkin edilecekse, ekrana herhangi bir rakam yazılmaksızın “tümünü terkin et” butonuna basılacak, önceden tahsil edilmiş miktar var ise, bunun ödenmesi ile ilgili başka bir işlem  yapılmayacak  ve  yersiz  kesilen  miktar  programca  iade  edilecektir.  Yapılan  işlemin muhasebe biriminde muhasebeleşmesi aşamasında iade yapılacak ödeme ile ilgili fiş oluşacaktır.

– Borcun kesintilerden sonra kalan kısmı terkin edilecek ise, ekrana herhangi bir rakam girilmeden “ kalan borcu terkin et” butonuna basılacaktır.

– Borcun bir kısmının terkin edilmesi halinde ise, ekranda “terkin tutarı” bölümüne, terkin edilecek tutar yazılacak ve “kısmi terkin et” butonuna basılacaktır.

Tahsis dosyası merkezde veya ünitelerde olan tüm dosyalardan yapılan borç kayıtlarının terkin işlemleri yukarıda belirtilen menüden yapılacaktır.

Onay işlemleri de harcama birimlerince sonuçlandırılacaktır.

6.3. Aylıklardan yersiz kesilen SGDP’lerin ilgililere ödenmesi

Malullük ve yaşlılık aylıklarından 2012/Kasım dönemi öncesi sürelere ait yersiz kesilen cari

ve birikmiş SGDP kesintilerinin ilgililere ödenmesinde, MOSİP sisteminde “Gelirlerden Red ve İadeler” menüsünden  giriş  yapılacak  ve menüde “Reddiatın  yapıldığı  yer” bölümünde  “(Diğer Sosyal Güvenlik) Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Geliri”, ödeme tipi (kurum) ve diğer bilgiler girilmek suretiyle ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilecektir.

2012/Kasım ayından önceki sürelere ait yersiz kesildiği tespit edilen cari ve birikmiş SGDP kesintilerinin iade işlemleri yetki devri kapsamında sigortalıların tahsis dosyalarının bulunduğu ünitelerde emeklilik servisleri tarafından yapılacaktır.

2012/Kasım ayından sonraki sürelere ait MOSİP sisteminde yersiz kesildiği  tespit edilen

cari ve birikmiş SGDP tutarlarının iade işlemleri ise tahsis dosyasının veya MOSİP sisteminde borç

 

dosyasının bulunduğu üniteye bakılmaksızın, tüm sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinde muhasebe birimleri tarafından MOSİP sisteminde yapılacaktır.

6.4. 1/10/2008 sonrasına ait SGDP borçlarına ilişkin ödemelerin sehven “08 kodlu Bağ-

Kur” hesabına yapılması

2008/Ekim ila devir tarihi olan 2012/Kasım süresine ilişkin gecikmiş SGDP borçlarının ilgili

hesap  yerine  sehven  “08  kodlu  Bağ-Kur  Sosyal  Güvenlik  Destek  Primi”  hesabına  yatırılması halinde, söz konusu miktarlar öncelikle 4/1-(b)  sigortalılarının işlemlerini yapan prim tahakkuk ve tahsilat servisleri tarafından  4/1- (b) güvence sisteminden iptal edilecektir. Emeklilik servislerince de  muhasebe  birimine  konuyu  açıklayan  yazı  yazılarak  emanet  hesaplarındaki  paranın  kişinin

1/10/2008 sonrası SGDP borcuna mahsup edilmesi istenilecektir.

Devir tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP ödemelerinin yanlış hesaplara yatırılması durumunda,  söz  konusu  miktarların  doğru  hesaplara  aktarım  işlemleri  muhasebe  servisleri tarafından yapılacaktır.

 

6.5. SGDP Yapılandırma Borçları

Yapılandırma kayıtları da 3/11/2012 tarihinde, kalan borç ve taksit sayısı üzerinden MOSİP

sistemine aktarılmıştır.

6.5.1. Devir tarihinden önce yapılandırmaları aktif hale getirilenlerin aylıklarından fazla kesilen miktarların tespit edilmesi halinde, harcama birimlerince söz konusu miktarlar yukarıda “6.3.” maddesinde belirtilen menülerden giriş işlemleri sonuçlandırılarak ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilecektir.

6.5.2. Devir tarihi olan 2012/Kasım döneminden önce yapılandırma taksitlerini düzenli yatırmalarına rağmen dekontlarını Kuruma ibraz etmemeleri nedeniyle yapılandırması bozulan ve gecikmiş SGDP borcu şeklinde MOSİP Sistemine aktarılanların dekontlarını daha sonra ibraz etmeleri halinde Emeklilik Servislerince öncelikle SGDP borçları yukarıda ki “6.2.” maddesinde belirtildiği şekilde terkin edilecektir. Yapılandırma işlemleri muhasebe birimlerince yapılacaktır.

 

6.6. İhya İşlemleri

6.6.1. Yapılandırma kaydı bozulanlardan ihya talebinde bulunanların yapılandırmaları aktif hale getirilerek bu kayıtlar yapılandırma kaydı olarak MOSİP sistemine aktarılmıştır.

