21.07.2019 - SSK Emekli

Aylığa Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Durumlar


AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARINI ETKİLEYEN DURUMLAR

2.1. Basın ve Gazetecilik Mesleğinde Fiilen Çalışanlar İle Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Haber Hizmetinde Fiilen Çalışanlardan Basın Kartı Yönetmeliğine Göre Basın Kartı Sahibi Olmak Suretiyle Çalışanlar

6385  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu  ile  Bazı  Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 16, 17 ve 18 numaralı bentler, 16 ncı maddesi ile de geçici 48 nci madde eklenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16 ve 17 nci sıralarına eklenen basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlardan Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle çalışan sigortalılar 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaklardır.

5510  sayılı  Kanuna  eklenen  geçici  48  inci  madde  ile  de  2008  yılı  Ekim  ayı  başı  ile

19/1/2013 tarihini takip eden aybaşına kadar geçen sürede Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlardan talepte bulunanların, söz konusu sürede geçen çalışmaları için hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı prim tutarını ödemeleri halinde, bu süreleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilecektir.

 

2.1.1.   Basın   ve  Gazetecilik   Mesleğinde  Çalışanların  Kanunun   40   ncı   Maddesi

Kapsamında Fiili Hizmet Süresi Zamlarının Emeklilik İşlemlerinde Değerlendirilmesi

 

2.1.1.1.      İtibari/Fiili       Hizmet       Süresi      Zamlarının       Emeklilik       İşlemlerinde

Değerlendirilmesi

2.1.1.1.1. Kanunun 40 ıncı maddesine göre hesaplanan fiili hizmet süresi zamları, yer altı işlerinde çalışanlar hariç olmak üzere tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayılarına ilave edilecektir. Belirtilen işlerde en az 3600 gün çalışmak kaydıyla emeklilik yaş hadlerinden yapılacak indirimin tespitinde de sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilen sürelerin yarısı esas alınacaktır. Dolayısıyla yaş hadlerinden yapılacak indirim süresi; prim ödeme gün sayısına sekiz yıl ilave edilenler için üç yılı, beş yıl ilave edilenler için de 2,5 yılı geçemeyecektir.

1/10/2008 tarihi itibariyle 3600 günün altındaki mülga ek 5 inci madde kapsamında geçen itibari hizmet süreleri aylığa hak kazanma koşullarının tespit edildiği 8/9/1999 ve 23/5/2002 tarihlerde dahil olmak üzere sigortalılık süresine ilave edilecek ve yaş hadlerinden indirilecektir.

 

Örnek 1: Özel sektör basın işyerinde 1/10/2008-31/12/2016 tarihleri arasında toplam 2950 gün hizmeti bulunan sigortalının prim ödeme gün sayısına ilavede, bu işyerinde herhangi bir süre çalışma şartı aranmadığından güne yapılacak ilave; 2950 x 90 / 360 = 737,5 =) 738 gündür. Sigortalının emeklilik yaş haddinden indirim yapılması için en az 3600 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışması gerekmektedir. Sigortalı 2950 gün çalıştığından emeklilik yaş haddinden indirim yapılmayacaktır.

 

Örnek 2: Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında basın işyerindeki hizmet süresi 4500 gündür. Sigortalının emeklilik işleminde dikkate alınacak fiili hizmet süresi zammı; 4500 x 90 /360 = 1125 gün =) 3 yıl 1 ay 15 gündür. Sigortalının prim ödeme gün sayısına ilave edilecek süre 1125 gün olup, emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre ise prim ödeme gün sayısına ilave edilen süresinin yarısı olacaktır. Buna göre yaştan yapılacak indirim, 1125/2= 562,5 =

563 = 1 yıl 6 ay 23 gündür.

2.1.1.1.2.  2008 yılı Ekim ayı başına kadar 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesine tabi geçen itibari hizmet süreleri tabi olduğu kanun hükümlerine göre değerlendirilecek ancak, 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloda sayılmayan işlerde 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmayacaktır.

