20.07.2019 - SSK Emekli

4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama


4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama:  Bağ-Kur’luların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan ve 1972 yılından beri süregelen sistem, esaslı olarak 1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile değiştirildikten sonra 5510 sayılı Kanun ile ikinci kez değiştirilmiştir.

Buna göre,

 • 2000 yılından önce sigortalı olmakla birlikte 2000 yılından sonraki sü­relerde sigortalı çalışması olmayıp 2000 yılından sonra tahsis talebinde bu­lunan sigortalıların aylıkları eski basamak sistemine göre aylık bağlanır, (sadece Al Aylığı)
 • 2000 yılından önce sigortalı olan ve 2000 yılı öncesi sigortalılık ça­lışması yanında Ocak-2000 ila Eylül-2008 dönemleri arasındaki çalışmala­rıyla aylık bağlanacak sigortalılara 2000 yılından önce yürürlükte bulunan

Al Aylığı yani Basamak Aylığı ve 2000 yılında 4447 sayılı Kanunla geti­rilen sisteme göre A2 Aylığı bağlanır. (A Aylığı=Al+A2 Aylığı)

 • Sigortalılık başlangıç tarihi Ocak-2000 ila Eylül-2008 dönemleri ara­sında olup Eylül-2008 döneminden sonra çalışması olmayanlara 4447 sayılı Kanunla getirilen sisteme göre, (A2 Aylığı) aylık bağlanır. Sadece bu dö­nemdeki çalışmalarla yaşlılık aylığı bağlanamaz ama ölüm aylığı, malullük aylığı bağlanabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Örneğin; 2001 yılında si­gortalı 30 Eylül 2008 tarihi sonrasında prim ödemesi olmayan ve ölen si­gortalının hak sahiplerine A2 Aylığı bağlanır..
  • Sigortalılık başlangıç Ocak-2000 ila Eylül-2008 dönemleri arasında olup Eylül-2008 döneminden sonra da çalışması olanlara 4447 sayılı Ka­nunla getirilen sisteme ve 5510 sayılı Kanunla getirilen sisteme göre aylık bağlanır. (A2 Aylığı + B Aylığı)
  • Sigortalılık başlangıç tarihi 2000 yılından önce olup Ocak-2000 ila Ey­lül-2008 dönemleri arasında sigortalı çalışması olmayıp Eylül-2008 dönemin­den sonra sigortalı çalışması olanlara eski basamak sistemi ve 5510 sayılı Kanunla getirilen sisteme göre aylık bağlanır. (Al Aylığı + B Aylığı)
  • 2000 yılından önce sigortalı olan ve 2000 yılı öncesi sigortalılık ça­lışmaları yanında Ocak-2000 ila Eylül-2008 dönemleri arasında ve Eylül- 2008 dönemi sosnrasında da sigortalı çalışması olup aylık bağlanacak sigor­talılara 2000 yılından önce yürürlükte bulunan eski basamak sistemine göre (Al Aylığı), 4447 sayılı Kanunla 2000 yılında getirilen sisteme göre (A2 Aylığı) ve 5510 sayılı Kanunla getirilen sisteme göre (B Aylığı) yani A1+A2+B=C Aylığı bağlanır.
  • Eylül-2008 döneminden sonra sigortalı olanlara 5510 sayılı Kanunla getirilen sisteme göre aylık bağlanır. (B Aylığı)

  Buna göre,

  Sigortalılara bağlanacak malullük veya yaşlılık aylığı ile hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı prim ödeme dönemlerine bağlı olarak yukarıda açık­lanan yedi farklı aylıktan biri olacaktır. Yani sigortalı yada hak sahiplerine sigorta prim ödeme dönemlerine göre;

  • A1 Aylığı
  • Al + A2 Aylığı
  • A1 + B Aylığı
  • A2 Aylığı
  • A2 + B Aylığı
  • A1 + A2 + B Aylığı
  • B Aylığı bağlanacaktır.

  Sigortalı yada hak sahiplerine bağlanacak aylık sadece Al Aylığı veya sadece A2 aylığı yada sadece B Aylığı ise bu aylıklar tam aylık olacak, si­gortalıya bağlanacak aylıklar Al + A2 Aylığı veya Al + B Aylığı veya A2 + B Aylığı yada Al + A2 + B Aylığı ise önce bu aylıklar tam aylık olarak hesap­lanıp sonra ilgili aylık dönemindeki prim ödeme gün sayısı/toplam prim ödeme gün sayısı formülüyle kısmileştirilip, birleştirilecek ve sigortalıya bu kısmi aylıkların birleşimiden oluşan karma bir aylık ödenmiş olacaktır.

AYLIĞIN HESAPLANMASI

 • 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayın­lanan 4447 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve bu değişimden emekli aylığına hak kazanma şartları yanında yaşlılık aylığı hesaplanma yöntemi de etkilen­miştir. Bu etkilenmeyle birlikte, 31.12.1999 öncesi dönem için Al sistemiy­le, 1 Ocak 2000 ila 30 Eylül 2008 dönemleri arası için de A2 sistemiyle aylık hesaplanmaktadır.

Al Sistemine Göre Aylık Hesaplanması

 • 31.12.1999’a kadar geçerli olan eski sisteme göre emekli aylığı hesapla­ması aşağıdaki maddelere göre yapılıyordu.