6.6.2. Bu kayıtlardan 7/11/2012 tarihine kadar ödeme yapmayanların, yapılandırmalarının MOSİP sisteminde yeniden bozulması gerektiğinden, terkin işlemi yapılarak borcun tamamı iptal edilecektir. Bu durumda olan kayıtlar için harcama birimlerince yeniden MOSİP sisteminde borç oluşturulacaktır.

6.6.3.  İhya  talebinde  bulunmalarına  istinaden  yapılandırmaları  aktif  hale  getirilenlerden

3/11/2012 tarihinden sonra ödeme yapanların borçları yatırılmış ve muhasebe emanet hesaplarında bulunuyorsa muhasebe birimine yazı yazılarak mahsubunun yapılması sağlanacaktır.

 

6.7. Diğer Hususlar

6.7.1. Emekli ve hak sahiplerinin her ay MOSİP sisteminden yapılan SGDP kesintileri Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığına bildirilerek kesinti bilgilerinin ödemeler sisteminde görüntülenmesi sağlanacaktır.

6.7.2. 3/11/2012 tarihinden sonra, devirden öncesine ait fazla ödemesi tespit edilen sigortalının aynı zamanda başka borcunun da bulunması halinde, fazla ödenen tutar, harcama birimlerince gelirlerden ret ve iade yapılacak, gelirlerden ret ve iade fişi ile beraber yazının içeriğinde bu miktarın ilgilinin kişi borcuna mahsup edileceği de belirtilerek Merkezde Muhasebe Daire Başkanlığına, müdürlüklerde muhasebe birimine intikal ettirilecektir.

7.   4/1-(a)   KAPSAMINDA  AYLIK   BAĞLANMASINA   HAK   KAZANIP   4/1-(b)

KAPSAMINDA SİGORTALILIĞI DEVAM EDENLER

 

7.1.  22/7/2011  tarihli  ve  2011/58  sayılı  Genelgenin  “6. Yaşlılık  aylığının  kesilmesi  ve yeniden bağlanması” başlıklı bölümünün “6.2.2.4.” maddesinde; Kanunun 53 üncü maddesine göre   sigortalılık   hallerinin   çakışması   nedeniyle   geçerli   sayılmayan   4/1-(b)   kapsamındaki

 

hizmetlerin, sigortalının 4/1-(a) kapsamındaki işinden ayrıldığı tarih ile tahsis talebinde bulunduğu tarih arasında devreye girmesi nedeniyle, tahsis talep tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu ortaya çıkan sigortalıların tahsis talep tarihine kadarki hizmetleri zorunlu sigortalılık kapsamında değerlendirilerek aylıklar, aylık başlangıç tarihi değiştirilmeden yeniden hesaplanacak, hizmetin tahsis talep tarihinden sonra devam etmesi durumunda ise bu tarih itibariyle hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.” Şeklinde uygulama belirtilmiş ve işten ayrılış tarihi ile tahsis talep tarihi arasında 4/1-(b)  kapsamında geçen hizmetlere ilişkin prim borçlarının ise sigortalılara tebliğ edilerek 1 ay içinde ödenmesi gerektiğinin bildirileceği ve borçların 1 aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda da aylıkların durdurulacağı talimatlandırılmıştır.

Ancak, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 6/8/2012 tarihli toplu talimatında,  4/1-(a) ve

4/1-(b) bentleri kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, işten ayrıldığı tarih ile aylık talep tarihi arasında 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının başlatılmayarak tahsis talep tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi tescillerinin yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre;  4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak

4/1-(a) kapsamında 6/8/2012 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunanlardan;

-Aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunan sigortalıların, 4/1-(a) sigortalılıkları işten ayrıldıkları tarih itibariyle sona erdiğinden, tahsis talebinde bulundukları tarihe kadar geçen sürede

4/1-(b) kapsamında sigortalılıkları başlatılmayacaktır.

– Farklı ayda tahsis talebinde bulunması halinde ise 4/1-(a)  kapsamında işten ayrıldıkları tarihten bir gün sonra 4/1-(b) kapsamında zorunlu sigortalılıkların başlatılacaktır.

Söz konusu sigortalılar hakkında tahsis talep tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

Ancak, tahsis talep tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim borcu bulunanların aylıkları prim borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacak ve prim borçlarını ödedikleri tarihe kadar 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri zorunlu hizmet olarak aylıkların hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Örnek  1:  Sigortalı  şirket  ortağı  iken  başka  bir  özel  şirkette  hizmet  akdiyle  çalışırken

18/8/2012 tarihinde işten ayrılarak 25/8/2012 tarihinde 4/1-(a)  kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.  Sigortalının  işten  ayrıldığı  tarih  ile  tahsis  talebinde  bulunduğu  tarih  arası  olan

19/8/2012-24/8/2012  süresinde  4/1-(b)  sigortalılığı  başlatılmayacak  ve  tahsis  talep  tarihi  olan

25/8/2012 tarihi itibariyle hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının 18/8/2012 tarihinde işten ayrıldığı ancak 3/9/2012 tarihinde tahsis talebinde bulunması halinde, bu defa işten ayrıldığı tarihten bir gün sonra yani

19/8/2012 tarihi itibariyle 4/1-(b)  kapsamında zorunlu sigortalılığı başlatılacak ve tahsis talep tarihi olan 3/9/2012 tarihine kadar hizmetleri zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilecektir. Sigortalının tahsis talebinde bulunduğu tarihte prim borcunun bulunmaması halinde aylığı tahsis talebini takip eden aybaşından başlatılacak ve aylık başlangıç tarihi itibariyle hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır. Tahsis talep tarihinde prim borcunun bulunması halinde ise, aylıkları prim borcunu ödediği tarihi takip eden aybaşından başlatılacağı gibi, prim borcunu ödediği tarihe kadar ki 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetleri de aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilecektir.