 

Örnek: 2008/Ekim ayından önce gazetecilik basım işyerinde 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamında 1600 gün çalışması bulunan sigortalının, bu kapsamda çalışmaları tahsis talebinde bulunduğu 31/12/2013 tarihine kadar devam etmiştir. Sigortalının 8/9/1999 ve 23/5/2002 tarihlerine kadar olan itibari hizmet sürelerinin dörtte biri, bu tarihler itibariyle bulunan sigortalılık süresine ilave edilerek emeklilik şartları tespit edilecek, 1600 günlük çalışma karşılığı bulunan (1600 x 0,25 = 400 gün) 1 yıl 1 ay 10 günlük süre de tahsis talep tarihindeki sigortalılık süresine ilave edilecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

 

2.1.1.1.3.  2008 yılı Ekim ayı başından önce itibari hizmete tabi bu tarihten sonra fiili hizmet zammı kapsamında çalışması bulunan sigortalıların toplam itibari/fiili hizmet sürelerinin 3600 günün altında olması halinde, 2008 yılı Ekim ayı başına kadar 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamında geçen itibari hizmet süreleri, sigortalılık süresine eklenecek ve yaş hadlerinden indirilecektir. Bunların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen fiili hizmet süreleri sadece prim gün sayılarına ilave edilecek ancak, emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılmayacaktır.

 

Örnek:

Cinsiyeti                                : Erkek sigortalı

İşin niteliği                             : Basın kartına sahip gazeteci

Doğum tarihi                        : 1/3/1972

Sigortalılık başlangıcı           : 1/3/1989

Tahsis talep tarihi                 : 30/5/2018

 

Sigortalı basın kartına sahip olup basın müşavirliğinde çalışmaktadır. Sigortalı 2008/Ekim ila 1/2/2013 süresi hizmetlerine ilişkin prim farkını ödememiştir. 1/2/2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak fiili hizmet süresi zammına tabi çalışmaktadır. Hizmet süreleri aşağıda gösterilmiştir.

8/9/1999 tarihi itibariyle         : 600 gün

23/5/2002 tarihi itibariyle       : 800 gün

1/10/2008 tarihi itibariyle        : 1800 gün

 

1/10/2008 öncesi itibari hizmet süresine tabi hizmetler

8/9/1999 tarihi itibariyle         : 600 x 0,25 =150 =) 5 ay

23/5/2002 tarihi itibariyle       : 800 x 0,25 = 200 =) 6 ay 20 gün

1/10/2008 tarihi itibariyle       :1800 x  0,25 = 450  =) 1  yıl 3 ay =) Sigortalılık süresine eklenecek ve emeklilik yaş haddinden indirilecek süre

 

1/2/2013 sonrası FHSZ tabi çalışma           : 1500 gün

 

1500 x 90/360 = 375 gün =)  1 yıl  15 gün =) Prim ödeme gün sayısına eklenecek süre

 

Toplam prim ödeme gün sayısı: 5100

 

Sigortalının gerek 2008/Ekim öncesi itibari hizmet süreleri gerekse 2008/Ekim sonrası fiili hizmet süresi zamlarının toplamı 3600 günün altındadır.  Bu durumda, itibari hizmet süreleri 3600 gün koşulu aranmadan aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde dikkate alınacaktır.

 

Sigortalının aylığa hak kazanma koşulları:

 

Sigortalının aylığa hak kazanma koşullarının belirlendiği 8/9/1999 ve 23/5/2002 tarihlerinde mevcut itibari hizmet süreleri, bu tarih itibariyle tespit edilecek sigortalılık sürelerine ilave edilecektir.

 

8      9  1999               23    5  2002

– 1      3  1989             –  1     3  1989

7      6     10                22    2     13

+        5                       +20    6           

7     11    10                 12    9     13

 

 

 

23    5  2002

1     3  1989

22    2     13

 

Sigortalının belirlenen emeklilik şartları;

25 yıl   +  51 yaş   +  5450 gün

Sigortalının;

2008/Ekim öncesi itibari hizmet süresi kapsamındaki çalışmaları nedeniyle sigortalılık süresine ilave edilecek süre: 1 yıl 3 ay

18 yaşın doldurulduğu tarih

1      3     1972

+                18

1      3     1990

 

30      5   2018

– 1      3   1990

29      2       28

+        3         1

29      5        29 yıllık sigortalılık süresi (emeklilik için aranan sigortalılık süresi koşulu oluşmuştur.)

Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen çalışmaları nedeniyle prim ödeme gün sayısına ilave edilecek süre

1 yıl  15 gün    =) 375 gün

5100 + 375 = 5475 gün (emeklilik için aranan gün koşulu oluşmuştur.)

 

Yaştan yapılacak indirimler

Kanunun 40 ıncı maddesine göre yaştan indirim yapılabilmesi için sigortalının bu işlerde en

az 3600 gün çalışması gerekmektedir. 3600 günün değerlendirilmesinde, sigortalının bu işlerde

2008/Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamında geçirdiği süreler de dikkate alınacaktır. Sigortalının toplam itibari/fiili hizmet sürelerinin 3600 günün altında olması nedeniyle sadece 2008/Ekim ayı başından önce itibari hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden indirilecek, 2008/Ekim ayı başından sonra fiili hizmet süresi zamlarının yarısı, 3600 gün koşulunun yerine gelmemesi nedeniyle yaş hadlerinden indirilmeyecektir.

506/Ek  5 inci madde kapsamındaki itibari hizmet süresi =) 1 yıl 3 ay

Toplam olarak yaştan yapılacak indirim

 

30      5    2018                       30     11     50

–  1      3    1972                    –            3        1

29      2        46 (Yaşı)              30      8     49  (Emekli olması için gereken yaş) Sigortalı aylık bağlanması için aranan yaş koşulunu yerine getirmemiştir.

 

2.1.1.1.4.  Sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından önce ve sonra geçen toplam itibari/fiili hizmet sürelerinin en az 3600 gün olması halinde, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamında geçen itibari hizmet süreleri sigortalılık süresine

eklenecek ve 5 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra fiili hizmet süresi kapsamında geçen süreler ise beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayına ilave edilecek ve yaştan yapılacak indirim süresi de ilave edilen sürenin yarısı olan 2,5 yılı geçemeyecektir

 

Örnek: Yukarıda “2.1.1.1.3. ” bölümünde örnekteki sigortalının 5510 sayılı Kanunun geçici

48 inci maddesinden yararlanarak 1/10/2008 – 1/2/2013 süresinin prim farkını ödeyerek 1100 gün daha hizmet kazandığı varsayılırsa;

 

8/9/1999 tarihi itibariyle         : 600 gün

23/5/2002 tarihi itibariyle       : 800 gün

1/10/2008 tarihi itibariyle       : 1800 gün

1/10/2008 öncesi itibari hizmet süresine tabi hizmetler

8/9/1999 tarihi itibariyle         : 600 x 0,25 =150 =) 5 ay

23/5/2002 tarihi itibariyle       : 800 x 0,25 = 200 =) 6 ay 20 gün

1/10/2008 tarihi itibariyle       : 1800 x 0,25 = 450 =) 1 yıl 3 ay =) Sigortalılık süresine eklenecek ve emeklilik yaş haddinden indirilecek süre

1/2/2013 sonrası FHSZ tabi çalışma          : 1500 + 1100 = 2600 gün 2600 x 90/360 = 650 gün =) 1  yıl      9  ay  20  gün  =)  Prim  ödeme  gün sayısına  eklenecek    ve  yarısı  emeklilik  yaş hadlerinden indirilecek süre

Toplam prim ödeme gün sayısı: 5100

Sigortalının 2008/Ekim öncesi itibari hizmet süreleri ile 2008/Ekim sonrası fiili hizmet süresi zamlarının toplamı 3600 günün üstündedir.

Sigortalının aylığa hak kazanma koşulları:

Sigortalının aylığa hak kazanma koşullarının belirlendiği 8/9/1999 ve 23/5/2002 tarihlerinde

mevcut  itibari  hizmet  süreleri,  bu  tarih  itibariyle  tespit  edilecek  sigortalılık  sürelerine  ilave

edilecektir.