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması

 • 1479 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 36’ncı maddesine göre, Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en son prim ödediği gelir basamağında en az bir tam yıl prim ödemesi koşuluy­la bulunduğu basamağın % 70 ’i oranında aylık gelir hesaplanır. Bulunduğu gelir basamak primini bir yıl ödememişse bir önceki basamak üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde fazla olan her tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda fazla olan her tam yaş içinde ayrıca % 1 artırılır.
  1. maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılır.

  Yaşlılık aylığı her hal ve şartta % 90 oranını aşamaz.

Yaşlılık Aylığının Başlangıcı

 • 1479 sayılı Kanunun 37. maddesine göre, Yaşlılık aylığı, sigortalının, ay­lık bağlanması için Kurumda yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden ay başından başlar.

Emekli Aylığına Esas Alınan Gelir

 • Sigortalının en son prim ödediği basamakta en az tam bir yıl prim öde­mesi halinde bu basamağın geliri (Tablodan Bulunur) esas alınır.

Aylık Bağlama Oranı

 • Eski sistemde aylık bağlama oranı normalde basamağın gelirinin % 70’dir. Ancak bu oran 25 tam yıl için geçerlidir. Eğer 25 tam yıldan fazla prim ödenmiş ise fazla ödenmiş her bir tam yıl için bu oran % 1 arttırıldığı gibi 25 yıldan az ödenen her bir yıl için de % 1 indirilir.

  Ayrıca; kadın ise 50 ve erkek ise 55 yaşından büyük olanlar için bu yaş­lardan büyük olduğu her tam yaş için de % 1 arttırılır. (Küçük ise azaltıl­maz.)

A2 Sistemine Göre Aylık Hesaplanması

 • 4447 Sayılı Kanun ile değişik ve Ol ,01.2000’den sonraki dönem için ge­çerli olan 36. maddeye göre Yaşlılık (Emeklilik) Aylığının Hesaplanması aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Yaşlılık aylığının hesaplanması

 • 1479 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilen 36’ncı maddesine göre, (Değiş ik:25.08.1999-4447/29 md. Yürürlük tarihitOl.01.2000)

  Yaşlılık aylığı, sigortalının, sigortalılık süresi içinde aylar itibariyle prim ödediği gelir basamaklarının, bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak, aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortalamanın aylık bağlama oranı ile çar­pılması suretiyle hesaplanır.

  Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam sigortalılık süresinin ilk on tam yılının her bir yılı için % 3,5 takip eden onbeş tanıydın her bir yılı için % 2 ve y ir mib eş yıldan fazla her bir tam yıl için % 1,5 oranlarının toplamıdır.

  Birinci ve ikinci fıkralara göre hesaplanan yaşlılık aylığı, ayrıca, gelir tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen her ay için, TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yer­ler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılır.

  Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık, malûllük ve ölüm aylıkları, her ay bir önceki aya göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılır.

  A2 Sistemi ile, Hem aylık hesaplama sistemini hem de aylık bağlama oranı değiştirilmiştir. Ancak bu sistem tamamıyla 01.01,2000’den sonra sosyal güvenlik sistemine dahil olanlar için geçerlidir. Bu sisteme göre,

  Yaşlılık aylığı sigortalının, 01,01.2000’den sonraki sigortalılık süresi içinde aylar itibariyle prim ödediği gelir basamaklarının, bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak, aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortalamanın aylık bağlama oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

Aylık Bağlama Oranı

 • Sigortalının toplam sigortalılık süresinin ilk on tam yılının her bir yılı için % 3.5, takip eden on beş tam yılın her bir yılı için % 2 ve yirmi beş yıldan fazla her bir tam yıl için % 1.5 oranlarının toplamıdır.

Aylıkların Arttırılması

 1. Hesaplanan yaşlılık aylığı, ayrıca Gelir tablosunun son olarak değiştiril­diği ay ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen her ay için TÜİK. tarafından açıklanan TÜFE değişim oranları kadar arttırılır. Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık, malûllük ve ölüm aylıkları TÜİK tarafından açıklanan TÜFE deği­şim oranları kadar arttırılır.
4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama

4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama

 

 

Bağkur Emekli Aylığı Hesaplaması İçin Tıklayınız

Bağkur E devlet Emekli Aylığı Hesaplama

Bir önceki yazımız olan Şirket Ortaklarının Sigortalılığı başlıklı makalemizde Anonim Şirtketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Bağkur Sigorta, Kollaktif Şirketleri Ortakları Bağkur Sigorta ve Limited Şirket Ortakları Bağkur Sigorta hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
 1. osman dedi ki:

  İyi günler,
  15.08.1977 doğumlu, 15.10.1995 SSK girişli olup bu güne kadar emekli sandığı hizmeti dahil 6090 gün prim ödeme günüm var. Halen ssk lı olarak çalışmaktayım. İş yeri açarak BAĞKUR statüsüne geçersem ne zaman emekli olabilirim.

 2. Can Karasu dedi ki:

  Sn.İlgili
  02.06.1988 SGK başlangıç tarihim olup 17.01.2001 tarihine kadar 2160 günüm var
  17.01.2001 tarihinden bugüne kadar 17.04.2018 6224 gün yani 17 yıl 3 ay 14 gün 12.basamak
  Bu bilgilerle çeşitli hesaplamalar söylenmekte olup nezaman ve hangi kurumdan emekli olabilirimin cevabını bulamadım.Yardımcı olabilirseniz müteşekkir olurum. Doğum tarihim 02.03.1970 İyi çalışmalar.

SORU SORUN