Örnek 3: Sigortalı şirket ortaklığı devam ederken, ayrıca 4/1-(a) kapsamında çalıştığı kamu işyerinden 12/9/2012 tarihinde ayrılmış ve 17/9/2012 tarihinde tahsis talebinde bulunmuştur. Bu durumda sigortalının işten ayrıldığı tarih ile tahsis talebinde bulunduğu tarihin farklı aylarda olması nedeniyle, sigortalının 4/1-(b)  zorunlu sigortalılığı 13/9/2012 tarihi itibariyle başlatılacak ve tahsis

talep tarihine kadar devam ettirilecektir.

 

7.2. 22/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin “6.2.2.” bölümünde; 4/1-(b) kapsamında hizmetleri bulunup, 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında aylık bağlanan sigortalılardan, aylık bağlandıktan sonra 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilen sigortalılarla

 

borçların 1 aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda da aylıkların prim borcu ödenene kadar durdurulacağı talimatlandırılmıştır.

Söz konusu sigortalılardan 1 aylık süre içerisinde prim borcunu ödemediği için aylıkları durdurulan sigortalıların, primlerini daha sonra ödemeleri halinde aylıkları, durdurulduğu tarih itibariyle yeniden başlatılacaktır.

 

8. ÖLÜM GELİR/AYLIĞI BAĞLAMA İŞLEMLERİ

8.1.  4/1-(a)  Sigortalılarından  Dolayı  Ana  ve  Babaya  Ölüm  Gelir/Aylığı  Bağlama

Koşulları

Ölen  4/1-(a)  sigortalılarının  ana  ve  babasına  aylık  bağlama  işlemlerinde  hak  sahibi

koşullarının hatalı tespit edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu koşullar sigortalının ölüm tarihine göre farklılık göstermekte olup,   6/8/2003 tarihinden önce, 6/8/2003 ila 2008/Ekim ayı arasında ve

2008/Ekim ayı başından sonra ölen sigortalıların ana ve babasına aylık bağlama şartları aşağıda açıklanmıştır.

 

8.1.1. 6/8/2003 Tarihinden Önce Ölen Sigortalılar

506  sayılı  Kanunun  4958  sayılı  Kanunla  değiştirilmeden  önceki  69  uncu  maddesinde

6/8/2003 tarihinden önce ölen sigortalılardan dolayı ana ve babalara aylık bağlanması için öncelikle sigortalının ölüm tarihinde artan hisse olması gerekmektedir. Ölüm tarihinde artan hisse yoksa ana ve babaya daha sonra artan hisse olsa bile aylık bağlanmaz.

Diğer bir koşul ise yine ölüm tarihinde ana ve babanın geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlandığının tespitidir. Ölüm tarihinde ana babanın geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığının tespiti sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılacaktır. Denetmen tarafından düzenlenen raporda, ölüm tarihinde bu şartın yerine gelip gelmediği mutlaka belirtilecektir.

Ölüm tarihinde bu şartlara sahip olan ana ve babaya ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Ana ve babaya bağlanan aylıklar, hisse bulunmaması durumunda kesileceği gibi çalışmaları veya  kendi  çalışmalarından  dolayı  gelir  ve  aylık  almaları  halinde  de  kesilecektir.  Çalışmaları halinde işe giriş tarihini takip eden, gelir/aylık almaya başlamaları halinde de gelir/aylık başlangıç tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle ölüm aylığı kesilecektir. Ana ve babaya yapılan yersiz ödemeler hakkında 506 sayılı Kanunun mülga geçici 91 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

 

8.1.2.  6/8/2003 ila 2008/Ekim ayı başı arasında ölen sigortalılar

506  sayılı  Kanunun  4958  sayılı  Kanunla  değiştirilmiş  69  uncu  maddesinde;  6/8/2003

tarihinden sonra ölen sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanması için; sigortalının ölüm tarihinde artan hissenin bulunması ile ana ve babanın çalışmaması ve 2022 sayılı Kanuna göre alınan aylık hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun gelir ve aylık almaması gerekmektedir.

6/8/2003 ila 2008/Ekim ayı başı arasında ölen sigortalıların ana ve babalarının ölüm aylığı bağlanması  için  gerekli  şartları  yerine  getirip  getirmediğinin  tespiti  işlemi  sosyal  güvenlik denetmeni yerine dosya memuru tarafından yapılacaktır.