8      9  1999               23    5  2002

– 1      3  1989             –  1     3  1989

7      6     10                 22    2     13

          5                         20     6          

7      11    10                12     9     13

 

Sigortalının belirlenen emeklilik şartları;

25 yıl   +  51 yaş   +  5450 gün

Sigortalının;

2008/Ekim öncesi itibari hizmet süresi kapsamındaki çalışmaları nedeniyle sigortalılık süresine ilave edilecek süre: 1 yıl   3 ay

18 yaşın doldurulduğu tarih

1     3    1972

+               18

1     3     1990

 

 

 

30    5   2018

 – 1     3   1990

29    2       28

+        3         1

29     5       29  yıllık sigortalılık süresi (emeklilik için aranan sigortalılık süresi koşulu oluşmuştur.)

 

 

 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen çalışmaları nedeniyle prim ödeme gün sayısına ilave edilecek süre

1 yıl   9 ay 20 gün =) 650 gün

5100 + 650 = 5750 gün (emeklilik için aranan gün koşulu oluşmuştur.)

Yaştan yapılacak indirimler

Kanunun 40 ıncı maddesine göre yaştan indirim yapılabilmesi için sigortalının bu işlerde

2008/Ekim öncesinde 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamında geçirdiği süreler de dikkate alınacaktır. Sigortalının toplam itibari/fiili hizmet sürelerinin 3600 günün üstünde olması nedeniyle 2008/Ekim öncesi itibari hizmet süreleri ile 2008/Ekim sonrası prim ödeme gün sayısına eklenen sürenin yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

506/Ek  5 inci madde kapsamındaki itibari hizmet süresi =) 1 yıl 3 ay

5510/40 ıncı madde kapsamındaki fiili hizmet süresi zammı 1 yıl  9 ay 20 gün =) 650/2 =

325 gün =) 10 ay 25 gün

Toplam olarak yaştan yapılacak indirim

 

3       1   İtibari hizmet süresi

+25      10           Fiili hizmet süresi zammı

25        1       2

 

30      5    2018                       30     11     50

–  1      3    1972                    –  25       1      2

29     2        46 (Yaşı)               5      10     48  (Emekli olması için gereken yaş) Sigortalı aylık bağlanması için aranan yaş koşulunu yerine getirmemiştir.

 

2.1.1.1.5.  Günlük  Kazançların  ve  Kısmi  Aylıkların  Hesaplanmasında  Fiili  Hizmet

Zammı Sürelerinin Değerlendirilmesi

2008/Ekim  sonrası  malullük,   yaşlılık  ve  ölüm  aylıklarının  hesaplanmasında  Aylık=

Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı  formülü kullanılmaktadır. Ortalama aylık kazancın hesaplanmasına  esas  günlük  kazanç;  sigortalının  2008/Ekim  sonrası  güncellenmiş  prime  esas kazanç toplamının yine 2008/Ekim sonrası toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi (Günlük Kazanç= Güncellenmiş Prime Esas Kazançlar Toplamı /2008/Ekim sonrası Gün Sayısı) suretiyle tespit edilmektedir. Ortalama günlük kazancın (OGK) hesabına ilişkin formülde yer alan toplam prim ödeme gün sayısına 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında verilen fiili hizmet süresi zamları dahil edilmeyecektir.

Fiili   hizmet   süresi   zamları   toplam   prim   ödeme   gün   sayılarına   ilave   edildiğinden, sigortalıların 2000 yılı öncesi, 2000-2008/Eylül ve 2008/Ekim sonrası hizmetleri için hesaplanan aylık bağlama oranlarını etkilemektedir. Ayrıca, kısmi aylıkların hesaplanmasında;  2000 yılı öncesi ve 2000-2008/Eylül dönemi toplam prim ödeme gün sayılarına, 2008/Ekim sonrası kısmi aylığın hesaplanmasında ise hem 2008/Ekim sonrası gün sayısına hem de toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.