Ölüm tarihinde Kanunda belirtilen şartları yerine getiren ana ve babaya ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır. Bağlanan aylıklar;  hisse bulunmaması durumunda kesileceği  gibi,  ana  ve  babanın  çalışması  halinde  işe  giriş  tarihini  takip  eden,  gerek  kendi sigortalılığı gerekse hak sahibi olarak gelir/aylık almaları durumunda ise gelir /aylık başlangıç tarihini takip eden ödeme döneminden kesilecektir.

 

8.1.3. 2008/Ekim Sonrası Ölen Sigortalılar

2008/Ekim ayından sonra ölen 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalılarının hak sahibi ana ve babalarına

aylık bağlanması için Kanunun 34 üncü maddesinde belirtildiği üzere, eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz) diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması ve her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması şartları aranmaktadır.

 

Kazanç ve İrattan Elde Edilen Gelir Asgari Ücretin Net Tutarından Az Mı?”   bölümünde “Evet” şeklinde beyanda bulunan ana ve babanın, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olup olmadığının tespiti için muhtaçlık belgesinin alınması uygulamasına son verilmiştir.

2008/Ekim ayından sonra ölen sigortalıdan dolayı ölüm talebinde bulunan ana ve babalara ölüm gelir/aylığı bağlanması için aranan diğer koşulların varlığı yanında mutlaka sosyal güvenlik denetmenleri aracılığı ile gelir tespiti yaptırılacaktır.

Sosyal güvenlik denetmenlerince ana/babanın her türlü kazanç ve iratlarının tespitinde SOYBİS’ten yararlanılacak ya da SOYBİS sisteminin kullanıldığı kurumlardan yazılı bilgi istenebilecektir. Denetmenlerce, ana ve babalar hakkında gelir testi yapılırken; 5510 sayılı Kanunun

34 üncü maddesinde belirtildiği şekilde harcamalar dikkate alınmaksızın, her türlü kazanç ve irat toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin net tutarının altında olup olmadığı belirlenecektir. Asgari ücretin net tutarının tespitinde asgari geçim indirimi, asgari ücret tutarına dâhil edilmeyecektir. Örneğin; 2012 yılı birinci altı aylık dönemde ana ve babalar için esas alınacak asgari ücret tutarı 634,64 TL, 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde, 673,30 TL, 2013 yılı birinci dönemde ise 699,91 TL olacaktır.   Gelir testi işlemi hanedeki kişi başına düşen kazanca göre yapılacaktır.  Kazanç ve iratların tespitinde ana ve babanın gerek aynı çocuktan gerekse diğer çocuklarından aldığı gelir veya aylık miktarları dâhil edilmeyecektir.

Sigortalının  ölümü  üzerine  tahsis  talebinde  bulunan  ana  ve  babaya  bağlanacak  ölüm aylığının başlangıcı, sosyal güvenlik denetmenlerinin gelir tespitine ilişkin raporunda belirtilen tarih esas  alınmak  üzere  belirlenecektir.                                         Diğer  bir  ifadeyle,  denetmen  ana  babanın  bu  koşulları sigortalının ölüm tarihinde yerine getirip getirmediğini mutlaka belirtecek, ölüm tarihinden sonraki bir  tarihte  bu  koşullar  yerine  geliyor  ise  (denetim  süreci  içerisinde)  bu  tarih  de  raporda belirtilecektir.  Böyle bir tarihin denetim raporunda yer almaması halinde, ölüm aylığı ölüm tarihi esas alınarak başlatılacaktır.

2008/Ekim sonrası ölen sigortalıların hisse olmaması nedeniyle aylık bağlanamayan ana ve babasının 65 yaşını doldurması halinde, Kanunda aranan diğer koşulların da yerine gelmiş olması koşuluyla bu yaşı doldurdukları tarihi takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı bağlanacaktır.

Bağlanan aylıkların kesilmesinde ise ana veya babanın;

– Diğer çocuklarından bağlanacak gelir ve aylıklar hariç olmak üzere kendi sigortalılığı veya

hak sahibi olarak gelir/aylık almaya başlamaları halinde, gelir/aylık başlangıç tarihini,

– Sosyal güvenlik denetmenlerince her türlü kazanç ve iratlarının asgari ücretin net tutarının üstünde olduğunun tespit edilmesi halinde ise, denetmen raporunda belirtilen tarihi,

Takip eden ödeme dönemi itibariyle aylık kesilecektir.

8.2. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin son fıkrası gereğince eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocuklar ile hak sahipliği sona ermesine rağmen her hangi bir kişi tarafından tahsilat yapılması durumlarında söz konusu kimselere  yapılan  ödemeler  Fazla  veya  Yersiz  Ödemelerin  Tahsiline  İlişkin  Usul  ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre geri alındığı gibi haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmakta idi.

4/5/2013  tarihli  ve  28637  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Fazla  veya  Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliğe göre; ilgililerin kasıt veya kusurlu davranışlarından doğan yersiz ödemeler kapsamında değerlendirilen;

–   Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen eş ve kız çocukları ile

–   Kurumumuzdan gelir veya aylık almakta iken ölen sigortalı veya hak sahiplerinin ölüm tarihinden  sonra  hak  etmedikleri  bir  aylık  döneme  ilişkin  gelir  ve  aylıkların  hak  sahipleri tarafından bankalardan tahsil edilmesi,

Hallerinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmayacaktır.

 

8.3. Ölüm Sigortasında 4/1-(b) Sigortalıları ve Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar

Ölüm  sigortasında  gerek  sigortalılar  gerekse  hak  sahipleri  yönünden  sigortalının  ölüm

tarihinde geçerli olan mevzuat uygulanmaktadır.

Buna  göre,  ölüm  tarihleri  itibariyle  4/1-(b)  kapsamındaki  sigortalılar  ile  bunların  hak sahiplerinde aranan koşullar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

SİGORTALI

VE HAK SAHİPLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

ÖLÜM TARİHİ

 

1/10/1972-

3/10/2000

 

4/10/2000-

7/8/2001

 

8/8/2001-

1/8/2003

 

2/8/2003-

1/10/2008

SİGORTALI 3 tam yıl 5 tam yıl 3 tam yıl 5 tam yıl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERKEK

ÇOCUK

 

 

 

 

 

18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde

20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde

25 yaşını doldurmamış olmak.

1479 sayılı Kanun

ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde

20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

 

 

 

18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde

20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde

25 yaşını doldurmamış olmak.

1479 sayılı Kanun

ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

 

 

 

KIZ

ÇOCUK

 

 

 

 

Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak.

1479 sayılı Kanun

ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan

 

 

 

 

Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak.

1479 sayılı Kanun

ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan

 

 

MALUL

ÇOCUK

Yaşları ne olursa

olsun çalışamayacak durumda malul olmak.

 

Yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olmak.

Yaşları ne olursa

olsun çalışamayacak durumda malul olmak.

 

Yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olmak.

 

 

 

 

 

 

ANA VE BABA

 

 

 

 

Geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması

1479 sayılı Kanun

ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan

 

 

 

 

Geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması

1479 sayılı Kanun

ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen hak sahibi kız çocukları için “Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” ile ana babalar için aranan “Geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması” şartlarının tespiti diğer bir ifadeyle “geçimini sağlayacak gelir” kavramının belirlenmesinde; kız çocukları veya ana/babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadıkları ve buralardan aylık alıp almadığı ile tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının  İş Kanununa göre 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen asgari ücret (brüt asgari ücret) tutarının altında olup olmadığı hususları sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilecektir.

Örneğin; eşinden dolayı SSK’dan ölüm aylığı alan hak sahibi, Bağ-kur kapsamındaki babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunmuştur. Bu durumda kız çocuğuna;

– Eşinden almakta olduğu aylığının asgari ücret tutarından fazla olması halinde babasından ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin talebinin reddedilmesi,

-Eşinden almakta olduğu aylığının asgari ücret tutarından az olması halinde bu defa tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirleri de dikkate alınarak tespit edilebilecek   aylık   gelirinin   asgari   ücretten   fazla   olması   halinde   babasından   ölüm   aylığı bağlanmasına ilişkin talebinin yine reddedilmesi,

– Eşinden dolayı SSK’dan almakta olduğu ölüm aylığının veya yine diğer gelirleri de dikkate alınmak suretiyle aylık gelirinin asgari ücret tutarından az olması halinde ise kız çocuğuna babasından dolayı da bu kapsamda aylık bağlanması,

gerekmektedir.

 

9. RÜCU İŞLEMLERİNE ESAS TUTARLARIN MOSİP SİSTEMİNE KAYDEDİLMESİ

506 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin Kararıyla değişik 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 21, 23 ve 39 uncu maddelerine göre emeklilik servislerince rücu davalarına esas olmak üzere bağlanan gelir ve aylıkların ilk peşin değerleri hesaplanarak ilgili hukuk birimlerine bildirilmektedir.

Hukuk  birimlerince  emeklilik  servislerince  bildirilen  gelir  ve  aylıklara  ilişkin  peşin değerlerle ilgili olarak yapılacak işlemler Hukuk Müşavirliğinin “Hukuk Uygulamaları Yazılım Projesi İcra Programı” konulu 16/1/2013 tarihli 2013/2 sayılı Genelgesinin “9- Rücuen Tazminat Dosyalarına İlişkin İşlemler” başlıklı bölümde talimatlandırılmıştır.

Söz konusu Genelgede açıklandığı üzere, rücuan tazminat dosyalarına ilişkin işlemlerde, olayın dava konusu edilip edilmemesi, dava konusu edilen dosyalarda mahkemece belirlenen kusur oranlarına istinaden rücuya esas miktarların yeniden hesaplanması, dava konusu edilmeyen dosyalarda borçlunun kısmen veya tamamen ödeme yapması vb. gibi durumlarda rücuya esas miktarlar değişeceğinden, borç kayıt işlemleri karşılaşılan durumlara göre hukuk servislerince yapılacaktır.