Örneğin;   sigortalının   1/1/1985-31/12/2012   süresinde   9200   prim   ödeme   gün   sayısı bulunmakta olup, 2000 öncesi gün sayısı 4850, 2000-2008/Eylül arası gün sayısı 3150, 2008/Ekim sonrası gün sayısı ise 1200 gündür. 1200 günün tamamı fiili hizmet süresine tabi olup, bu döneme ilişkin fiili hizmet süresi zammı 1200 x 90 /360 = 300 gündür. Sigortalının 2008/Ekim sonrası güncellenmiş kazançlar toplamı 95.000 TL’dir. Buna göre;

Sigortalının toplam prim ödeme gün sayısı: 9200 + 300 (FHSZ) = 9500

2000 öncesi  gösterge rakamı: 15175

2000  öncesi aylık bağlama oranı: % 50 + 18 = % 68

2000 öncesi döneme ilişkin kısmi aylık: Eski Tam Aylık x 4850/9500

2000-2008/Eylül dönemi aylık bağlama oranı: % 66,5

2000-2008/Eylül dönemi kısmi aylık: Yeni Tam Aylık x 3150/9500

2008/Ekim Sonrası Günlük Kazanç: 95.000 / 1200 =79,17

Aylık Kazanç: 79,17 x 30 = 2.375,10

Aylık Bağlama Oranı: 9200 + 300 = 9500/360 = 26,38 x % 2 = % 52,78

Aylık: 2375,10 x % 52,78 = 1253,58

2008/Ekim Sonrası Kısmi Aylık = 1253,58 x 1500 (1200+300) /9500 = 197,93 TL şeklinde hesaplanacaktır.

 

2.1.2. 5510 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 48 İnci Maddeye Göre Prim Farkını Ödeyenler

2.1.2.1. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci maddede;  2008 yılı Ekim ayı başı ile bu maddenin yürürlük tarihi olan 19/1/2013 tarihini takip eden ay başı olan 2013/Şubat ayına kadar geçen süre içinde  Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacağı ve sigortalılarca 2013/Şubat ayından itibaren üç aylık süre içinde Kurumca istenecek belgelerle başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmayacağı öngörülmüştür.

Söz konusu düzenleme gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başı ile 19/1/2013 tarihini takip eden aybaşına (2013/Şubat) kadar geçen sürede Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlardan talepte bulunanların, 2008/Ekim ila 2013/Şubat süresi prim farkları sigortalılarca ödenmek koşuluyla bu süreler için fiili hizmet süresi zammından yararlanabileceklerdir.

2.1.2.2. 5510 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi uygulamasından;  2008 yılı Ekim ayı başı ile 19/1/2013 tarihini takip eden ay başına kadar geçen süre içinde, Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlardan 19/1/2013 tarihinden önce tahsis talebinde bulunanlar ile ölen sigortalıların hak sahipleri de yararlanabilecektir.

Emekli  veya hak  sahiplerince  Kanunun  geçici  48  inci  maddesi  gereğince 2008/Ekim  ila

2013/Şubat süresine ait prim farklarının ödenmesi halinde, söz konusu hizmetler tahsis talep veya ölüm tarihinden önceki sürelere mal edilerek aylıklar, aylık başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanacak ve fiili hizmet süresi zammının verilmesinden kaynaklanan aylık farkları, aylık başlangıç tarihi itibariyle emekli veya hak sahiplerine ödenecektir.

Sigortalı veya hak sahiplerince kısmi ödeme yapılması halinde, yapılan ödemeyle orantılı

olarak hesaplanan hizmetler dikkate alınarak aylıklar yeniden hesaplanacaktır.

Hizmet birleştirilmesi yapılmak suretiyle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında aylık bağlananlar da aynı esaslar çerçevesinde fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecektir.