 

10. YETKİ DEVRİ KAPSAMINDA DEVREDİLEN DOSYALARA ÖLÜM AYLIĞI VEYA GELİRİ BAĞLAMA İŞLEMLERİ

10.1. Malullük ve sürekli iş göremezlik dosyaları ile sürekli iş göremezlik dosyalarından karşılıklı dosyası yaşlılık aylığı olan dosyaların ünitelere devrinden sonra, söz konusu sigortalıların vefatı halinde, ölüm aylıklarının bağlandığı, ancak yaşlılık veya malullük dosyalarının ölüm dosyalarına aktarılmadan ve ölüm geliri (2008/Ekim sonrası ölümlerde SİD oranına bakılmaksızın ölüm  gelirlerinin  bağlanması  ve  ölüm  nedeninin  geçirdiği  iş  kazası  veya  tutulduğu  meslek hastalığına bağlı olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasına başlanması) bağlanmadan ölüm aylığı dosyalarının Genel Müdürlüğe gönderildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği  üzere,  4/1-(a)  sigortalıları  yönünden  aktif  veya  pasif  ölüm  aylığı  bağlama işlemleri,

Aktif ölümde;

Sigortalı çalışırken vefat ederse, çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu,

Sigortalı vefat ettiği tarihte çalışmıyor ise, hak sahiplerinin ikamet ettiği yerdeki,

 

Pasif ölümde ise;

Sigortalının tahsis dosyasının Genel Müdürlükte olması halinde, sigortalının ikamet ettiği

yerdeki,

Yetki devri kapsamında tahsis dosyasının bulunduğu,

İlgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezince yapılmaktadır.

Diğer taraftan, en son Genel Müdürlükte bulunan tarım dosyaları dâhil (8 ve G8 tahsis kodlu) sürekli iş göremezlik geliri ile (1 ve G1 tahsis kodlu) malullük aylığı tahsis dosyaları bu gelir ve aylıkları bağlayan ünitelere devredilmiştir. Tahsis dosyalarının ünitelere devrinde;

-Karşılığı bulunmayan sürekli iş göremezlik geliri dosyaları sigortalının gelirini bağlayan üniteye,

-Karşılığı malullük veya yaşlılık dosyası olan sürekli iş göremezlik geliri dosyaları ise uzun vade sigorta kolundan aylığı bağlayan üniteye,

Gönderilmiş ve konu 23/12/2010 tarihli 2010/22 sayılı e-tahsis ile talimatlandırılmıştır.

Buna göre, en son yapılan yetki devri kapsamında, tahsis dosyaları ünitelere devredilen sigortalıların vefatı halinde ölüm aylığı veya ölüm geliri bağlama işlemleri, tahsis dosyasının bulunduğu ünite tarafından sonuçlandırılacaktır. (8) ve (2) veya (8) ve (1) dosyasının aynı ünitede olması halinde hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı aynı ünite tarafından bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Ölüm aylığı bağlanırken yaşlılık veya malullük dosyasındaki tüm belgeler ölüm geliri bağlanırken sürekli iş göremezlik dosyasında tüm belgeler ölüm dosyalarına aktarılacaktır. Ölüm gelirlerinde, sigortalının ölüm nedeninin geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek  hastalığına  bağlı  olup  olmadığı  hususunda  araştırma  yapılmasına  başlanacak,  ancak araştırma sonucu beklenmeden gelir bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

10.2.   Yetki   devri   kapsamında   malullük   veya   yaşlılık   dosyası   ünitelerde   bulunan sigortalıların, dosyanın bulunduğu il dışında çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu ölmesi halinde, çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezince ölüm gelirine ilişkin bilgi ve belgeler oluşturulduktan sonra gerek ölüm aylığı gerekse ölüm geliri bağlama işlemleri, yaşlılık veya malullük dosyasının bulunduğu ünite tarafından Genel Müdürlük tahsis numaraları kullanılmak suretiyle sonuçlandırılacak ve dosyalar Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

11.  4/1-(a) SİGORTALILARI YÖNÜNDEN 2008/EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN ÜÇ VE ÜZERİ DOSYADAN GELİR VEYA AYLIĞA HAK KAZANANLAR

Sigortalı veya hak sahiplerinin birden fazla dosyadan gelir ve aylığa hak kazanması halinde,

hangi gelir ve aylıkların ne şekilde ödeneceği 5510 sayılı Kanunun 54 ve geçici 7 nci maddeleri ile

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 31 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan,  4/1-(a) sigortalıları için SSK ödemeler sisteminde gelir ve aylık bağlama programlarına üçüncü bir dosyadan gelir ve aylık bağlanmaması için kontrol konulmuştur. Buna göre;

– Yetki devri kapsamında sürekli iş göremezlik geliri-yaşlılık aylığı dosyaları veya sürekli iş göremezlik geliri-malullük aylığı dosyaları ünitelerde olan sigortalı veya hak sahiplerinin üçüncü bir dosyadan aylığa hak kazanmaları halinde, aylığı bağlaması gereken ünitenin talep belgelerini, sigortalının tahsis dosyalarının bulunduğu üniteye göndermesi, bu ünitenin de dosyalarla birlikte talep belgelerini aylık bağlanmak üzere Genel Müdürlüğe,

– Sigortalı ve hak sahibi dosyalarının Genel Müdürlükte olması durumunda üçüncü dosyaya ilişkin talep belgelerini alan ünitenin bu belgeleri aylık bağlanmak üzere Genel Müdürlüğe,

Göndermesi gerekmektedir.

Örneğin; Yaşlılık aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalının eşi çalışırken vefat etmiş olup sigortalı, eşinden dolayı da ölüm aylığı talebinde bulunmuştur. Sigortalının yaşlılık ve sürekli iş göremezlik geliri dosyası Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde bulunmaktadır. Ölen eşin son çalışmaları ise Kastamonu’dadır. Bu durumda, ölüm aylığı talebi Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilecektir. Bu talebi alan Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tahsis talep belgelerini eşin tahsis dosyalarının bulunduğu Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderecektir. Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü talepte bulunan eşin yaşlılık ve sürekli iş göremezlik geliri dosyaları ile tahsis talep belgelerini aylık bağlanmak üzere Genel Müdürlüğe

 

gönderecektir. Genel Müdürlükte, aylık bağlama işlemi yapılırken en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılacak, ödeme yapılmayacak dosya yeni bir durum değişikliğine kadar işlemden kaldırılacaktır.

12.  5510 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDE UYGULAMASI

5510 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile ilgili uygulamanın ne şekilde yapılacağı hususu en

son 22/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelge ile talimatlandırılmış olmasına rağmen, ünitelerce her malullük ve özellikle ölüm olaylarında 39 uncu maddeye göre denetim istendiği anlaşılmıştır.

Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası, “Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.” hükmünü amirdir.

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere, sigortalının malul kalmasında veya ölmesinde üçüncü bir kişinin kastının bulunması ve durumun sigortalı ve hak sahiplerince tahsis talep ve beyan taahhüt belgesiyle beyan edilmesi gerekmektedir. İlgililerce durumun beyan edilmemesi halinde, konunun yargıya intikali ile Kurumumuzdan bilgi talep edilebileceği göz önüne alındığında, her malullük veya ölüm aylığı talebinde, olayın 39 uncu madde kapsamında olup olmadığı hususunda tespit istenmeyecektir.

13. TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİNİN “PTT”-ALO POST” VE “ PTT KARGO” İLE GÖNDERİLMESİ

22/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelge ile tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinin adi

posta  veya  kargo  ile  gönderilmesi  halinde  belgenin  Kurum  evrak  kaydına  intikal  tarihinin, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yoluyla gönderilmesi halinde ise postaya veriliş tarihinin tahsis talep tarihi olarak dikkate alınacağı talimatlandırılmıştır.

Ancak, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Prim Daire Başkanlığının 30/11/2011 tarihli toplu yazısıyla da talimatlandırıldığı üzere, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Alo Post (Kapıdan Kapıya Teslim Servisi) veya PTT-Kargo gönderilerinin de taahhütlü ve APS gönderilerine eş değer olduğu belirtildiğinden, Alo Post veya PTT-Kargo yoluyla gönderilen tahsis talep ve beyan taahhüt belgelerinin postaya verildiği tarihin Kurumumuza talep tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

14. 6191 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER

22/3/2011 tarihli 27882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve

Er Kanununun “Değiştirilen Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32 nci madde gereği, 12/03/1971 tarihinden 6191 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 22/03/2011 tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura Kararları   ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin kendileri veya vefatları halinde hak sahiplerinin talebi halinde Kanunda öngörülen sosyal güvenlik haklarından yararlandırılacaklardır.

Söz konusu kimselerden, 6191 sayılı Kanunun yayımlandığı 22/3/2011 tarihinde 4/1-(a) SSK veya 4/1-(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık bağlanmış olanların aylıkları bu Kanun kapsamında hesaplanacak aylık miktarı ile kıyaslanacak ve yüksek olan aylık ödenecektir.

Bu durumda, 6191 saylı Kanun kapsamına giren ve tahsis dosyası ünitenizde bulunan sigortalılarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından intikal eden ve aylığın kesilerek hizmetlerin bildirilmesine ilişkin yazılara istinaden, aylıklar, 4/1-(c) bendi kapsamında bağlanacak aylığın başlangıç tarihi itibariyle kesilecek ve bu tarih itibariyle yersiz ödenen miktarlar Kurum hatası kapsamında MOSİP sistemine borç kaydedilecektir. Sigortalılara yapılan yersiz ödemelerin 4/1-(c) bendi kapsamında bağlanan aylıktan kesilmesine ilişkin talepler ilgili Başkanlığa intikal ettirilecektir.

15. BANKALARCA YAPILAN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Kurumumuz  emekli  ve  hak  sahiplerinin  banka/şube  değişikliği  işlemlerinin  bankalar

tarafından gerçekleştirilme talepleri Kurumumuzca uygun görülmüş olup, gelir/aylık ödeme protokollerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler gereğince Kurumumuz gelir ve aylıklarını ödeyen bankalar, emekli ve hak sahiplerinin banka/şube değişiklik işlemlerini

 

emekli ve hak sahiplerinden talep almak (SMS/ATM/Dilekçe) suretiyle gerçekleştirebileceklerdir. Mevcut durumda T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılan banka değişiklik işlemleri Kurum intra sayfasında “Uygulamalar”, “Emeklilik Hizmetleri”, “Bankalarca Yapılan Şube Değişikliği Görüntüleme Uygulaması” menüsünden girilerek “T.C. Kimlik Numarası” sorgulanabilmektedir. Anılan Banka tarafından yapılan şube değişikliği işlemiyle ilgili olarak emekli ve hak sahipleri tarafından Kurumumuza herhangi bir şikâyet başvurusunun yapılması halinde, şube değişikliği işleminin hangi şube tarafından ne zaman yapıldığı, talep şekli ile değişiklik yapılan bilgisayarın IP numarasına ilişkin bilgiler sistemden alınarak ilgililer bilgilendirilecektir.