Örneğin, Basın kartına sahip olan ve haber ajansında muhabir olarak 20/4/2007-31/12/2011 tarihleri arasında çalışan ve 31/12/2011 tarihli tahsis talebine istinaden tarafına yaşlılık aylığı bağlanmış olan sigortalının,   20/4/2007-30/9/2008 süresi 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilmiştir. Sigortalı 30/3/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinden yararlanmak için müracaat etmiş ve 2008/Ekim ila 31/12/2011 süresi prim farklarını 25/7/2013 tarihinde ödemiştir. Sigortalının söz konusu döneme ilişkin fiili hizmet süresi zamları dikkate alınmak suretiyle aylığı tahsis talep tarihi itibariyle yeniden hesaplanacak ve oluşan aylık farkları aylık başlangıç tarihi itibariyle ödenecektir.

 

2.2.  5434 Sayılı Kanunun Mülga 32 nci Maddesi Kapsamında Fiili Hizmet Zamlarının

4/1-(b) Kapsamında Aylık Bağlama İşlemlerinde Değerlendirilmesi

5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süreleri 2829 sayılı

Kanuna  göre  birleştirme  kapsamında  hizmetler  olup,  söz  konusu  fiili  hizmet  süreleri  4/1-(b)

kapsamındaki sigortalıların aylık bağlama işlemlerinde toplam prim ödeme gün sayılarına ilave

edilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

Buna göre, bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tahsis talebinde bulunan ancak henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalılar ile bu tarihten sonra tahsis talebinde bulunan 4/1-(b) sigortalılarının  1479  sayılı  Kanunun  geçici  10  uncu  maddesine  göre  aylığa  hak  kazanma koşullarının tespitinde, 2829 sayılı Kanuna göre birleştirme kapsamında olan ve 1/10/1999 veya

1/6/2002 tarihlerinden önceki sürelere ait 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süreleri, kademeli geçiş sürecinde sigortalıların hizmet süresine ilave edilmek suretiyle aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde dikkate alınacaktır.

 

Örnek 1: 1/1/1985-31/12/1986 tarihleri arasında 4/1-(c)  kapsamında 720 gün hizmeti ve yine bu sürelere ait 6 ay (180 gün) fiili hizmet süresi bulunan 4/1-(b) sigortalısı, 15/1/1988 tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında sigortalıdır. Bu durumda, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre 1/6/2002 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede sigortalının hizmet süresi 16 yıl 10 ay 16 gün olup, emekliliğe kalan süre 8 yıl 1 ay 14 gündür. Emeklilik koşulları 49 yaş ve 9000 gün olarak belirlenir. Tahsis talep tarihinde bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacaktır.

 

Örnek 2: Kadın sigortalı 8/1/1955 doğumlu olup, 1/5/1987-30/6/1990 arasında 1139 gün 4/1- (b) kapsamında, 1/1/1991-31/10/1997 tarihleri arasında 2460 gün 4/1-(c) kapsamında hizmeti ve yine bu sürelere ait 1 yıl 8 ay 15 gün (615 gün) fiili hizmet süresi bulunan 4/1-(b) sigortalısı,

1/10/2008  tarihinden  itibaren  yine  4/1-(b)  kapsamında  sigortalıdır.  Bu  durumda,  1479  sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre 1/10/1999 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede,  sigortalının hizmet süresi 11 yıl 8 ay 14 gün olup, emekliliğe kalan süre 3 yıl 3 ay

16 gündür. Sigortalının yaşı;  44 yaş 8 ay 23 gün, yaştan dolayı emekliliğe kalan süre 5 yıl 3 ay 7 gündür.  En geç gerçekleşen yaşa göre emeklilik yaşı 52 yaş ve 5400 gün olarak belirlenir.  Tahsis talep tarihinde bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacaktır.