16. TAHSİS TALEBİNDEN SARFINAZAR EDİLMESİ

5510 sayılı Kanunda gelir ve aylık bağlanması için gerekli tüm koşulları yerine getirip tahsis

talebinde bulunan 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalı ve hak sahiplerine gelir veya aylık bağlama işlemleri yapılmakta olup,  gelir/aylık bağlanması için gerekli olan koşullardan herhangi birinin eksik olması durumunda tahsis işlemi gerçekleştirilmemektedir.

Söz konusu sigortalı veya hak sahiplerinin tahsis talebinde bulunduktan sonra gelir/aylık bağlama işlemi gerçekleşmeden bu taleplerinden vazgeçtiklerini Kurumumuza yazılı olarak bildirmeleri halinde, gelir/aylık bağlama koşullarından biri olan “tahsis talebinde bulunma” şartı gerçekleşmemiş olacağından, gelir/aylık bağlama işleminin yapılmaması gerekmektedir. “Gelir/Aylık Bağlama İşlemi Gerçekleşmeden Önce” ifadesinden, ilk karar işleminden sonra bankaya gönderilen gelir/aylığın sigortalı tarafından tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre kastedilmektedir.  Gelir/aylıklar sigortalı ve hak sahiplerince tahsil edilmediği sürece sarfınazar hakları bulunmaktadır. PTT/Bankaya gönderilen ilk aylıkların alınmasından sonra talepten vaz geçilmesi durumunda ise herhangi bir işlem yapılmayacak gelir/aylıklar ödenmeye devam edilecektir.

17. ÖLÜM GELİR/AYLIĞI TALEBİNDE BULUNAN MALUL ÇOCUKLAR

Bilindiği üzere, gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse bu Kanunla mülga kanunlarda, malul

çocuklara ölüm aylığı veya geliri bağlanabilmesi için ilgili kanunlarda aranan diğer şartlar hariç olmak üzere;

– 2008/Ekim ayından sonra vefat eden sigortalıların hak sahibi malul çocuklarının, 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybetmesi,

-2008/Ekim ayından önce vefat eden sigortalıların hak sahibi malul çocuklarının ise çalışamayacak derecede malul olması,

Gerekmektedir.

Öte yandan, ölen sigortalının sağlığında bakmakla yükümlü olduğu malul çocuğunun Kurum

Sağlık Kurulunca malullük kararına esas mevcut rapor tarihi ile ölüm aylığı talep tarihi arasında;

– 1 yıldan az sürenin geçmiş olması durumunda, hak sahibi çocuğun malullük durumunun tespiti için hastaneye sevk işlemi yapılmamakta ve mevcut raporu,

– 1 yıldan fazla bir süre geçmiş ise, hak sahibi çocuğun sevk işlemi yapılarak, yeni alınacak sağlık kurulu raporu,

Değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilmekte idi.

Uygulamada yapılan değişiklikle, sigortalının sağlığında bakmakla yükümlü olduğu malul çocuğun mevcut sağlık kurulu raporu, Kurum Sağlık Kurulunca kontrol muayene tarihi belirlenmemiş ise, sigortalının ölümü ve malul çocuğun ölüm gelir/aylığı talebinde bulunması halinde, rapor tarihine bakılmaksızın aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacak ve malul çocuklardan yeni bir rapor istenmeyecektir. Ölüm aylıkları ölüm tarihini takip eden aybaşından başlatılacaktır.

Malul çocukların Kurumca belirlenen kontrol muayene tarihi bulunup bulunmadığının tespiti, SPAS, “Süreli Kayıt Sorgulama” menüsünden yapılacaktır. Kontrol muayene tarihinin bulunması halinde bu tarih sisteme işlenecek ve o tarihte kontrol muayenesine gönderilecektir.

Diğer taraftan, ölüm aylığı talep tarihinde haklarında malullük kararı bulunmayan çocuklardan, talep tarihinden önceki bir yıl içinde Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporu olanların bu raporları, yeni bir rapor istenmeksizin

 

malullük durumunun tespiti için ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Kurum Sağlık Kurulundan bu çocukların,  sigortalının ölüm tarihi, 18 yaşı doldurdukları veya benzeri durumlarda bu tarihlerde malul olup olmadıkları hususunda mutlaka bilgi istenecektir.

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. Abdurrahum Salim dedi ki:

    Emekli oldugum tarihtan simdiye kadar ssk hesabime kac lira maas vermistir.Lutfen bana bilgi verirmisiniz veya hangi makamdan ogrene bilirim

SORU SORUN