 

Örnek 3: Sigortalının 1/1/1990-31/12/1994 süresinde 4/1- (c)  kapsamında 1800 gün hizmeti ve bu süreye ilişkin 360 gün fiili hizmet süresi zammı bulunmaktadır. Sigortalının 1/1/1995 tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı devam etmektedir.  Aylığa hak kazanma koşulları tespit edilirken; 4/1-(c)  kapsamında toplam hizmet süresi  (1800 + 360 = 2160 =) 6 yıl olarak dikkate alınacaktır. Sigortalının 1/6/2002 tarihi itibariyle hizmet süresine bakıldığında, 13 yıl 5 aylık hizmet süresinin bulunduğu dolayısıyla 25 tam yılın doldurulmasına kalan sürenin 11 yıl 6 ay 30 gün olduğu görülmektedir. Buna göre emeklilik yaşı 51 yaş ve 9000 gün olarak tespit edilecektir.

 

2.3. Vergi Mükellefi Olunan Süreler ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci Maddesi Kapsamında yapılan Borçlanma Sürelerinin 4/1-(b) Kapsamında Aylık Bağlama İşlemlerinde Değerlendirilmesi

1479 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre sigortalılık niteliği taşıdığı halde 619 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 4/10/2000 tarihine kadar tescili yapılmayanların bu tarih itibariyle tescil işlemi yapılmış, 20/4/1982 – 4/10/2000 tarihleri arasında vergi mükellefi oldukları süreler için ise borçlanma imkanı verilmiştir. Söz konusu sigortalılardan gerek vergi mükellefi olarak geçen süreleri gerekse 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında yaptıkları borçlanma süreleri toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilmektedir.

Buna göre, bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tahsis talebinde bulunan ancak henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalılar ile bu tarihten sonra tahsis talebinde bulunan 4/1-(b) sigortalılarının  1479  sayılı  Kanunun  geçici  10  uncu  maddesine  göre  aylığa  hak  kazanma koşullarının tespitinde, yukarıda açıklanan borçlanmalarından 1/10/1999 ve 1/6/2002 tarihlerinden önceki sürelere ait borçlanmalar, kademeli geçiş sürecinde sigortalıların hizmet süresine ilave edilmek suretiyle aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde dikkate alınacaktır.

 

Örnek 1: Erkek sigortalı 27/8/1963 doğumlu olup, 4/10/2000 tarihinde 4/1-(b) kapsamında tescili yapılmıştır. 20/4/1982-4/10/2000 tarihleri arasında 18 yıl 5 ay 14 gün vergi borçlanması vardır. Sigortalı 12/10/2013 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.  Bu durumda, 1479

sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre 1/6/2002 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede sigortalının hizmet süresi 20 yıl 1 ay 11 gün olup, emekliliğe kalan süre 4 yıl 10 ay

19 gündür. Emeklilik koşulları 46 yaş ve 9000 gün olarak belirlenir. Tahsis talep tarihinde bu

koşulların oluşup oluşmadığına bakılacaktır.

 

Örnek 2: Kadın sigortalı 16/4/1969 doğumlu olup, 4/10/2000 tarihinde 4/1-(b) kapsamında tescili yapılmıştır. 12/7/1987-4/10/2000 tarihleri arasında 13 yıl 2 ay 22 gün vergi borçlanması vardır. Sigortalı 17/4/2013 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur. Bu durumda, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre 1/6/2002 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede sigortalının hizmet süresi 14 yıl 10 ay 19 gün olup, emekliliğe kalan süre 5 yıl 1 ay

11 gündür. Emeklilik koşulları 44 yaş ve 7200 gün olarak belirlenir. Tahsis talep tarihinde bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacaktır.

 

Örnek 3: Erkek sigortalı 3/7/1957 doğumlu olup,  4/10/2000 tarihinde 4/1-(b) kapsamında tescili yapılmıştır. 26/6/1984-4/10/2000 tarihleri arasında 16 yıl 3 ay 8 gün vergi borçlanması vardır ve 4/10/2000 tarihinden 1/6/2001 tarihine kadar da prim ödemiştir. Bu durumda, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre 1/10/1999 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede;  sigortalının hizmet süresi 15 yıl 3 ay 5 gün olup, 15 tam yıl hizmetini doldurmuş olmakla beraber 55 yaşını doldurması için gereken süre 10 yıldan fazla olduğundan, 58 yaşını doldurduğu 3/7/2015 tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecektir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN